Överklagande­nämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. 

Går inte att överklaga

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Överklagandenämndens senaste avgöranden:

 • Beslut 2018-10-29 (reg.nr 23-835-18)

  Fråga om ett lärosäte kan kräva att sökanden till Vidareutbildning av lärare måste skriva ett godkänt valideringsprov för behörighet genom reell kompetens.
 • Beslut 2018-08-31 (reg.nr 243-433-18)

  Fråga om vilka krav en ansökan om examen skulle prövas mot.
 • Beslut 2018-08-31 (reg.nr 241-492-18)

  Fråga om ett lärosäte har rätt att ställa krav på att studenter måste genomföra kompletterande prov eller andra uppgifter vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet.
 • Beslut 2018-05-18 (reg.nr 302-18)

  Fråga om när en utbildningsplan träder i kraft. En utbildningsplan angavs vara gällande från höstterminen 2018. Eftersom ikraftträdandet inte tydligt framgick hade Överklagandenämnden att tolka om utbildningsplanens behörighetskrav var bindande.
 • Beslut 2018-04-20 (reg.nr 213-1254-17)

  De sakkunnigas utlåtanden ansågs, i strid med Uppsala universitets anställningsordning, inte vara självständiga. Mot denna bakgrund undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2018-03-16 (reg.nr 243-1186-17)

  Nämnden fann att bestämmelserna i examensordningen i dess lydelse före den 1 juli 2007 inte lagligen kan tillämpas av nämnden. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • Beslut 2018-03-16 (reg. nr 242-00123-18)

  Fråga om en student inom Biomedicinprogrammet på grund av samvetsbetänkligheter skulle få slippa att genomföra ett obligatoriskt moment som innebar en laboration med försöksdjur.
 • Beslut 2018-02-16 (reg.nr 211-1097-17)

  Maken till en sökande till en professur var i egenskap av tidigare prefekt vid institutionen jävig då hans hustru anställdes som professor. Prefekten, som varit ansvarig före rekryteringen och även varit den som ansökt om rekryteringsprövningen, borde inte ha haft något med anställningsärendet att göra. Att han inte var prefekt när ansökan från hans hustru inkom föranledde ingen annan bedömning. Mot denna bakgrund undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2018-01-26 (reg.nr 243-1063-17)

  Tillämpning av 6 kap. 11 § högskoleförordningen. Ett lärosäte ansåg att en sökande om examensbevis för högskoleexamen har slutfört utbildningen då den sökande redan hade fått en högskoleexamen med samma huvudområde vid ett annat lärosäte. Universitetet hänvisade till sina lokala examensföreskrifter. Fråga om universitetet hade bemyndigande att meddela föreskrifter med ett sådant innehåll. Även fråga om var studenten hade slutfört sin utbildning.
 • Beslut 2018-01-26 (reg.nr 211-971-17)

  Överklagandenämnden undanröjde den 21 april 2017 (211-31-17) Stockholms konstnärliga högskolas beslut om anställning som professor. Fråga om högskolan genom sin styrelse åter har fattat ett offentligrättsligt beslut om anställning som professor.
  Överklagandenämnden har också gjort vissa uttalanden rörande anställning som professor och överlämnat kopia av beslutet till regeringen respektive Universitetskanslersämbetet.