Så gör du för att överklaga

Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär.

Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du bör också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress).

Vart ska överklagandet skickas?

Skrivelsen skickas eller ges in till den högskola som har fattat beslutet. Du ska alltså inte skicka överklagandet direkt till Överklagandenämnden. Vart du ska skicka överklagandet ska framgå av det skriftliga beslut som du överklagar.

Överklaga i rätt tid

Överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Observera: Då information om ett anställningsbeslut lämnas på en myndighets anslagstavla, räknas tiden för överklagande av beslutet från den dag då informationen lämnades på myndighetens anslagstavla. Det innebär att överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då informationen lämnades (anslogs) på myndighetens anslagstavla.

Det är viktigt att överklaga i rätt tid. Om du inte överklagar i rätt tid kan beslutsmyndigheten komma att avvisa överklagandet.

Sidan publicerades den 27 september 2022