Beslut 2021-06-11 (reg.nr 243-734-21)

En doktorand ansökte om en medicine doktorsexamen. Universitetet ansåg, att eftersom doktoranden antagits inom forskarutbildningsämnet odontologi kunde hon därmed inte få en doktorsexamen i ett annat ämne. Överklagandenämnden konstaterade att något krav på att man ska vara antagen till ett särskilt program eller ett visst ämne för att få ansöka om en viss examen inte finns i högskoleförfattningarna. Nämnden undanröjde universitetets beslut och återlämnade ärendet till universitetet för fortsatt handläggning.

Bakgrund

AA ansökte om examensbevis för medicine doktorsexamen. Göteborgs universitet beslutade den 17 mars 2020 att utfärda odontologie doktorsexamen i ämnet odontologisk vetenskap.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon disputerade den 5 november 2019 på en avhandling rörande hudreaktioner på olika biomaterial som används för att förankra exempelvis hörapparater och ansiktsproteser. Hon vill överklaga beslutet att hennes avhandling gett henne en odontologie doktorsexamen. Skälet till detta är att den anmäldes för en medicine doktorsexamen och ändringen godkändes och undertecknades av prefekten för institutionen för odontologi. Den blev därefter spikad som en medicine doktorsexamen och publicerats i Gupea som medicine doktorsexamen efter alla regler och formalia vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Till detta kommer att det avhandlade ämnet inte är odontologiskt och att samtliga akademiska kurser under doktorandutbildningen genomförts genom Sahlgrenska akademin inom det medicinska fältet. Det finns litet intresse för henne att ta ut en examen i ett ämnesområde hon inte anser att hon avhandlat och har därför inte tagit ut sin examen ännu. Efterspelet med studierektorns oresonliga hållning har gjort henne både ledsen och bedrövad. Det borde rimligen vara fullt möjligt att avhandlingen godkänns som en medicine doktorsexamen trots att antagningen en gång för längesedan var inom odontologisk vetenskap, då allt ligger inom Sahlgrenska akademin.

Göteborgs universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. AA blev antagen till utbildning på forskarnivå vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i forskarutbildningsämnet odontologisk vetenskap den 2011. Titeln på doktorandprojektet var ”On extra oral implants fate and feature”. Hon försvarade sin avhandling med titeln ”On percutaneous implants fate and feature” den 5 november 2019. Utbildningen slutfördes med att odontologie doktorsexamen utfärdades den 17 mars 2020. Den 11 november 2020 har Sahlgrenska akademin tagit emot ett överklagande av beslutet att utfärda odontologie doktorsexamen. AA anser att det avhandlade ämnet inte är odontologiskt och att en medicine doktorsexamen ska utfärdas till henne istället.

Universitetet anser att beslutet att utfärda en examen den 17 mars 2020 inom ett angivet ämnesområde inte är möjligt att överklaga enligt 12 kap. 2 § 7 högskoleförordningen (1993:100). Den bedömningen är emellertid inte upp till universitetet att göra i egenskap av första instans. Överklagandet bedöms i vart fall ha inkommit i rätt tid. Det har vid omprövning av beslutet att utfärda odontologie doktorsexamen inte kommit fram några omständigheter som talar för att beslutet ska ändras. Överklagandet överlämnas härmed till Överklagandenämnden för högskolan för bedömning av överklagbarhet och eventuell fortsatt handläggning.

Utbildningen på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin bedrivs inom ramen för ett doktorandprojekt och i enlighet med en individuell studieplan. Ansökan om inrättande av doktorandprojekt görs av den presumtiva doktorandens huvudhandledare. Ansökan innehåller uppgifter om handledarkonstellation, beskrivning av doktorandprojekt, finansiering av doktorandplats, mm. Institutionen kvalitetsgranskar doktorandprojektet, kontrollerar handledarresurser och tillgänglig finansiering innan doktorandprojektet inrättas av prefekt. Därefter inrättar vicedekan för utbildning på forskarnivå vid fakulteten en doktorandplats. Ett beslut om antagning är skriftligt och omfattar bl.a. forskarutbildningsämne och avsedd examen.

För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i finns en allmän studieplan. Den allmänna studieplanen beskriver utbildningens mål och innehåll, antagningskrav, upplägg och övriga bestämmelser som reglerar utbildningen. Doktorandens studier planeras och följs i den individuella studieplanen som upprättas av huvudhandledaren och doktoranden. Den innehåller bl.a. tid- och finansieringsplan, planerade kurser, forskarutbildningsämne och avsedd examen.

Vid inrättande av AAs doktorandprojekt var både huvud- och biträdande handledare hemmahörande vid institutionen för odontologi och doktorandprojektet var inrättat av prefekten vid samma institution. Enligt antagningsbeskedet och hennes individuella studieplan antogs hon i forskarutbildningsämnet odontologisk vetenskap. AA valde forskningsämne odontologi som s.k. SCB-kod (standard för svenska indelning av forskningsämnen).

Förändringar avseende forskningsarbetets inriktning vid Sahlgrenska akademin ska dokumenteras i den individuella studieplanen. Under utbildningstiden finns det en rad ”kontrollstationer” i form av obligatoriska årliga uppföljningar och halvtidsseminarium, som har som mål att följa upp projektets framskridande och identifiera behov av justeringar samt revideringar av den individuella studieplanen. Varken AA eller hennes handledare har påtalat behovet av att ändra forskarutbildningsämnet under utbildningstiden och det framgår inte heller sådana önskemål i de dokument som finns arkiverade.

Byte av forskarutbildningsämne under utbildningstiden är möjligt. Enligt GU:s regler för utbildning på forskarnivå4 ska doktoranden vid byte av forskarutbildningsämne skriftligen anmäla avbrott avseende studierna i det tidigare forskarutbildningsämnet eftersom en doktorand inte får vara antagen till mer än ett ämne. Ett byte av ämne ska i princip hanteras som en ny antagning avseende beslut och dokumentation i Ladok. Anmälan om avbrott ska diarieföras och arkiveras. Ansökan om doktorandprojekt i det nya forskarutbildningsämnet ska kvalitetsgranskas av institutionen och doktorandprojektet ska inrättas av prefekt. När en doktorandplats har inrättats av vicedekan för utbildning på forskarnivå vid fakulteten, antas doktoranden till utbildningen i det nya forskarutbildningsämnet och följer det nya forskarutbildningsämnets allmänna studieplan.

AA har inte anmält avbrott avseende studierna i forskarutbildningsämne. Innan odontologie doktorsexamen utfärdades i mars 2020 hade AAs huvudhandledare varit i kontakt med prefekt och studierektor för utbildning på forskarnivå vid institutionen för odontologi. Institutionen gjorde en bedömning att utifrån ansökan om inrättande av doktorandprojekt, doktorandprojektbeskrivningen och handledarkonstellationen var det rätt forskarutbildningsämne och allmän studieplan som AA antagits till och följt.

AAs antagningsbesked innehöll en tydlig uppgift om det forskarutbildningsämne som hon antogs i. Forskarutbildningsämnet framgick även av hennes individuella studieplan. Information om hur byte av forskarutbildningsämne sker har funnits tillgänglig på fakultetens doktorandportal under hela hennes utbildningstid och vid antagningen fick hon ett e-brev från fakultetskansliet med länkar till doktorandportalen, regler och rutiner gällande utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin och den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap. Av uppföljningssamtalet av AAs individuella studieplan som hölls den 2 december 2014 framgår att den individuella studieplanen inte behövde revideras. En doktorsexamen kan endast utfärdas i det forskarutbildningsämne som doktoranden är antagen till. AA var antagen i forskarutbildningsämnet odontologisk vetenskap och odontologie doktorsexamen är rätt benämning på den utfärdade doktorsexamen.

AA har anfört att hon fått besked om att prefekt tillåtit byte av forskarutbildningsämne, att hennes avhandling kungjordes (spikades) som medicine doktorsavhandling och att avhandlingen därefter publicerades som medicine doktorsavhandling.

Av universitetets utredning har följande kommit fram. I samband med att AAs avhandling skulle presenteras inför betygsnämnden har dokumentet ”Betygsnämndens beslut ” upprättats på förhand, där ”medicine doktor” felaktigt kryssats i som avsedd examen. Dokumentet fylls normalt i på förhand av doktoranden själv eller administratör på institutionen så att betygsnämnden efter disputationen direkt kan fatta sitt beslut och signera blanketten. Handlingen är underlag för betygsnämndens beslut avseende om avhandlingen är godkänd eller underkänd och gäller inte val av examensbenämning.

Även i samband med spikning och publikation av en avhandling är det administratörer som kontrollerar de av doktoranden ifyllda uppgifterna om examensbenämning. Omständigheterna att AAs avhandling spikats och publicerats i fel ämne är beklagliga misstag, men innebär inte att doktoranden kan göra avsteg från den förhållandevis omfattande process som ett byte av forskarutbildningsämne medför. Utbildningen på forskarnivå sker under en längre tidsperiod och är kantad av en rad kontrollstationer, förfaranden och skeden och avslutas med en examen. Om en enskild doktorand vill göra avsteg och byta forskarutbildningsämne finns det en tydlig process för detta som beskrivits ovan. AA har inte anmält avbrott av studierna eller meddelat sig på något annat sätt om att hon varit intresserad av att byta forskarutbildningsämne. Beslutet att utfärda odontologie doktorsexamen till AA ändras därför inte.

AA har kommit in med ett yttrande där hon anfört bl.a. följande. Hennes doktorandprojekt ”On extra oral implants fate and feature” hade redan från början medicinsk inriktning och även vid slutfasen av hennes forskarutbildning stod det klart att det var en medicinsk avhandling. Samtliga steg under hennes forskarutbildning hade medicinsk inriktning och avsikten var under hela utbildningen att disputera med en medicine avhandling.

Då all forskarutbildning inom Sahlgrenska akademin är gemensam och alla medicinska forskarkurser sökbara oavsett vilken institution man är antagen vid, fanns det under forskarutbildningen aldrig någon anledning att ansöka om antagning på någon annan institution. Hennes doktorandprojekt följde den gång som alla forskarstuderande gör vid Sahlgrenska akademin. Något hinder att fullt ut genomföra den aktuell medicinska avhandlingen under utbildningen förelåg således inte.

I samförstånd och enligt överenskommelse med sin huvudhandledare lämnade hon in en anmälan om disputation för en medicine avhandling. Avhandlingen så som varandes en medicine avhandling undertecknades av prefekten vid institutionen för odontologi. Klartecken från kansliet för publicering och spikning lämnades 2019-10-03. E-spikning av avhandlingen som en medicine avhandling genomfördes 2019-10-07. Den bokade spikningen på Göteborgs universitet skedde 2019-10-09 varefter disputation genomfördes 2019-11-05. Efter genomförd disputation fattade betygsnämnden beslut att examinera för en medicine doktorsexamen. Examensbeviset från betygsnämnden skickades därefter in till Sahlgrenska akademin för registrering i Ladok.

Trots spikning som medicine avhandling, trots disputation som en medicine avhandling och trots av betygsnämnden utfärdat godkännande som medicine avhandling samt ansökan om medicine doktorsexamen, visar det sig senare att en odontologie doktorsexamen har utfärdats. Den 3 april 2020 vände hon sig till examensenheten för att korrigera detta. Den 30 april 2020 bad hon examenshandläggaren att ta bort beslutet att ge henne en odontologie doktorsexamen eftersom det inte är det hon ansökt om.

Av 12 kap. 2 § 7 högskoleförordningen framgår att högskolans beslut om avslag på en students begäran att få examensbevis får överklagas till överklagandenämnden för högskolan. GU har genom den 17 mars 2020 beslutat att avslå hennes ansökan om medicine doktorsexamen. Beslutet är därmed ett sådant överklagbart beslut som ska prövas enligt 12 kap. 2 § 7 högskoleförordningen.

Den aktuella medicine avhandlingen är spikad, disputerad och vid examination godkänd som en medicine doktorsexamen. Examensbevis ska därmed utfärdas, i enlighet med gjord ansökan, som en medicine doktorsexamen. Universitetets beslut att utfärda en annan examen än den sökta är felaktig. För det fall Överklagandenämnden skulle finna att universitetet ägt rätt att utfärda annan examen än den sökta ska ändock beslut om examen som medicine doktor utfärdas på grund av följande.

Av Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – doktorandreglerna (dv 2018/603) följer att det inte föreligger något hinder mot att doktorera i ett annat forskarutbildningsämne än det som omfattats av antagningen. Det avgörande för examen är ämnet vid den tidpunkten. Detta har även bekräftats av studierektorn vid institutionen för odontologi som vid avstämning bekräftat att forskarstudenter vid avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi, med ämnen som ryms inom den medicinska vetenskapen, har kommit att examinerats såsom medicine doktor. Det har också varit rekommendationen från examensenheten att ändra på detta för att sedan kunna utfärda en medicine doktorsexamen.

Att ämnet vid tidpunkten för aktuell disputation rymdes inom den medicinska vetenskapen är ostridigt och det finns inget i den som inte går in under forskarämnet medicinskvetenskap. Hennes forskarutbildning har varit genomgående medicinsk. Det råder ingen formell skillnad mellan högskolekurser på doktorandnivå som ingår i hennes forskarutbildning då de är likvärdiga för medicine och odontologie doktorsexamen. Ansökan om att gå upp som medicine doktorsexamen har skett utifrån dessa förhållanden.

Överklagandenämnden har vid sin prövning även att beakta likabehandlingsprincipen. Så sent som den 15 mars 2018 har avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi tagit doktorand fram till medicine avhandling. Denna har dessutom inför avhandling godkänts av prefekten vid institutionen för odontologi. Nu aktuellt ärende skiljer sig på inget sätt från det nämnda. Avsikten har varit, likt bl.a. den andra doktoranden, låta avhandlingen gå upp och examineras som en medicine avhandling. Utifrån likabehandlingsprincipen ska därmed nu aktuellt ärende behandlas på samma sätt och examensbevis meddelas som medicine doktor.

Avslaget på ansökan om en medicinsk doktorsexamen är vid angivna förhållande felaktigt och ska ändras.

Skäl

Enligt 6 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) ska en student som uppfyller fordringarna för en examen på begäran få examensbevis av högskolan.

Av 12 kap. 2 § 7 högskoleförordningen framgår att högskolans beslut om avslag på en students begäran att få examensbevis får överklagas till överklagandenämnden för högskolan.

Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen framgår bl.a. följande, Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Överklagandenämnden konstaterar inledningsvis att det av utredningen framgår att AA ansökt om en medicine doktorsexamen. Göteborgs universitets beslut att utfärda en odontologie doktorsexamen har därmed gått henne emot. Nämnden tar därför upp ärendet till prövning.

I sak gör nämnden följande bedömning. AA har ansökt om en medicine doktorsexamen. Göteborgs universitet har anfört att eftersom AA antagits inom forskarutbildningsämnet odontologi kan hon därmed inte få en doktorsexamen i ett annat ämne. Något krav på att man ska vara antagen till ett särskilt program eller ett visst ämne för att få ansöka om en viss examen finns inte i högskoleförfattningarna. Av ärendet framgår inte att någon prövning har gjorts om hon uppfyller kraven för en medicine doktorsexamen. Denna fråga kan inte prövas av Överklagandenämnden som första instans. Beslutet att utförda en odontologie doktorsexamen ska därför undanröjas och ärendet återlämnas till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer beslutet och återlämnar ärendet till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.