Överklagande­nämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. 

Går inte att överklaga

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Överklagandenämndens senaste avgöranden:

 • Beslut 2021-11-12 (reg.nr 243-2406-21)

  Överklagandenämnden undanröjde universitetets beslut att inte utfärda en medicine doktorsexamen och återlämnade ärendet för fortsatt handläggning (se 243-734-21). Universitetet avslog efter en ny prövning ansökan igen. Överklagandenämnden konstaterade att det av universitetets yttrande framgick att doktoranden uppfyllde de utbildningsmässiga kraven för medicine doktorsexamen och biföll därför överklagandet.
 • Beslut 2021-06-11 (reg.nr 243-734-21)

  En doktorand ansökte om en medicine doktorsexamen. Universitetet ansåg, att eftersom doktoranden antagits inom forskarutbildningsämnet odontologi kunde hon därmed inte få en doktorsexamen i ett annat ämne. Överklagandenämnden konstaterade att något krav på att man ska vara antagen till ett särskilt program eller ett visst ämne för att få ansöka om en viss examen inte finns i högskoleförfattningarna. Nämnden undanröjde universitetets beslut och återlämnade ärendet till universitetet för fortsatt handläggning.
 • Beslut 2021-09-02 (reg.nr 23-1964-21)

  Hade lärosätet fastställt vilken dag som var sista dag för kompletteringen av ansökan till utbildningen. Tillämpning av 7 kap. 4 § högskoleförordningen.
 • Beslut 2021-09-14 (reg.nr 23-1833-21)

  Fråga om antagning till kurs på avancerad nivå. Lärosätet hade angett att behörighetskravet för kursen var grundläggande behörighet för avancerad nivå. Nämnden konstaterade att 7 kap. 30 § högskoleförordningen var tillämplig. Då den sökande genomgått utbildning på grundnivå i form av en kurs om 15 högskolepoäng ansågs hon uppfylla behörighetskravet.
 • Beslut 2021-09-17 (reg.nr 212-1780-21)

  Fråga om det var uppenbart obehövligt att genomföra intervju, referenstagning och undervisningsprov med kandidater till en anställning som vikarierande lektor. Av lärosätets anställningsordning framgick att i lärarförslagsnämndens beredning skulle ingå inhämtande av yttrande från sakkunnig eller sakkunniga, samt intervju, referenstagning och undervisningsprov med kandidater som av sakkunnig bedömts främst bör komma ifråga för anställningen om det inte var uppenbart obehövligt.
 • Beslut 2021-06-10 (reg.nr 23-1394-21)

  Fråga om ett lärosäte när det gäller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan ställa upp krav på att den sökande ska ha arbetslivserfarenhet av en viss omfattning.

 • Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-2579-20)

  Fråga om undantaget från kravet på en tidigare examen i examensordningen kan tillämpas för en utländsk student som felaktigt antagits till ett Erasmus Mundus masterprogram, utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. I ärendet hade universitetet senare antagit studenten till två kurser på avancerad nivå där behörighetskraven bl.a. var examen på grundnivå 180 högskolepoäng respektive kandidatexamen.
 • Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-3003-20)

  Fråga om det finns rättsligt stöd för att neka en student examensbevis på den grunden att studenten antagits till ett utbildningsprogram (juristprogrammet) med ett falskt högskoleprovsresultat. Nämnden bedömde att det inte finns något sådant rättsligt stöd. I stället var den avgörande omständigheten om studenten hade fått godkänt resultat på samtliga kurser som krävs för en juristexamen vid det aktuella lärosätet. Överklagandenämnden överlämnade en kopia av beslutet till regeringen.
 • Beslut 2020-12-18 (reg.nr 23-2319-20)

  Fråga om antagning till kurs inom ett program som ges med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434) som innebär en möjlighet för högskolor att utfärda en gemensam examen.
 • Beslut 2021-02-19 (reg.nr 212-2682-20 och 212-2669-20)

  Universitetet hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit samtliga sakkunniga granska alla ansökningar från behöriga sökande till anställningen. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.