Överklagande­nämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. 

Går inte att överklaga

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Överklagandenämndens senaste avgöranden:

 • Beslut 2021-06-10 (reg.nr 23-1394-21)

  Fråga om ett lärosäte när det gäller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan ställa upp krav på att den sökande ska ha arbetslivserfarenhet av en viss omfattning.

 • Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-2579-20)

  Fråga om undantaget från kravet på en tidigare examen i examensordningen kan tillämpas för en utländsk student som felaktigt antagits till ett Erasmus Mundus masterprogram, utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. I ärendet hade universitetet senare antagit studenten till två kurser på avancerad nivå där behörighetskraven bl.a. var examen på grundnivå 180 högskolepoäng respektive kandidatexamen.
 • Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-3003-20)

  Fråga om det finns rättsligt stöd för att neka en student examensbevis på den grunden att studenten antagits till ett utbildningsprogram (juristprogrammet) med ett falskt högskoleprovsresultat. Nämnden bedömde att det inte finns något sådant rättsligt stöd. I stället var den avgörande omständigheten om studenten hade fått godkänt resultat på samtliga kurser som krävs för en juristexamen vid det aktuella lärosätet. Överklagandenämnden överlämnade en kopia av beslutet till regeringen.
 • Beslut 2020-12-18 (reg.nr 23-2319-20)

  Fråga om antagning till kurs inom ett program som ges med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434) som innebär en möjlighet för högskolor att utfärda en gemensam examen.
 • Beslut 2021-02-19 (reg.nr 212-2682-20 och 212-2669-20)

  Universitetet hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit samtliga sakkunniga granska alla ansökningar från behöriga sökande till anställningen. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2020-12-21 (reg.nr 243-2606-20)

  Högskolan avslog en ansökan om examen med hänvisning till att delkurser som enligt ansökan skulle ingå i examen, inte var tydligt definierbara och att det i kursplanen inte fanns tydligt avgränsade kursmål per delkurs. Överklagandenämnden ansåg att det inte finns stöd för att ställa krav på avgränsade kursmål per delkurs.
 • Beslut 2021-01-22 (reg.nr 241-02466-20)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av kurser lästa vid samma lärosäte med hänvisning till kvalitetsnivån på kurserna.
 • Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1171-20)

  Fråga om kurser från en underliggande utländsk examen kan räknas med i en examen på avancerad nivå.
 • Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1111-20)

  Beslut om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning, och den bedömning av behörigheten som gjorts i samband med antagningen, ger inte rätt att därefter få ett visst examensbevis för ämneslärarexamen om studenten inte uppfyller kraven för den sökta examen. Beslut om antagning och beslut om examensbevis är två självständiga beslut.
 • Beslut 2020-09-18 (reg.nr 26-729 och 1303-20)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.