Personuppgifter (GDPR)

Överklagandenämnden för högskolan behandlar personuppgifter för att kunna pröva överklaganden av vissa beslut av lärosäten, yrkeshögskolor samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

Överklagandenämnden tillämpar den vid var tid gällande dataskyddslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats.

I vilka situationer behandlar Överklagandenämnden för högskolan personuppgifter?

När en person har överklagat ett beslut överlämnas överklagandet och relevanta handlingar till Överklagandenämnden. Nämnden behöver då spara och behandla personens personuppgifter. Detsamma gäller om personen skickar ett e-postmeddelande till nämnden.

Vid handläggningen av överklagandet kan Överklagandenämnden även komma att spara och behandla personuppgifter om andra personer i ärendet, exempelvis anställda vid lärosätet, representanter för andra myndigheter och organisationer och motparter i anställningsärenden.

Hur behandlar Överklagandenämnden för högskolan personuppgifter?

De personuppgifter som Överklagandenämnden behandlar är exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med behandling är att hantera och utföra de uppgifter som åligger Överklagandenämnden. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är således att nämnden utför en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.

Överklagandenämnden för högskolan är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas nämnden av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter som ges in till Överklagandenämnden blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan uppgifter omfattas av sekretess och lämnas därför inte ut. Personuppgifterna kommer att sparas och gallras i enlighet med gällande regelverk för allmänna handlingar eller i övrigt när personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen.

Överklagandenämnden lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer och använder dem inte heller till andra ändamål än till vad som anges ovan. Nämndens värdmyndighet Universitetskanslersämbetet (UKÄ) behandlar vissa personuppgifter som en del i uppgiften som värdmyndighet. UKÄ har också avtal med vissa personuppgiftsbiträden som kan komma att hantera personuppgifter på uppdrag av nämnden. Överklagandenämnden kan även komma att dela personuppgifterna med en annan tredje part, förutsatt att nämnden är skyldig att göra så enligt lag.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta Överklagandenämnden för högskolan om du vill ha information om vilka personuppgifter nämnden behandlar om dig (så kallat registerutdrag). Kontakta nämnden, helst skriftligen via brev eller e post till onh@onh.se och ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som har använts i kommunikationen med nämnden). Registerutdraget sänds i normalfallet kostnadsfritt till din folkbokföringsadress inom en månad. Om din begäran är komplicerad kan det dock ta längre tid, och om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får nämnden ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du kan även kontakta Överklagandenämnden för högskolan om du vill begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt begära att dina personuppgifter flyttas. Nämnden vill dock påminna om att myndigheten alltid måste följa de bestämmelser som gäller för myndigheter om bl.a. allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, diarieföring, arkivering samt gallring. Om du har klagomål på nämndens behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till Överklagandenämnden för högskolan och dataskyddsombudet:

  • Överklagandenämnden för högskolan är personuppgiftsansvarig.
    Du kan kontakta Överklagandenämnden för högskolan genom att skicka brev till adressen Box 7249, 103 89 Stockholm, skicka e-postmeddelande till onh@onh.se eller ringa på telefonnummer 08-563 087 00.
  • Du kan kontakta nämndens dataskyddsombud genom att skicka e-post till dso.onh@insatt.com eller ringa på mobilnummer 072-401 97 03.

Sidan uppdaterades den 9 mars 2023