Beslut som kan överklagas

De beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan är följande:

Beslut av statliga universitet och högskolor i följande fall (12 kap. 2 § högskoleförordningen, 1993:100):

  • beslut om anställning vid en högskola (med undantag av anställning som doktorand),
  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren vid antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,
  • avslag på en students begäran om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment,
  • beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna, och
  • avslag på begäran att få ut examens- eller kursbevis.
  • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman på den grunden att beslutet strider mot diskrimineringsförbuden eller förbudet mot repressalier (diskrimineringslagen, 2008:576).

Beslut om att kräva tillbaka utbildningsbidrag för doktorander (förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander).

Beslut av ett universitet eller en högskola att ge en studentsammanslutning ställning som studentkår eller om en studentkår inte längre ska ha en sådan ställning (studentkårsförordningen (2009:769).

Beslut att stänga av en student som inte betalat sin studieavgift (förordningen 2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor).

Beslut om utbildningsbidrag (förordningen (2016:706) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå).

När det gäller utbildning inom yrkeshögskolan får följande beslut överklagas (förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan): Beslut av en ansvarig utbildningsanordnare om avslag på en studerandes begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis.

Dessutom får enligt förordningen, följande beslut av ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman överklagas:

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildningen och
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning

Beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar (förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångs lärande.

Sidan uppdaterades den 14 oktober 2022