Överklagande­nämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. 

Går inte att överklaga

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Överklagandenämndens senaste avgöranden:

 • Beslut 2018-05-18 (reg.nr 302-18)

  Fråga om när en utbildningsplan träder i kraft. En utbildningsplan angavs vara gällande från höstterminen 2018. Eftersom ikraftträdandet inte tydligt framgick hade Överklagandenämnden att tolka om utbildningsplanens behörighetskrav var bindande.
 • Beslut 2018-04-20 (reg.nr 213-1254-17)

  De sakkunnigas utlåtanden ansågs, i strid med Uppsala universitets anställningsordning, inte vara självständiga. Mot denna bakgrund undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2018-03-16 (reg.nr 243-1186-17)

  Nämnden fann att bestämmelserna i examensordningen i dess lydelse före den 1 juli 2007 inte lagligen kan tillämpas av nämnden. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • Beslut 2018-03-16 (reg. nr 242-00123-18)

  Fråga om en student inom Biomedicinprogrammet på grund av samvetsbetänkligheter skulle få slippa att genomföra ett obligatoriskt moment som innebar en laboration med försöksdjur.
 • Beslut 2018-02-16 (reg.nr 211-1097-17)

  Maken till en sökande till en professur var i egenskap av tidigare prefekt vid institutionen jävig då hans hustru anställdes som professor. Prefekten, som varit ansvarig före rekryteringen och även varit den som ansökt om rekryteringsprövningen, borde inte ha haft något med anställningsärendet att göra. Att han inte var prefekt när ansökan från hans hustru inkom föranledde ingen annan bedömning. Mot denna bakgrund undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2018-01-26 (reg.nr 243-1063-17)

  Tillämpning av 6 kap. 11 § högskoleförordningen. Ett lärosäte ansåg att en sökande om examensbevis för högskoleexamen har slutfört utbildningen då den sökande redan hade fått en högskoleexamen med samma huvudområde vid ett annat lärosäte. Universitetet hänvisade till sina lokala examensföreskrifter. Fråga om universitetet hade bemyndigande att meddela föreskrifter med ett sådant innehåll. Även fråga om var studenten hade slutfört sin utbildning.
 • Beslut 2018-01-26 (reg.nr 211-971-17)

  Överklagandenämnden undanröjde den 21 april 2017 (211-31-17) Stockholms konstnärliga högskolas beslut om anställning som professor. Fråga om högskolan genom sin styrelse åter har fattat ett offentligrättsligt beslut om anställning som professor.
  Överklagandenämnden har också gjort vissa uttalanden rörande anställning som professor och överlämnat kopia av beslutet till regeringen respektive Universitetskanslersämbetet.

 • Beslut 2012-02-17 (reg.nr 47-107-12)

  Ett frivilligt deltagande i grundläggande militär utbildning utgör inte något sådant särskilt skäl för att anstånd med att påbörja studierna bör beviljas. Överklagandenämnden avslog därför överklagandet.
 • Beslut 2017-12-15 (reg. nr 243-1048-17)

  Fråga om ett universitet har kunnat ställa krav på genomgången egenterapi inom ramen för en kurs inom psykoterapeutprogrammet.
 • Beslut 2017-12-15 (reg.nr 246-1116-17)

  Ett lärosäte stängde av en student som inte betalat sin studieavgift. Frågan i ärendet var om lärosätet hade uppfyllt kraven i 10 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, dvs. om påminnelse om betalning inom viss tid och information om vilka konsekvenserna kan bli om studenten inte betalar studieavgiften.