Om nämnden

Överklagandenämnden för högskolan bildades 1992 och är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område. Nämnden prövar även överklaganden av vissa beslut som rör utbildning inom yrkeshögskolan.

Vilka beslut som får överklagas till nämnden anges i föreskrifter som meddelas av riksdag och regering. Överklagandenämndens ledamöter utses av regeringen.

Nämnden har sitt kansli hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ är så kallad värdmyndighet och sköter med sin personal nämndens kansligöromål.

Nämnden behandlar drygt 2000 ärenden på ett år. Det stora flertalet av ärendena rör antagning till högskolan.

Handläggning och beslut

Överklagandenämndens ärenden handläggs av personal vid UKÄ:s juridiska avdelning. Ärendena avgörs av nämnden vid sammanträden efter föredragning av handläggarna. Överklagandenämnden sammanträder i regel en gång per månad.

Vissa ärenden avgörs av ordföranden eller av nämndens föredragande enligt delegation.

Sidan uppdaterades den 9 mars 2023