Beslut 2018-08-31 (reg.nr 243-433-18)

Fråga om vilka krav en ansökan om examen skulle prövas mot.

Bakgrund

AA ansökte om examensbevis för ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring. Linnéuniversitet avslog hennes ansökan. I beslutet anförde universitetet bl.a. att för efterledet marknadsföring krävs att man har följt den utbildningsplan som leder till efterledet. AA har inte läst enligt den utbildningsplan som leder till efterledet.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon bifogar utbildningsplanen för den utbildning som krävs för efterledet. Inför att hon skulle återuppta sina studier 2015 eftersökte hon utbildningsplanen och efter den planerade hon sina studier för att försäkra sig om att hon skulle få den examen hon eftersträvar, en ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring. Hon anser att hon uppfyller de krav som anges i utbildningsplanen.

Linnéuniversitetet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. AA har läst 75 högskolepoäng i fristående kurser vid Linneuniversitetet. Dessa ihop med totalt 105 högskolepoäng i kurser från Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Kristianstad och Mittuniversitetet, har AA uppgett i sin examensansökan.

I bilaga 2 till högskoleförordningen under rubriken Examensbenämning, anges att högskolan bestämmer vilka för- eller efterled som ska användas. I Linneuniversitetets lokala examensordning anges att till kandidat-/magister-/masterexamen kan fogas ett förled och/eller efterled. Efterledet har ej krav på programantagning, men ges endast när man har avklarat de kurser som utbildningsplan med sådant efterled anger. Detta är ett sätt att försäkra sig om att efterled endast ges när studenterna har följt ett paket av kurser vid Linneuniversitetet som universitetet har bestämt ska leda till ett sådant efterled. I utbildningsplanen för EGEMF Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring, ingår obligatoriska kurser omfattande 150 högskole-poäng.

Som den lokala examensordningen uppger, måste man inte ha varit antagen till programmet, men det är de kurser som ingår i programmet som måste ha lästs. Programmets kurser ges vid Linneuniversitetet, och dessa kurser har AA alltså inte läst. AA informerades om detta och erbjöds en ekonomie kandidatexamen, huvudområde: företagsekonomi. Det vill säga en examen utan efterled. AA vidhöll då att ett efterled skulle ingå i ansökan. Universitetet anser att det framgår av högskoleförordningen att det kan bestämma när efterled ges och inte ges på examensbenämningar som utfärdas vid universitetet. De kurser AAs läst faller inte inom ramen för det som Linnéuniversitetet har bestämt ska föranleda efterledet med inriktning mot marknadsföring.

Överklagandenämnden har i remiss begärt att universitet ska precisera vilken bedömning det gjort av de kurser AA åberopat i förhållande till kraven i den aktuella utbildningsplanen.

Linnéuniversitetet anför i remissvaret bl.a. följande.

Kurser inom EGEMF Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring, 180 högskolepoäng (hp) är
Företagsekonomi I (30hp):
Redovisning och Kalkylering 1Fe501 (15hp)
Marknadsföring 1FE406 (7,5hp)
Organisation och Ledarskap 1FE401 (7,5hp)


Statistik (15hp):
Ekonomisk Statistik I 1ST060 (7,5hp)
Ekonomisk Statistik Il 1ST061 (7,5hp)

Handelsrätt eller Marknadsrätt (15hp):
Handelsrättslig grundkurs 1RV840 (15hp) eller Marknadsrätt 1RV835 (15hp)

Företagsekonomi II (30hp):
Business Relations, IMC & Brand Management 1FE706 (15hp)
Organisation 1FE565 (7,5hp)
Metod och uppsats 1FE661 (7,5hp)

Nationalekonomi (30hp):
Makroekonomi 1NA835 (15hp)
Mikroekonomi 1NA836 (15hp)

Valbara kurser (30hp)

Företagsekonomi III - Marknadsföring (30hp):
Marknadsföring 2FE506 (15hp)
Marknadsföring, Examensarbete 2FE77E (15hp)

AA saknar sammanfattningsvis följande kurser. Business Relations, IMC & Brand Management 1FE706, 15 hp. Kursen saknar motsvarighet i AAs meriter, som har kunnat likställas med programmets kurs. Vad avser Metod och uppsats 1FE661, 7,5 hp har AA läst FÖ097G Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp vid Mittuniversitetet. Dock saknas i denna kurs en uppsats om 6 hp, vilket ingår i programmets kurs, varför den i examens-bedömningen inte har kunnat likställas med programmets kurs.

AA har inkommit med yttrande i vilket hon anför bl.a. följande, Den metodkurs som hon läste vid Mittuniversitetet innehöll en uppsats som en del av examinationen. Vad avser Business relations, IMC & Brand Management, 15 hp, framgick av utbildningsplanen att det ingick Företagsekonomi II 30 hp på G1F nivå i programmet. Inte att det gällde specifikt Business relations, IMC & Brand Management. Inte under någon av hennes kontakter med Linnéuniversitetet har det framgått att det fanns krav på dessa specifika kurser för en examen med inriktning på marknadsföring.

Överklagandenämnden har från Linnéuniversitetet fått upplysning om att beteckningarna Företagsekonomi I, II och III är övergripande namn för de kurser i företagsekonomi som ingår i utbildningen.

Skäl

Enligt 6 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) ska en student som uppfyller fordringarna för en examen på begäran få examensbevis av högskolan.

Enligt 6 kap. 13 § högskoleförordningen ska all utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Av 17 § framgår att i utbildningsplanen ska följande anges: de kurser som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.

Enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (examensordning) består en examens-benämning av examen enligt vad som anges i denna examensordning och i före-kommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger examens inriktning. Högskolan bestämmer vilka för- eller efterled som ska användas. För vissa examina ska, enligt vad som framgår av examensbeskrivningarna, högskolan bestämma en inriktning.

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. För kandidatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Av Lokal examensordning för Linnéuniversitetet framgår att till högskole-/magister-/masterexamen kan fogas ett förled och/eller ett efterled. Efterled har ej krav på programantagning, men ges endast när man klarat av de kurser som utbildningsplan med sådant efterled anger.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Ett lärosäte får med stöd av bemyndigandet i examensbeskrivningen för en kandidatexamen med en viss inriktning ställa vissa preciserade krav. Linnéuniversitetet har för ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring ställt vissa krav som anges i utbildningsplanen för Ekonomprogrammet, inriktning mot marknadsföring. I den av universitetet bifogad utbildningsplanen anges bl.a. kurserna Företagsekonomi I, II och III. Av universitetets yttrande framgår att det är vissa kurser som AA saknar. Universitetet har också anfört att beteckningarna Företagsekonomi I, II och III är övergripande namn för vissa kurser. De kurser som AA saknar ingår i det som i utbildningsplanen benämns Företagsekonomi II.

Överklagandenämnden kan konstatera att det av högskoleförordningen framgår att det i utbildningsplanen ska anges de kurser som ingår i ett program. I detta fall har universitetet inte angett de kurser som AA uppges sakna i utbildningsplanen. De saknade kurserna är inte heller delkurser i en större kurs. Det saknas mot denna bakgrund rättsligt stöd för att avslå AAs ansökan om examen på denna grund. Då annat inte framkommit än att AA uppfyller övriga krav för examen och med beaktande av att hon har godkänt betyg i bl.a. kursen Företagsekonomi III – marknadsföring examensarbete (kandidat) ska överklagandet bifallas och AA få ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att AA ska få ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring.