Korkeakoulujen valituslautakunta

Korkeakoulujen valituslautakunta on viranomainen, jonka tehtävänä on tutkia valitukset tietyistä yliopistossa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa tehdyistä päätöksistä. Valituslautakunta on viimeinen taho näissä asioissa, toisin sanoen Valituslautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

Valittaminen

Jos haluat valittaa jostakin päätöksestä Korkeakoulujen valituslautakunnalle, valitus on tehtävä kirjallisesti. Kirjoituksessa on mainittava, mitä päätöstä valitus koskee ja millaista muutosta päätökseen pyydetään. On myös tärkeää perustella, miksi tämä muutos on tehtävä. Sinun tulee myös allekirjoittaa valitus ja ilmoittaa osoitteesi (mielellään myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Valituksen voi tehdä vain sellainen, jota päätös koskee.

Mihin valitus lähetetään?

Kirjoitus lähetetään tai annetaan siihen yliopistoon, korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun, joka on ilmoittanut päätöksestä. Valitusta ei siis lähetetä suoraan Korkeakoulujen valituslautakunnalle. Päättävän viranomaisen, jolle valitus lähetetään, on käytävä ilmi siitä kirjallisesta päätöksestä, jota valitus koskee.

Tee valitus oikeaan aikaan

Valituksen on oltava perillä päättävällä viranomaisella kolmen viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin päätöksestä saatiin tieto.

Kun kyse on työllistämisasioista, aika lasketaan siitä päivästä lähtien, jolloin tieto päätöksestä laitettiin oppilaitoksen ilmoitustaululle.

On tärkeää tehdä valitus oikeaan aikaan. Jos valitusta ei tehdä oikeaan aikaan, se voidaan jättää käsittelemättä.

Valituksen käsittely

Kun valitus on saapunut yliopistoon, korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun, oppilaitos tarkistaa ensimmäiseksi, että valitus on tehty oikeaan aikaan. Joissakin tapauksissa korkeakoulu voi myös muuttaa aiemman päätöksensä. Jos näin ei tapahdu, valitus ja tapausta koskevat asiakirjat yhdessä toimitetaan Korkeakoulujen valituslautakunnalle käsittelyä varten.

Kun Korkeakoulujen valituslautakunta on vastaanottanut asiakirjat ja selvityksen yliopistolta, korkeakoululta tai ammattikorkeakoululta, asian käsittely alkaa. Lautakunta lähettää valitusta koskevan lausunnon valituksen tekijälle, joka voi puolestaan antaa oman lausuntonsa lautakunnalle.

Käsittelyaika vaihtelee riippuen siitä, mitä asia koskee. Oppilaitokseen hyväksymistä koskevat asiat päätetään yleensä muutaman viikon kuluessa, kun taas muiden opiskelija-asioiden ja työllistämisasioiden käsittely voi kestää muutaman kuukauden.

Korkeakoulujen valituslautakunnan päätöksestä tulee julkinen vasta, kun lautakunnan puheenjohtaja on tarkistanut päätöksen. Päätös lähetetään valituksen tekijälle sekä yliopistolle, korkeakoululle tai ammattikorkeakoululle. Työllistämisasioissa se lähetetään myös työpaikan saaneelle.

Näistä päätöksistä voidaan valittaa

Päätökset valtion yliopistoista ja korkeakouluista seuraavissa tapauksissa (12. luku 2 § Korkeakouluasetus, 1993: 100):

 • yliopistoa tai korkeakoulua koskevat työllistämispäätökset (poikkeuksena väitöskirjaansa valmistelevien henkilöiden työllistäminen),
 • päätökset koskien asioita, joissa hakija ei täytä kelpoisuusvaatimuksia ja päätökset olla tekemättä kelpoisuusvaatimuksia koskevia poikkeuksia hyväksymisestä opiskelijaksi perus- ja jatkotasolla,
 • päätökset koskien opintojen tai ammatillisen toiminnan hyväksi laskemista,
 • opiskelijan pyynnön epääminen koskien vapautusta pakollisesta koulutuksen osasta,
 • päätökset koskien tohtoritason jatko-opintojen peruuttamista ja päätökset siitä, että tohtoriopiskelija ei saa resursseja takaisin, ja
 • opiskelijan pyynnön epääminen saada tutkinto- tai kurssitodistus.
 • päätökset olla myöntämättä henkilölle, joka on hyväksytty opiskelemaan perus- ja jatkotason opintoja, oikeutta aloittaa opintojaan tai jatkaa opintoja opintojen keskeytymisen jälkeen.
 • Valtion hallinnoiman yliopiston tai korkeakoulun päätökset sillä perusteella, että päätös on ristiriidassa syrjintäkiellon tai kostotoimenpiteitä koskevan kiellon kanssa (Yhdenvertaisuuslaki 2008: 576).
 • Päätökset koskien tohtoriopiskelijoiden opintotuen takaisinperintää (asetus (1995:938) tohtoriopiskelijoiden opintotuesta)
 • Yliopiston tai korkeakoulun päätökset myöntää opiskelijajärjestölle asema oppilaskuntana tai siitä, että oppilaskunnalla ei enää ole tällaista asemaa (oppilaskunta-asetus (2009:769).
 • Päätökset erottaa opiskelija, joka ei ole maksanut opintomaksuaan (asetus 2010:543) ilmoittautumismaksusta ja opintomaksusta yliopistoissa ja korkeakouluissa).
 • Opintotukea koskevat päätökset (asetus (2016:706) täydentävästä pedagogisesta opiskelusta, joka johtaa aineenopettajan tutkintoon henkilöille, joilla on tutkijatason tutkinto).

Ammattikorkeakoulun opintojen kyseessä ollessa voidaan seuraavista päätöksistä valittaa (asetus (2009:130) ammattikorkeakoulusta): Vastaavan koulutuksenjärjestäjän päätökset hylätä opiskelijan pyyntö saada tutkinto- tai opintotodistuksia.

Lisäksi voidaan asetuksen nojalla seuraavista valtion hallinnoiman yliopiston tai korkeakoulun tekemistä päätöksistä valittaa:

 • päätökset, joiden mukaan hakija ei täytä opintoihin hyväksymiseen vaadittavia kelpoisuusvaatimuksia ja
 • päätökset koskien opintojen tai ammatillisen toiminnan hyväksi laskemista

Päätökset koskien pätevyyden vastaavuuden tasoa (asetus (2015:545) elinikäisen oppimisen tutkintojen viitekehyksestä.

Yhteystiedot

Överklagandenämnden för högskolan
Box 7249
SE-103 89 STOCKHOLM
Sverige

Puh: + 46 (0)8 563 087 00
Faksi: + 46 (0)8 563 085 50
Sähköposti: onh(at)onh.se