Beslut 2021-12-10, (reg.nr 243-03150-21)

Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om examen med hänvisning till att den sökande redan har fått samma examen vid ett annat lärosäte.

Bakgrund

AA ansökte om examensbevis för filosofie magisterexamen med huvudområdet engelska. Mälardalens högskola avslog ansökan med hänvisning till att AA redan fått sökt examen utfärdad vid Linnéuniversitetet.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon anser att högskolan gjort en alltför enkel bedömning och att hon gjort sig mer än förtjänt av två examina eftersom de två ämnena, även om båda är kopplade till det engelska språket, är så pass olika, i synnerhet eftersom översättningskunskaper ofta handlar mer om kunskaper i översättningsspråket än källspråket – i detta fall svenska. Hon anser också att det faktum att högskolesystemet tillåtit att hon skrivit två uppsatser för två examina inte ska falla på henne, utan att ansvaret får ligga på systemet och att hon ska få de examensbevis som hon har arbetat för.

Mälardalens högskola vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Av Mälardalens högskolas lokala examensordning framgår att en student som tagit ut en examen kan få bevis utfärdat för en ny examen endast under förutsättning att nytt examenskrav uppfylls. Ett nytt examenskrav anses inte vara uppfyllt då ansökan avser samma magisterexamen med samma huvudområde (i detta fall engelska) som tidigare utfärdats. Även om AA skrivit två examensarbeten så är de fortfarande inom huvudområdet engelska och högskolorna kan inte sätta någon begränsning i hur många examensarbeten en student önskar skriva.

Examenskraven för magisterexamen med huvudområdet engelska vid både Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola utgår från de nationella examenskraven med tillägget att minst 45 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå med högst 15 högskolepoäng på grundnivå. Det är därmed ingen skillnad på examenskraven. Mälardalens högskola anser sig därför att med stöd av högskolans lokala examensordning kunna besluta om att inte utfärda examen när sådan redan är utfärdad vid annat lärosäte.

Skäl

Enligt 6 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) ska en student som uppfyller fordringarna för en examen på begäran få examensbevis av högskolan.

Vidare ska högskolan enligt 10 § i examensbeviset ange

  1. en examens benämning,
  2. på vilken nivå examen avläggs,
  3. om examen ingår i en gemensam examen som avses i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434),
  4. vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och avancerad nivå, och
  5. vid vilken högskola som kurser enligt 4, eller motsvarande del av en utbildning på forskarnivå, har genomgåtts.

Enligt 11 § ska, om ett examensbevis ska avse utbildning vid mer än en högskola, beviset utfärdas av den högskola där studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat eller om högskolorna tillsammans ska utfärda en gemensam examen enligt 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434).

Mälardalens högskola har i sitt beslut att avslå AAs ansökan om examen hänvisat till att AA redan har den sökta examen från Linnéuniversitetet.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

För att en högskola ska få meddela föreskrifter inom ett visst område krävs det att högskolan har fått en sådan rätt, ett s.k. bemyndigande, från regeringen. Med stöd av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen har ett lärosäte bemyndigande att besluta om vissa föreskrifter som rör examina. Lärosätet får t.ex. besluta om vilka för- och efterled till examina som får användas. Ett lärosäte får också med stöd av vad som anges i examensbeskrivningarna i examensordningen besluta om t.ex. inriktningen på en generell examen med en viss inriktning också bestämma om de preciserade krav som ska gälla inom ramen för kraven i examensbeskrivningen. Bemyndigandet är dock begränsat till det egna lärosätets examina. Däremot kan föreskrifterna i examensordningen inte tolkas så att de ger något bemyndigande för en högskola att meddela föreskrifter som avser vilka situationer högskolan ska utfärda examensbevis när utbildningen har bedrivits vid olika högskolor. (jfr Överklagandenämndens beslut den 26 januari 2018, reg.nr 243-1063-17)

Något hinder för en student att ansöka om en examen som studenten redan har vid ett annat lärosäte finns inte i högskoleförordningen. Däremot anses lärosätena kunna begränsa möjligheten att få flera examina, vid det egna lärosätet, med samma kurser, så som Mälardalens högskola har gjort (jfr Överklagandenämndens beslut den 13 maj 2005, reg.nr 43-209-05). Däremot kan inte en sådan lokal föreskrift läggas till grund för ett beslut att avslå en examensansökan på den grunden att den sökta examen redan har utfärdats av ett annat lärosäte. Mälardalens högskola borde därför ha prövat AA:s ansökan mot de krav som anges i examensordningen och de krav som lärosätet ställt upp för den sökta examen med stöd av de bemyndiganden som ges i examensordningen. Då nämnden inte som första instans kan ta ställning till om AA uppfyller kraven för den sökta examen ska Mälardalens högskolas beslut undanröjas och ärendet visas åter till högskolan för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Mälardalens högskola för fortsatt handläggning.