Yttranden till Överklagandenämnden

I samband med att högskolan överlämnar ett överklagande och handlingar i ett ärendet till Överklagandenämnden kan högskolan bifoga ett yttrande.

Ett yttrande till Överklagandenämnden bör innehålla en närmare motivering till högskolans ställningstagande i ärendet samt högskolans kommentar till vad som anförts i överklagandet.

Yttrandet bör också innehålla uppgift om telefonnummer och/eller e-postadress till handläggaren vid högskolan.

Om yttrandet inte skickas med handlingarna kan det skickas in så snart som möjligt. Ange i så fall när det kan väntas komma in till nämnden.

Särskilt om antagningsärenden

Högskolans yttrande i ett antagningsärende bör innehålla följande uppgifter:

  • vilka utbildningar som den klagande har sökt
  • vilka behörighetsvillkor som gäller för tillträde till sökt utbildning
  • om universitetet eller högskolan anser att den klagande uppfyller behörighetsvillkoren eller ej
  • motivering till universitetets eller högskolans ställningstagande i behörighetsfrågan
  • en kortare kommentar till vad den klagande har anfört i sitt överklagande.

För en effektivare handläggning uppskattas om högskolan i antagningsärenden skickar sitt yttrande till den klagande och ger denna en vecka på sig att kommentera yttrandet till nämnden.

Om högskolan anser att ett beslut inte går att överklaga kan det anges i yttrandet till nämnden.

Sidan publicerades den 29 september 2022