Beslut 2018-03-16 (reg.nr 243-1186-17)

Nämnden fann att bestämmelserna i examensordningen i dess lydelse före den 1 juli 2007 inte lagligen kan tillämpas av nämnden. Två ledamöter var skiljaktiga.

Bakgrund

AA ansökte hos Stockholms universitet om examensbevis för filosofie magisterexamen enligt äldre bestämmelser, dvs. examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse den 30 juni 2006. Universitetet avslog ansökan med hänvisning till att AA endast avslutat ett examens-arbete om 15 högskolepoäng. För filosofie magisterexamen i pedagogik enligt de äldre bestämmelserna ska den sökande ha fullgjort ett examensarbete om 30 högskolepoäng eller två om 15 högskolepoäng vardera.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. C-uppsatsen utgör en del av hennes inlämnade D-uppsats i enlighet med de direktiv och enligt de regler och bestämmelser som tillämpades på institutionen vid tiden för hennes studier. Inom ramen för hur den specialpedagogiska utbildningen var upplagd när hon var student ingick delmoment upp till 60 poäng på C-nivå. Delmomenten redovisades både skriftligt och muntligt och det bedömdes inte att dessa delmoment dessutom behövde sammanställas i en separat C-uppsats, utan skulle utgöra en del av D-uppsatsen. Hon uppmanades att skriva direkt på 80-poängsnivå och enligt direktiven skulle C-uppsatsen 10 poäng (15 högskolepoäng) utgöra en del av D-uppsatsen. Hennes handledare på C- och D-nivån har skrivit ett intyg över hennes fullföljda åligganden, genomförda kurser och D-uppsats motsvarande magister-examen (gamla).

Stockholms universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. För filosofie magisterexamen enligt de äldre bestämmelserna skulle man inom huvudämnet ha fullgjort ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng eller två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng vardera. AA hävdar att omfattningen på magisteruppsatsen var 30 högskolepoäng, men att den endast rapporterats in som 15 högskolepoäng. Hon hänvisar till ett intyg från en dåvarande lektor vid specialpedagogiska institutionen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Det intyg som AA hänvisar till anser universitetet inte är ett bindande myndighetsbeslut. Universitetet anser att det saknas dokumentation som styrker att kraven för magisterexamen ska anses vara uppfyllda.

AA har kommit in med ett yttrande.

Skäl

Bestämmelser

Enligt 6 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:00) får inom utbildningen bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till denna förordning (examensordningen).

Enligt 6 kap. 9 § högskoleförordningen ska den student som uppfyller fordringarna för examen på begäran få examensbevis.

Enligt 1 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 2006:1053 till högskole-förordningen (1993:100) träder förordningen i kraft i fråga om 1 kap. 16 § den 1 september 2006 och i övrigt den 1 januari 2007. Förordningen, utom 1 kap. 16 §, ska tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 och vid anställning av doktorand därefter samt, om annat inte framgår av 3 och 4, i fråga om utbildning som bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter.

Enligt 4 samma bestämmelser ska de äldre bestämmelserna tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.

Enligt 5 samma bestämmelser har den som påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) före den 1 juli 2007 rätt att slutföra utbildningen för att få en examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2015.

Överklagandenämndens bedömning

AA har ansökt om en examen enligt de bestämmelser för magisterexamen som gällde den 30 juni 2007. Hennes ansökan kom in till universitetet i juni 2017. Av utredningen framgår det att hon avslutade den åberopade utbildningen före utgången av juni 2007 samt att Stockholms universitet tillämpat de bestämmelser för magisterexamen som upphörde att gälla den 1 juli 2007.

Av bestämmelsen i 6 kap. 4 § högskoleförordningen framgår att bara de examina som anges i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen, får avläggas. Av 1 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna framgår att den nya examens-ordningen ska tillämpas på examina som utfärdas efter den 1 juli 2007. De äldre bestämmelserna om examen upphörde då att gälla. I 4 anges vilka bestämmelser som ska tillämpas för den som avslutat sin utbildning före detta datum och i 5 ges bestämmelser till skydd för de studenter som ännu inte avslutat sin utbildning.

Eftersom AA avslutade sin utbildning före utgången av den 30 juni 2007 ska enligt punkten 4 i övergångsbestämmelser de äldre bestämmelserna för magisterexamen tillämpas. Av punkten 5 i övergångsbestämmelsen framgår att rätten slutföra utbildningen för att få en examen enligt äldre bestämmelser upphörde den 30 juni 2015. Eftersom AA har slutfört sin utbildning före men ansökt om examen efter den 30 juni 2015 har nämnden att ta ställning till om de äldre bestämmelserna kan tillämpas av Överklagandenämnden.

Regeringen har i propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162), som låg till grund för de bestämmelser i examensordningen som trädde i kraft 2007, inte gjort några närmare uttalanden om tillämpningen av övergångsbestämmelserna.

Enligt Överklagandenämndens mening innebär de aktuella bestämmelserna att studenten inte bara behöver ha slutfört, men också ha ansökt om examen inom den tidsram som anges i övergångsbestämmelserna. Överklagandenämnden anser därför att de här aktuella övergångsbestämmelserna får tolkas så att det inte längre finns rättsligt stöd för att utfärda examensbevis i enlighet med de äldre bestämmelserna, för de studenter som inte slutfört och ansökt om examen senast den 30 juni 2015. Nämnden kan därför inte lagligen pröva överklagandet mot de äldre bestämmelserna. Då AA enbart ansökt om examensbevis enligt de äldre bestämmelserna ska överklagandet avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.

Mot beslutet reserverade sig Per-Anders Svensson och Johan Wester (se bilaga).

Bilaga

Hovrättsrådet Per-Anders Svensson och studenten Johan Wester är skiljaktiga och anför följande.

I punkten 4 i övergångsbestämmelserna anges inte någon tidsbegränsning för när den enskilde kan ansöka om examensbevis. Eftersom AA har slutfört sin utbildning före den 1 juli 2007 ska den bestämmelsen tillämpas. Det finns inte i övrigt något som begränsar rätten att ansöka om examensbevis. AAs ansökan ska därför prövas i sak.