Beslut 2021-11-12 (reg.nr 243-2406-21)

Överklagandenämnden undanröjde universitetets beslut att inte utfärda en medicine doktorsexamen och återlämnade ärendet för fortsatt handläggning (se 243-734-21). Universitetet avslog efter en ny prövning ansökan igen. Överklagandenämnden konstaterade att det av universitetets yttrande framgick att doktoranden uppfyllde de utbildningsmässiga kraven för medicine doktorsexamen och biföll därför överklagandet.

Bakgrund

AA ansökte om examensbevis för medicine doktorsexamen vd Göteborgs universitet. Universitetet beslutade den 17 mars 2021 att utfärda odontologie doktorsexamen i ämnet odontologisk vetenskap. AA överklagade beslutet och Överklagandenämnden beslutade den 11 juni 2021 (reg.nr 243-734-21) att undanröja universitetets beslut och återlämna ärendet till universitetet för fortsatt handläggning.

Läs beslutet från Överklagandenämnen från 11 juni 2021 här

Göteborgs universitet beslutade den 7 juli 2021 att avslå AAs ansökan om medicine doktorsexamen. I beslutet anförde universitetet bl.a. att AA inte uppfyllt de formella krav som universitetet ställer för byte av forskningsämne och beslutade därför att avslå ansökan om medicine doktorsexamen. Beslutet att utfärda en odontologisk doktorsexamen kvarstår.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. I övergripande regler avseende utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin stadgas att doktorsexamen inom Sahlgrenska akademin inom medicinsk vetenskap benämns medicine doktor och inom odontologisk vetenskap benämns odontologie doktor. Något krav på att man ska vara antagen till ett särskilt program eller ett visst ämne för att få ansöka om en viss examen finns inte i högskoleförfattningarna. Vad som ska prövas i aktuellt ärende är huruvida kraven för en medicine doktorsexamen är uppfyllda eller ej (jfr Överklagandenämndens beslut reg. nr 243-734-21).

I ärendet är ostridigt att hon har godkänt genomförande av samtliga krav för utbildning på forskarnivå enligt 6 kap. 33-35 §§ högskoleförordningen med samtliga högskolepoäng inom ramen för den obligatoriska doktorandkursen (I-III) 15 högskolepoäng och ytterligare 15 högskolepoäng inom ämnesspecifika fördjupningskurser med godkänt betyg. Två vetenskapliga arbeten har publicerats i medicinska tidskrifter och ett vetenskapligt arbete i en odontologisk tidskrift. Huvudhandledaren och ena bihandledaren är båda medicine doktorer, all handledning har skett i enlighet med övergripande regler för utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin. Disputation och examination har skett för medicine doktorsexamen.

Hon uppfyller samtliga krav som finns för en medicine doktorsexamen både avseende genomförda kurser, delarbetenas innehåll och publikationsforum och handledning av medicine doktorer. Hon har därtill examinerats av de mest kompetenta vetenskapspersoner inom forskarämnet precis så som sker inom andra institutioner vid Sahlgrenska akademin.

Med hänsyn till vad hon anfört samt vad som tidigare framförts i skrivelse till Överklagandenämnden begär hon att nämnden ändrar universitetets beslut i enlighet med hennes yrkande. Att det inte föreligger hinder att erhålla examen som medicine doktor vid odontologiska institutionen framgår även vid granskning av tidigare praxis av vilken framgår att doktorander vid odontologiska institutionen även tidigare erhållit medicine doktorsexamen, vilket även stöds av gällande regelverk och föreskrifter. Vad som anförs beträffande byte av forskningsutbildningsämne saknar i enlighet med vad som tidigare framförts betydelse för nu aktuell prövning. Det som ska prövas är huruvida kraven för en medicine doktorsexamen är uppfyllda eller ej.

Med anledning av vad som framförts i denna del önskar hon dock framhålla följande. Hon har sökt ändring av forskarutbildningsämne och det har avslagits av studierektorn, utan att hon delgetts möjligheten att avbryta befintlig antagning för att genomföra ny registrering i Ladok för medicinsk vetenskap. Byte av forskarutbildningsämne har i detta ärende aldrig varit ett krav för medgivande till disputation av en medicine doktorsexamen utan har endast haft funktion som en registrering i Ladok.

Göteborgs universitet har överlämnat ärendet och anfört att det vidhåller sitt ställningstagande.

Överklagandenämnden har i remiss begärt att Göteborgs universitet ska yttra sig över överklagandet och att universitetet redovisar vilka de av universitetet fastställda kraven för medicine doktorsexamen är och i vilken mån AA uppfyller dessa krav.

Göteborgs universitet har i remissvaret anfört bl.a. följande. Av Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – doktorandreglerna (Dnr V 2013/370 som gällde när AA antogs till utbildningen) framgår att en doktorand inte samtidigt kan vara antagen till utbildning på forskarnivå i mer än ett forskarutbildningsämne och att en skriftlig anmälan om avbrott ska göras samt antagning till det nya forskarutbildningsämnet. Motsvarande bestämmelser återfinns även i nu gällande regelverk. Av utredningen i ärendet har det inte kommit fram att någon anmälan om avbrott från studierna från AA har inkommit och följaktligen har inte heller någon ny antagning av AA skett till ett nytt forskarutbildningsämne.

Universitetet anser mot denna bakgrund att det av AAs individuella studieplan, uppföljningssamtal eller halvtidsseminarium framgått att AA inte haft någon annan avsikt än att fullfölja sin utbildning inom forskarutbildningsämnet odontologisk vetenskap. Någon anmälan om studieavbrott har heller inte inkommit till universitetet. Det har därmed inte funnits skäl för institutionen att anse att något annat forskarutbildningsämne än det som angetts i den obligatoriska dokumentationen, det vill säga odontologie doktorsexamen, varit aktuellt för AA. Mot denna bakgrund har en odontologisk doktorsexamen utfärdats till AA.

AAs hänvisning till likabehandlingsprincipen och en annan doktorands utbildning och examen i överklagandet är inte relevant. Den utpekade doktoranden antogs till utbildningen år 2008 i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap. Doktoranden följde den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap. Situationen skiljer sig i väsentliga delar från förevarande ärende och saknar därmed betydelse för bedömningen av AAs utbildning.

Uppfyller AA kraven för en medicine doktorsexamen?

Om AA hade antagits till utbildningen i medicinsk vetenskap i stället för odontologisk vetenskap, hade hon följt den allmänna studieplanen (dnr G 213 889/07) för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap. För godkänd doktorsexamen i medicinsk vetenskap krävs godkänd disputation samt godkända kurser på forskarnivå. Fakultetens kurskrav för doktorsexamen är minst 30 högskolepoäng. För att säkerställa en viss utbildningsnivå hos alla doktorander erbjuds en obligatorisk tredelad doktorandkurs om 15 högskolepoäng (Introduktion till forskning; Halvtidsseminarium; Forskarutbildningskurs i akademiska färdigheter). Ämnesspecifika fördjupningskurser tillsammans med kurser inom grundforskningsmetodik och metodik av relevans för det valda ämnesområdet samt yrkesförberedande kurser och kurs i försöksdjurkunskap är s.k. valbara kurser som doktoranden i samråd med sina handledare väljer fritt. Doktorandernas avhandlingsprojekt, kunskapsbehov, bakgrund och forskningsmiljö varierar, därför avgörs behovet av vilka kurser som ska genomföras under utbildningstiden av doktorand och handledare.

Eftersom AA genomförde tre kurser inom odontologisk forskning motsvarande 45 högskolepoäng före antagningen till utbildning på forskarnivå, kunde hon under utbildningstiden prioritera kurser i medicinsk statistik, vetenskapligt skrivande, biobankning och försöksdjurskunskap. Hade hon inte haft denna kompetens med sig, hade behovet av ämnesspecifika kurser sett annorlunda ut och förmodligen påtalats av doktorandexaminator. Detta är en förklaring till varför kursvalet för AA inte avspeglar den inriktning som utbildning i odontologisk vetenskap vanligen har.

Ur ett utbildningsmässigt perspektiv hade AAs utbildning, givet att hon antagits till en doktorandutbildning i medicinsk vetenskap alternativt anmält studieavbrott och blivit anmäld på nytt samt reviderat den individuella studieplanen, uppfyllt kraven som föreligger för en medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet. AA har däremot inte följt de processuella bestämmelser som anges i den allmänna studieplanen angående revidering av individuell studieplan uppfyllt kraven som föreligger för en medicine doktorsexamen vid GU. Hon har inte heller följt bestämmelserna i doktorandreglerna avseende anmälan om studieavbrott. Detta innebär att universitetet bedömer att en medicine doktorsexamen på grund av formella brister inte kan utfärdas för AA. Sammanfattningsvis anser universitetet därför att överklagandet ska avslås.

AA har kommit in med ett yttrande i vilket hon anför bl.a. följande. Enligt vad som framgår av yttrandet är det ostridigt att hon ur ett utbildningsmässigt perspektiv uppfyller samtliga krav för en medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet. Hon har i enlighet med den allmänna studieplanen genomfört studier om sammanlagt 240 högskolepoäng, författat en vetenskaplig avhandling samt kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng med kurser inom bl.a. medicinsk statistik, vetenskapligt skrivande och biobankning. Det är även ostridigt att spikning, publicering, godkänd disputation och examination har skett för medicine doktorsexamen. Något hinder mot att utfärda en medicine doktorsexamen även med beaktande av de processuella föreskrifterna angående revidering av studieplan och anmälan om studieavbrott, föreligger inte.

Skäl

Enligt 6 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) ska en student som uppfyller fordringarna för en examen på begäran få examensbevis av högskolan.

Ax examensbeskrivningen för doktorsexamen, examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen framgår att doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. Det framgår också att för doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Frågan i ärendet är om AA uppfyller kraven för medicine doktorsexamen. Göteborgs universitet har i sitt yttrande anfört att hon ur ett utbildningsmässigt perspektiv uppfyller kraven för en medicine doktorsexamen, men att hon inte har följt de regler universitet har för byte av forskarutbildningsämne och att hon därför inte fått sökt examen.

Överklagandenämnden konstaterade redan i sitt beslut den 11 juni 2021 att något krav på att man ska vara antagen till ett särskilt program eller ett visst ämne för att få ansöka om en viss examen inte finns i högskoleförfattningarna. Däremot ska studenten uppfylla de preciserade krav som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i examensbeskrivningen. I varje examensbeskrivning i examensordningen finns ett bemyndigande för lärosätena att ställa upp preciserade krav inom ramen för kraven i examensbeskrivningen. Bemyndigandet infördes som en del i den s.k. Bolognaanpassningen av examensordningen, som trädde i kraft den 1 juli 2007. I propositionen som låg till grund för förändringen anförde regeringen bl.a. att sådana preciserade krav kan t.ex. uttrycka vad som krävs för att erhålla en kandidatexamen i ett visst ämne eller med en viss inriktning (se prop. 2004/05:162 s. 104). Enligt Överklagandenämndens mening kan sådana krav avse att en student har läst vissa kurser inom ett visst huvudområde eller kurser med en viss inriktning. Göteborgs universitet har i sitt yttrande uppgett att AA uppfyller de utbildningsmässiga kraven för en medicine doktorsexamen. Överklagandenämnden anser därmed att AA uppfyller kraven för en medicine doktorsexamen och överklagandet ska därför bifallas. Vad Göteborgs universitet anfört föranleder ingen annan bedömning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att AA ska få medicine doktorsexamen.