Korkeakoulun Valituslautakunta

Korkeakoulun Valituslautakunta on virasto jolla on tehtävä ette kokea valituksia tietyistä päätöksistä jokka on otettu yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa. Valituslautakunta on viiminen instansi näissä asioissa, siis Valituslautakunnan päätöksiä ei mene valittaa.

Tehhä valituksen

Jos haluat valittaa päätöstä korkeakoulun Valituslautakunthaan sie piät tehhä sen preivin kautta. Kirjotuksessa sie piät sanoa mitä päätöstä valitethaan ja minkä muutoksen sie tahot. Se on kans tärkeä ette sie mutiveeraat miksi tämän päätöksen pittää tehhä. Sie piät kans kirjottaa alle valituksen ja jättää sinun osotheen (mielelhään kans telefooninumeron ja e-postiosotheen). Vain se ketä päätös koskee saattaa valittaa sitä.

Mihinkä pittää valituksen lähättää?

Kirjotuksen lähätethään eli jätethään siihen yliopisthoon, korkeakoulhuun eli ammattikorkeakoulhuun joka on ilmottanu päätöksestä. Sie et siis piä lähättää valitusta suorhaan korkeakoulun Valituslautakunthaan. Mihinkä, siis mikä päätösviranomhainen, sie piät lähättää valituksen pittää olla näkösellä kirjotetussa päätöksessä mitä sie valitat.

Valittaa aijoissa

Valitus pittää olla tullu päätösviranomhaisen tykö kolmen viikon sisälä siittä päivästä kun sie sait ottaa ossaa päätöksestä.

Työlistämisasioissa räknäthään aika siittä päivästä kun tieto päätöksestä jätethiin yliopiston ilmotustaulula.

Se on tärkeä ette valittaa aijoissa. Jos et valita oikeala aijala saattaa käyä niin ette valitus hyläthään.

Valituksen käsittely

Kun valitus on tullu sisäle yliopisthoon, korkeakouhluun eli ammattikorkeakouhluun koethaan ensiks jos valitus on tullu oikeassa aijassa. Jossaki taphauksissa saattaa korkeakoulu kans muuttaa ommaa aiempaa päätöstä. Jos se ei tapahtu sinun valitus yhessä asiapaperitten kans jätethään korkeakoulun Valituslautakunthaan kokemuksheen.

Kun korkeakoulun Valituslautakunta on saanu sisäle asiapaperit ja lausunon yliopistolta, korkeakoululta eli ammattikorkeakoululta alkaa asian käsittely. Lautakunta lähättää lausunon valituksesta valittajalle joka saapi maholisuuen ette jättää mietheen lautakunnale.

Käsittelyaika vaihtelee riippuen mitä asiaa se koskee. Hyväksymisasiat ratkasthaan tavalisesti muutamassa viikossa, kun muut opiskelija-asiat ja työsopimusasiat saattavat ottaa muutaman kuukauen.

Korkeakoulun Valituslautakunta tullee julkiseks vasta kun lautakunnan puhheenjohtaja on hyväksyny päätööksen pöytäkirjassaan. Päätös lähätethään valittajalle ja yliopisthoon, korkeakouhluun eli ammattikorkeakouhluun. Työsopimusasioissa lähätethään päätös kans sille joka sai työpaikan.

Nämät päätökset mennee valittaa

Valtion yliopistoitten ja korkeakouluitten päätös seuraavissa taphauksissa (12 kap. 2 § korkeakoulumääräys, 1993:100):

 • yliopiston eli korkeakoulun päätös työpaikasta (poikkeus on doktorandin työpaikka),
 • päätös ette hakija ei täytä pätevyyen vaatimuksia ja päätös ettei tehhä poikkeusta pätevyysvaatimuksista kun otethaan sisäle koulutuksheen perustasola ja eistynheelä tasola,
 • päätös ette räknäthään matkhaan pätevyytheen koulutus eli ammattitoiminta,
 • hylkäys opiskelijan tahtoon ette saa vapauven pakolisesta koulutusosasta,
 • päätös ette vettää pois resyrsiä doktorandin tutkijakoulutuksesta ja päätös ette doktorandi ei saa takashiin resyrsiä, ja
 • hylkäys tahtoon ette saa ulos eksaami- eli kursitoistuksia.
 • päätös ettei hyväksyä sen joka on hyväksytty opetuksheen perustasola ja eistynheen tasola viivytystä alottaa opinot eli ette saa jatkaa opintojaan jälkhiin opintopaysin.
 • Yliopiston eli korkeakoulun päätös, missä valtio on päämiehenä, sillä perustala ette päätös rikkoo syrjintäkielon eli kielon kosthoon (syrjinänlaki 2008:576).
 • Päätös ette vaatia takashiin doktorandin opintobiitraakia (määrärys (2009:769) doktoranditten opintobiitraakista)
 • Yliopiston eli korkeakoulun päätös ette antaa opiskelijayhistyksele aseman ylioppilasliitto eli jos ylioppilasliitto ei ennää piä pittää sellaisen aseman (ylioppislasliitonmääräys (2009:769).
 • Päätös ette sulkea opiskelijan joka ei ole maksanu opintomakson (määräys 2010:543) yliopiston ja korkeakoulun ilmotuskostanuksesta ja opintomaksosta).
 • Päätös opintobiitraakista (määräys (2016:706) täyentävästä pedakookisesta koulutuksesta joka johtaa aineopettajaneksaamhiin henkilöile joila on eksaami tutkijantasola).

Mitä koskee ammattikorkeakoulun opetusta mennee seuraava päätös valittaa (määräys (2009:130) ammattikorkeakoulusta): Päätös vastuussa olevalta opetusjärjestäjältä joka hylkää opiskelijan anomusta saa eksaamitoistuksen eli opintotoistuksen.

Sen lisäks mennee määräyksen mukhaan, seuraavia päätöksiä valittaa jonka yliopisto eli korkeakoulu on tehny ja joila on valtio päämiehenä:

 • päätös ette hakija ei täytä pätevyyen vaatimuksia ette saa hyväksymisen koulutuksheen ja
 • päätös koulutuksen hyväksymisestä

Päätös mitä tasoa pätevyys vastaa (määräys (2015:545) on referensikehänä pätevyyksile elämänpituisela oppimisela.

Kontakti

Överklagandenämnden för högskolan
Box 7249
SE-103 89 STOCKHOLM
Sverige

Telefooni: + 46 (0)8 563 087 00
Faksi: + 46 (0)8 563 085 50
E-posti: onh(at)onh.se