Beslut 2020-12-21 (reg.nr 243-2606-20)

Högskolan avslog en ansökan om examen med hänvisning till att delkurser som enligt ansökan skulle ingå i examen, inte var tydligt definierbara och att det i kursplanen inte fanns tydligt avgränsade kursmål per delkurs. Överklagandenämnden ansåg att det inte finns stöd för att ställa krav på avgränsade kursmål per delkurs.

Bakgrund

AA ansökte om filosofie kandidatexamen i mat- och måltidskunskap, 180 högskolepoäng. Högskolan avslog hennes ansökan med hänvisning till bland annat följande. AA har läst 165 högskolepoäng på Högskolan Kristianstad på Gastronomiprogrammet som omfattar 180 högskolepoäng. I ansökan åberopade hon en oavslutad kurs i Medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet. Högskolan anser att dessa delkurser inte är tydligt definierbara och att de därför inte kan ingå i en examen.

Yrkande med mera

AA överklagar beslutet och anför bland annat följande. Hon kontaktade studievägledaren för att fråga om hon kunde tillgodoräkna sina tidigare poäng från Lunds universitet. Hon fick då ett muntligt svar att det gick bra. Hon anser att hon inte kan ställas till svars för det felaktiga beslut som hon fått av högskolan. Hade hon fått rätt besked av studievägledaren hade hon haft möjlighet att läsa in de poäng som saknas.

Högskolan Kristianstad vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. AA har läst 165 högskolepoäng på Gastronomiprogrammet som omfattar 180 högskolepoäng. I hennes ansökan om filosofie kandidatexamen i mat- och måltidskunskap ville Emma ta med delprov om 15 högskolepoäng från en icke-avslutad kurs i medie- och kommunikationsvetenskap (MKVA11) från Lunds universitet för att uppfylla examensfordringar om totalt 180 högskolepoäng.

Efter dialog med studievägledare på Högskolan Kristianstad och Lunds universitet har det framkommit att dessa delkurser inte är tydligt definierbara och kan därför ej ingå i en examen. I kursplanen för MKVA11 så finns inte tydligt avgränsade kursmål per delkurs. Programområdesansvarig lärare på programmet har därför avslagit ansökan om att få ta med dessa delprov in i en examen.

AA har kommit in med ett yttrande.

Skäl

Enligt 6 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) ska den student som uppfyller fordringarna för examen på begäran få examensbevis.

Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen, framgår bland annat att en kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Av utredningen i ärendet framgår att AA fullgjort kurser om 165 högskolepoäng vid Högskolan Kristianstad och att hon därutöver har åberopat två delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng från en oavslutad kurs vid Lunds universitet. I ärendet är frågan om AA kan ta med dessa poäng i en kandidatexamen. Högskolan har anfört att delkurserna inte är tydligt definierbara och att det i kursplanen för MKVA11 inte finns tydligt avgränsade kursmål per delkurs.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Högskolan har anfört att det inte finns tydligt avgränsade kursmål per delkurs. Överklagandenämnden kan inledningsvis konstatera att det inte finns några nationellt uppställda krav på delkurser. Något krav på att det ska finnas avgränsade kursmål för varje delkurs kan därför inte ställas upp som ett generellt krav. I stället måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Just att en kurs är uppdelad i delkurser är en faktor som Överklagandenämnden anser är något som ger vid handen att de högskolepoäng en student har med sig innebär att de kan tillgodoräknas med eller räknas med i en examen. En granskning av kursplanen för kursen MKVA11 visar att kursen är uppdelad i fyra delkurser. Varje delkurs har en beskrivning över vad som behandlas i delkursen och varje delkurs examineras för sig. Under dessa omständigheter anser nämnden att de aktuella delkurserna kan ingå i en examen.

Mot denna bakgrund och då AA har fullgjort kurser om 165 högskole-poäng anser nämnden att hon uppfyller kravet på fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 högskolepoäng för en filosofie kandidatexamen i mat- och måltidskunskap. Överklagandet ska därför bifallas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att AA ska få sökt examensbevis.