Att överklaga

Att överklaga är ett sätt att ta tillvara sin rätt gentemot myndigheter. Vissa grundläggande förutsättningar gäller dock för överklagande.

Ett beslut får bara överklagas av den som beslutet angår. En annan förutsättning är att beslutet har gått honom eller henne emot. En ytterligare förutsättning är att beslutet också kan överklagas. Alla beslut som fattas av universitetet, högskolor och yrkeshögskolor kan inte överklagas.

Överklagandenämndens behandling

Om de grundläggande förutsättningarna är uppfyllda prövar Överklagandenämnden om överklagandet ska bifallas eller avslås. Ett bifall innebär att den klagande får vad han eller hon begärt, till exempel att bli förklarad behörig till den sökta utbildningen, att få tillgodoräkna sig viss utbildning eller att få en viss anställning vid en högskola.

Nämnden kan också undanröja en högskolas beslut. Det innebär i regel att det är en formell brist i handläggningen som gör att högskolan måste titta på ärendet igen.

Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.

Sidan uppdaterades den 9 mars 2023