Överklagande­nämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. 

Går inte att överklaga

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Överklagandenämndens senaste avgöranden:

 • Beslut 2022-06-02 (reg.nr 23-1393-22)

  Fråga om lärosätet hade rätt att kräva att yrkeserfarenheten måste ha förvärvats inom inriktningen för den sökandes ämneslärarexamen, då detta inte framgick av behörighetskraven till speciallärarprogrammet.
 • Beslut 2022-05-13 (reg.nr 246-392-22)

  Påminnelsen om att betala studieavgiften innehöll inte de uppgifter som krävs enligt 10 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Överklagandenämnden upphävde därför universitetets beslut att stänga av studenten.
 • Beslut 2022-03-18 (reg.nr 244-3507-21)

  Beslut att bevilja en sökande ”studieuppehåll utan platsgaranti” är att anse som ett avslag på en ansökan om studieuppehåll och kan därför överklagas till nämnden.
 • Beslut 2022-03-08 (reg.nr 23-464-22)

  Antagning till senare del av program. Fråga om vilka behörighetsbestämmelser som skulle tillämpas.
 • Beslut 2022-02-18 (reg.nr 212-3506-21)

  Högskolan hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit alla ansökningar från sökande granskas av samtliga sakkunniga. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2022-02-18 (reg.nr 241-3101-21)

  Fråga bl.a. om de åberopade kursernas nivå är tillräcklig för att avslå en ansökan om tillgodoräknande.
 • Beslut 2022-02-03 (reg.nr 23-158-22)

  Fråga om vilka förvaltningsrättsliga föreskrifter (kursplaner) som ska tillämpas. Hade lärosätet rättsligt stöd att pröva behörighet till kurs med hänvisning till kursplaner som reviderats och meddelats åtta veckor innan kursstart, men som ännu inte trätt i kraft. Även fråga om ändring av gynnande förvaltningsbeslut.
 • Beslut 2021-12-10, (reg.nr 243-03150-21)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om examen med hänvisning till att den sökande redan har fått samma examen vid ett annat lärosäte.
 • Beslut 2022-01-21 (reg.nr 242-03039-21)

  Fråga om lärosätets beslut om att inte tillåta en student att få delta i seminarier och föreläsningar på distans har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen. Även fråga om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • Beslut 2021-11-12 (reg.nr 243-2406-21)

  Överklagandenämnden undanröjde universitetets beslut att inte utfärda en medicine doktorsexamen och återlämnade ärendet för fortsatt handläggning (se 243-734-21). Universitetet avslog efter en ny prövning ansökan igen. Överklagandenämnden konstaterade att det av universitetets yttrande framgick att doktoranden uppfyllde de utbildningsmässiga kraven för medicine doktorsexamen och biföll därför överklagandet.