Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-2579-20)

Fråga om undantaget från kravet på en tidigare examen i examensordningen kan tillämpas för en utländsk student som felaktigt antagits till ett Erasmus Mundus masterprogram, utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. I ärendet hade universitetet senare antagit studenten till två kurser på avancerad nivå där behörighetskraven bl.a. var examen på grundnivå 180 högskolepoäng respektive kandidatexamen.

Bakgrund

AA ansökte vid Uppsala universitet om examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen, 120 högskolepoäng, med huvudområde biologi.

Uppsala universitet avslog ansökan med följande motivering. Bilaga 2 i högskoleförordningen stipulerar att man måste ha en kandidatexamen, eller motsvarande, för att en masterexamen ska kunna utfärdas. Den examen AA visat för Uppsala universitet är bedömd inte motsvara en svensk kandidatexamen. Eftersom hon inte uppfyller examenskraven för en naturvetenskaplig masterexamen avslås ansökan.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet, genom sitt ombud, och anför bl.a. följande.

Hon är en student från Indien som har antagits till Erasmus Mundus Master programme in Evolutionary Biology (MEME-programmet) vid universiteten i Groningen, Uppsala, München och Montpellier. MEME-programmet är ett prestigefullt tvåårigt program som ger dubbla examina (120 ECTS), finansierat av Europeiska kommissionen.

Enligt Consortium Agreement – Erasmus Mundus Master Programme in Evolutionary Biology (MEME:s konsortieavtal), som rektor för Uppsala universitet har undertecknat, uppfyller hon kraven för en examen (120 ECTS) från Uppsala universitet. MEME:s konsortieavtal bifogas överklagandet. Hon valdes ut till programmet med fullt stöd från MEME:s antagningskommitté, där Uppsala universitets representant ingick. Uppsala universitet framförde aldrig att hon inte var behörig. Istället antogs hon för att studera sin fjärde termin vid Uppsala universitet utan problem. Hon vägras nu en masterexamen från Uppsala universitet på grund av att hennes treåriga Bachelor’s degree från Indien bedöms vara otillräcklig.

Det är oacceptabelt att 60 ECTS av hennes lästa 120 ECTS nu räknas till kraven på hennes examen före masterprogrammet. Om det är detta som gäller borde det ha framförts vid antagningstillfället 2017, snarare än efter två års godkända studier på masterprogrammet. Att nu vägra henne examen får en oacceptabel påverkan på hennes framtida karriär. Hon har, precis som alla andra MEME-studenter med en treårig Bachelor of Science degree från Indien som hittills har läst MEME-programmet, inte bara klarat urvalsprocessen, men har också genomgående fått bra till utmärkta betyg. Det är även i strid med den finansiering som MEME-konsortiet får från Europeiska unionen för att utfärda dubbla examina (120 ECTS).

Uppsala universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande.

I bilaga 2 i högskoleförordningen stipuleras följande. Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Kandidatexamen som AA har är en treårig Bachelor of Science (H), vilken Uppsala universitet inte anser motsvarar en svensk kandidatexamen om 180 högskolepoäng. I Indien påbörjas en utbildning som leder till en Bachelor of Science (H) på en lägre ingångsnivå i de naturvetenskapliga ämnena än i Sverige. Detta medför att delar av utbildningens första år anses motsvara gymnasienivå. Därför kan inte hela examen anses motsvara en kandidatexamen om 180 högskolepoäng, dvs. 3 år på svensk akademisk nivå. Uppsala universitets bedömning av examen styrks av att denna typ av examen inte är behörighetsgivande till studier på avancerad nivå vid lärosäten i Sverige enligt UHR:s landsexperter samt enligt information publicerad på universityadmissions.se. Universitetet bifogar ett mejl från Universitets- och högskolerådets virtuella organisation (VO) daterat den 14 december 2020. Även om denna bedömning riktar sig mot antagning och inte examen så är det samma merit som bedöms mot samma krav, dvs. huruvida en treårig Bachelor of Science från Indien motsvarar en svensk kandidatexamen.

Uppsala universitet anser att det är viktigt att universitetet följer Bolognaprocessens mål med tydliga och jämförbara examina. Universitet har därmed ett ansvar att kvalitetssäkra den utländska grundexamen, som ligger till grund för masterexamen som universitetet utfärdar. Bolognaprocessens principer om att tillträde till den avancerade cykeln endast ska ges efter avklarade studier i den första cykeln ska efterlevas och universitetet måste kunna garantera att utfärdade examina följer denna princip.

AA har, genom sitt ombud, inkommit med synpunkter på Uppsala universitets yttrande och uppger bl.a. följande.

I sitt yttrande hänvisar Uppsala universitet till bilaga 2 i högskoleförordningen och att universitetets beslut är bundet av kravet på en tidigare kandidatexamen eller motsvarande examen från utlandet. Det stämmer inte eftersom det i nästa mening anges att undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. I det här fallet antogs hon.

Uppsala universitet uppger också, genom att hänvisa till antagningsexperter på Indiens utbildningssystem vid Universitets- och högskolerådet, att hennes kandidatexamen inte kan anses motsvara en svensk kandidatexamen. Hon anser att detta uttalande är tveksamt eftersom hon haft förmåga att genomföra hela masterprogrammet. Dessutom är det irrelevant eftersom hon faktiskt antogs, med eller utan stöd i 7 kap. 28 § högskoleförordningen där följande anges. Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som 1) har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller 2) genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Det sista och kanske viktigaste argumentet är att det strider mot principen om negativ rättskraft för gynnande beslut. Uppsala universitet är en statlig myndighet. Det kan inte vara så att en student som antagits till ett program som är utformat för att ge en examen, efter att ha läst två år på programmet, fullgjort alla kurser och uppfyllt alla lärandemål, inte kommer få en examen på grund av omständigheter som redan var kända i antagningsförfarandet. Detta strider mot 37 § förvaltningslagen.

Uppsala universitet har i ett kompletterande yttrande anfört bl.a. följande.

Innan universitetet fattade beslut om avslag på ansökan om examen granskade de om ärendet ansågs falla under den möjlighet till undantag som examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen, tillåter. Universitetets bedömning var att det inte fanns tillräckliga skäl för undantag. Denna bedömning grundar sig på följande omständigheter och resonemang. AA fick i mars 2017 meddelande från UHR (VO) att hennes examen från Indien inte ansågs motsvara en svensk kandidatexamen och i samband med det blev hon även bedömd som obehörig till de masterprogram hon sökt till höstterminen 2017. Ett av de program hon sökte var Masterprogram i biologi – evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Det finns dokumenterat att hon var informerad om att hennes examen från Indien inte ansågs motsvara en svensk kandidatexamen. Meddelandet som innehöll informationen lästes av AA cirka ett år innan hon sökte och blev felaktigt antagen till Masterprogram i biologi – Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME). Beslutet att inte tillämpa möjligheten för undantag grundades sig således på att AA kände till bedömningen av hennes indiska examen innan hon sökte till utbildningen, den ej tvingande formuleringen i högskoleförordningen (”undantag får göras…”) samt avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan där nämnden framför att beslut om antagning, och bedömning av behörigheten som gjort i samband med den, inte ger rätt att därefter få ett visst examensbevis.

Uppsala universitet vill betona att det är beklagligt att AA felaktigt antogs till utbildningen, men universitetet anser att det är viktigt att följa Bolognaprocessens mål med tydliga och jämförbara examina. Detta kan endast uppnås om samtliga lärosäten tillämpar jämförbara regelverk och övergripande krav på examen. Universitetet har därmed ett ansvar för att kvalitetssäkra den utländska grundexamen, som ligger till grund för masterexamen som universitetet utfärdar. Bolognaprocessens principer om att tillträde till den avancerade cykeln endast ska ges efter avklarade studier i den första cykeln ska efterlevas och universitetet måste kunna garantera att alla utfärdade examina följer denna princip.

Gällande övriga synpunkter framförda av AA:s ombud så är de i huvudsak kopplade till beslutet om antagning, ett beslut som inte överklagats. För kännedom har Uppsala universitet inte tagit tillbaka beslutet om antagning utan studenten har tillåtits påbörja och fullfölja utbildningen i enlighet med det gynnande myndighetsbeslut om antagning som meddelats studenten.

AA har, genom sitt ombud, inkommit med ett yttrande.

Skäl

Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), framgår i examensbeskrivningen för masterexamen bl.a. följande. Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Av MEME:s konsortieavtal framgår bl.a. följande. MEME-programmet är ett integrerat masterprogram utformat av fyra europeiska universitet. Programmets studietid är två år. Genomförande av läroplanen belönas med en dubbel masterexamen i enlighet med lagen i de deltagande universitetens länder. Ingenting i avtalet ska anses kräva att en partner bryter mot obligatoriska författningar enligt vilken den partnern verkar. MEME-studenten är bunden av de regler och föreskrifter från de institutioner där hon/han är inskriven.

Uppsala universitet har skickat in ett resultatintyg för AA daterat den 8 januari 2021. Av intyget framgår bl.a. att AA har godkänt resultat på kurserna Project Work Biology, 30 högskolepoäng, och Summer School in Evolutionary Biology, 5 högskolepoäng, vid Uppsala universitet. Av intyget framgår vidare att kurser motsvarande 98 högskolepoäng har tillgodoräknats vid Uppsala universitet.

Överklagandenämnden för högskolan gör följande bedömning.

Det är ostridigt i ärendet att AA har antagits till MEME-programmet. Av utredningen framgår vidare att hon har genomfört vissa kurser vid Uppsala universitet med godkänt resultat. Hon har därefter ansökt om examensbevis för masterexamen vid Uppsala universitet. Av MEME:s konsortieavtal framgår att masterexamen utfärdas i enlighet med lagen i de deltagande universitetens länder. I aktuellt ärende ska alltså svensk lag tillämpas.

AA har ifrågasatt hur hon kunde antas till MEME-programmet och genomföra kurserna vid Uppsala universitet, om hon ansågs vara obehörig till studier på masterprogrammet. Uppsala universitet har uppgett att AA felaktigt antagits till MEME-programmet. Överklagandenämnden konstaterar att beslut om antagning och beslut om examensbevis är två självständiga beslut. Det innebär att ett beslut om antagning, och den bedömning av behörigheten som gjorts i samband därmed, inte ger rätt att därefter få ett visst examensbevis. I detta ärende har nämnden enbart att pröva överklagat beslut om examensbevis.

Överklagandenämnden konstaterar att Uppsala universitet inte har ifrågasatt att AA uppfyller kravet på kursfordringar om 120 högskolepoäng i examensordningen för masterexamen. Nämnden konstaterar dock att Uppsala universitet bedömt att AA:s indiska treåriga Bachelor of Science (H) degree inte kan ligga till grund för en masterexamen, eftersom denna inte uppfyller kravet i examensordningen på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Överklagandenämnden har tagit del av informationen på webbplatsen Universityadmissions.se angående kraven på indisk utbildning vid antagning till masterprogram i Sverige som Uppsala universitet har hänvisat till i sitt yttrande. Av informationen framgår bl.a. följande. För tillträde till ett masterprogram är minimikravet en fyraårig Bachelor’s degree, eller en Bachelor’s degree följd av en Master’s degree (totalt 4 års studier). Vissa, men inte alla, utbildningsprogram kräver att den första examen är inom ett relaterat område. Beaktas kan också om sökande har uppnått en treårig Bachelor’s degree with honours i vissa samhällsvetenskapliga eller humanistiska huvudämnen.

Mot denna bakgrund anser Överklagandenämnden att det inte har framkommit något som föranleder nämnden att ifrågasätta Uppsala universitets bedömning av AA:s indiska treåriga Bachelor of Science (H) degree.

I examensordningen för masterexamen anges dock att undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Överklagandenämnden konstaterar att detta undantag är fakultativt, dvs. undantag från kravet får göras. Nämnden konstaterar vidare att Uppsala universitet har bedömt att det inte finns tillräckliga skäl för att göra undantag från kravet. Nämnden konstaterar även att Uppsala universitet anser att AA felaktigt har antagits till MEME-programmet.

Även om Uppsala universitet anser att AA felaktigt har antagits till MEME-programmet, konstaterar Överklagandenämnden att universitet senare har antagit henne till kurserna Summer School in Evolutionary Biology, 5 högskolepoäng, och Project Work Biology, 30 högskolepoäng. Dessa är kurser på avancerad nivå och behörighetskraven för kurserna är bl.a. examen på grundnivå 180 högskolepoäng respektive kandidatexamen. Genom att anta AA till dessa kurser anser Överklagandenämnden att Uppsala universitet därmed får anses ha bedömt att hon har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetskravet om en kandidatexamen om 180 högskolepoäng.

Vid en samlad bedömning gör Överklagandenämnden därför bedömningen att undantaget från kravet på en tidigare examen för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen, kan tillämpas i detta fall. Då Uppsala universitet i övrigt inte ifrågasatt de meriter som AA åberopat i sin ansökan, ska överklagandet bifallas och AA få naturvetenskaplig masterexamen med huvudområdet biologi.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att AA ska få naturvetenskaplig masterexamen med huvudområdet biologi.