Hanteringen av överklagandet

När överklagandet har kommit in till högskolan prövar den först om överklagandet skett i rätt tid. I vissa fall kan högskolan ändra sitt tidigare beslut. Även om så sker överlämnas ditt överklagande tillsammans med handlingarna i ärendet till Överklagandenämnden.

När Överklagandenämnden har fått in handlingarna och ett yttrande från högskolan börjar handläggningen av ärendet. Nämnden skickar högskolans yttrande över överklagandet till den klagande som får möjlighet att i sin tur yttra sig till nämnden.

Handläggningstiden varierar beroende på vad ärendet gäller. Antagningsärenden avgörs normalt inom några veckor, medan andra studentärenden och anställningsärenden kan ta några månader.

Nämndens beslut blir offentligt först när nämndens ordförande har justerat beslutet. Beslutet skickas till den klagande och högskolan. I anställningsärenden skickas det också till den som fick anställningen.

Sidan publicerades den 27 september 2022