Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1171-20)

Fråga om kurser från en underliggande utländsk examen kan räknas med i en examen på avancerad nivå.

Bakgrund

AA ansökte om medicine masterexamen med medicinsk vetenskap som huvudområde. Universitetet avslog ansökan med hänvisning till att hennes ansökan innehöll kurser som ingick i hennes grundexamen.

Yrkande m.m.

AA överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Hon har ansökt om tillgodoräknande av tidigare studier vid Uppsala universitet och i denna bedömning ansågs 93,8 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Hennes tidigare examen (Bachelor of medicine and surgery) har av Universitets- och högskolerådet ansett vara på avancerad nivå. Hennes medicinska examen omfattar sex års studier och ett års praktik vilket är mer än andra medicinska examina. Därför speglar inte den formella beteckningen hennes reella kompetens. Medstudenter från hennes utländska utbildning har med samma examen antagits till studier på forskarnivå. Detta är i överensstämmelse med att examen motsvarar avancerad nivå.

Hennes examen ska inte enbart ses som en examen på grundnivå. Vidare antogs hon till masterprogrammet på 120 högskolepoäng baserat på att 60 högskolepoäng skulle tillgodoräknas från hennes medicinska examen. Genom att låta henne börja utbildningen på år två valde hon att acceptera platsen vid Uppsala universitet och inte vid Karolinska institutet. Enligt programansvarig har tillgodoräknande av första årets studier gjorts sedan 2014 för studenter med en medicinsk examen efter en överenskommelse mellan honom och den tidigare ansvarige för examensenheten. Denna information finns också på programmets webbplats.
Uppsala universitet vidhöll sitt ställningstagande och anförde i huvudsak följande. Universitetet har beslutat om avslag på ansökan med hänvisning till bilaga 2 till högskoleförordningen där det anges att masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

I högskoleförordningen anges att utöver de innehållsmässiga kraven för en masterexamen ska studenten därtill ha en avlagd kandidatexamen eller motsvarande. AA har i sin ansökan om en masterexamen önskat inkludera kurser från sin utfärdade examen. Detta går därmed emot kravet på att studenten därtill ska ha en kandidatexamen eller motsvarande. Uppsala universitet vidhåller beslutet att examenskraven för masterexamen inte är uppfyllda.
AA kom in med ett yttrande.

Skäl

Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) framgår att masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Av utredningen framgår att AA i sin ansökan om examen har åberopat kurser lästa vid Uppsala universitet om sammanlagt 60 högskolepoäng. Hon har därutöver åberopat tre kurser från sin bachelorexamen: Pediatrics, 25,2 högskolepoäng, Gynecology and Obstetrics 25,2 högskolepoäng samt Internal Medicine, 11,2 högskolepoäng, totalt 61,6 högskolepoäng. Av utredningen framgår vidare att hon har fått dessa kurser tillgodoräknade inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå vid Uppsala universitet (beslut 2020-04-17). Sammantaget har hon åberopat studier på avancerad nivå om 120 högskolepoäng. Det framgår också att hon har en bachelorexamen och att den omfattar sex års studier.

Uppsala universitet har som skäl för att avslå ansökan anfört att AA i sin ansökan åberopat kurser från sin bachelorexamen. Överklagandenämnden konstaterar att det i högskoleförordningen inte finns något hinder för att ta med kurser från en examen på grundnivå i en examen på avancerad nivå. Inte heller finns det något hinder i förordningen att tillgodoräkna kurser från en behörighetsgivande examen till en examen på avancerad nivå. I det aktuella ärendet har studenten dessutom en bachelorexamen som omfattar sex års studier. Universitetet har vidare i sitt beslut den 17 april 2020 ansett att de tre kurser från bachelorexamen som AA vill ta med i examen är på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk vetenskap. Överklagandenämnden anser mot denna bakgrund att AA genom åberopad utbildning uppfyller kraven på högskolepoäng för en medicine masterexamen. Då universitetet inte i övrigt ifrågasatt AA:s ansökan ska överklagandet ska därför bifallas och sökt examensbevis ska utfärdas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att AA ska få examensbevis för medicine masterexamen.