Beslut 2017-06-17 (reg.nr 243-300-17)

Fråga om ett examensarbete som ingått i den behörighetsgivande examen kan ingå i en examen på avancerad nivå.

Bakgrund

AA ansökte om examensbevis för medicine masterexamen vid Örebro universitet. Universitet avslog hennes ansökan med hänvisning till att hon saknade ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng med beteckningen A2E som inte ingått i hennes tidigare examen.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. I kraven för examina på avancerad nivå vid Örebro universitet anges att det krävs 60 högskolepoäng inom huvudområdet, i hennes fall medicin, samt 90 högskolepoäng på avancerad nivå. Hon har totalt 90 högskolepoäng på avancerad nivå och totalt 90 högskolepoäng inom huvudämnet medicin. De kurser hon har läst har den beteckning som anges i de lokala kraven. Därtill ställs krav på avlagd yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng vilket hon har i sin biomedicinska analytikerexamen från 2006. Examensenheten vid Örebro universitet har tittat på hennes kurser och har rekommenderat henne att tillgodoräkna sig sitt examensarbete om 30 högskolepoäng med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap till en kurs med huvudämnet medicin och beteckningen A2E. Detta tillgodoräknande skedde i god tid inför hennes examensansökan. Ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet med beteckningen A2E är ett krav för masterexamen. Det finns inget krav på att ett examensarbete som ämnas användas i en masterexamen inte tidigare får ha ingått i en magisterexamen. Hennes magisterexamen är en behörighetsgivande examen på avancerad nivå, därmed har hon läst upp från magister- till masternivå. Vid ett flertal tillfällen inför och under masterprogrammet Metoder inom medicinsk diagnostik, bild- och funktionsdiagnostik, har hon varit i kontakt med examensenheten och studievägledare vid Örebro universitet. Hon har varit tydlig med att hennes examensarbete ingår i hennes tidigare magisterexamen från 2006. Hon har då fått svar att examensarbetet ska kunna användas i en masterexamen och att det inte skulle bli problem vid ansökan om masterexamen.

Örebro universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen framgår att det för masterexamen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Av Örebro universitets lokala krav för generella examina – föreskrifter (Dnr ORU l.2.1-00278/2015) framgår det att minst 90 av de 120 högskolepoängen ska utgöras av kurser på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng ska vara ett självständigt arbete med beteckningen A2E.

En yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng ger behörighet att ansöka om masterexamen. I sin ansökan om medicine masterexamen tog AA med kurserna Vetenskaplig metodik, statistik och informatik, 7,5 högskolepoäng, Morfologisk cellbiologi, 7,5 högskolepoäng samt Vetenskaplig metodik och ämnesfördjupning, 7,5 högskolepoäng som samtliga ingår i hennes biomedicinska analytikerexamen. Hon tog också med kursen Medicin, avancerad nivå, examens-arbete, 30 högskolepoäng som tillgodoräknats från kursen Biomedicinsk laboratorievetenskap: examensarbete, 30 högskolepoäng, och därmed innehållsmässigt helt och hållet överensstämmer med den kurs som ingår i hennes biomedicinska analytikerexamen. De ovan nämnda kurserna kan därmed inte ingå i medicine masterexamen.

AA informerades om dessa regler och ombads att komplettera sin ansökan med de 52,5 högskolepoäng som saknades. Hon meddelade då att hon ville lägga till kurser om 30 högskolepoäng på grundnivå som inte ingått i hennes biomedicinska analytikerexamen. Fortfarande saknades ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng med beteckningen A2E, som inte ingått i hennes tidigare yrkesexamen. I sitt överklagande anför AA att hon frågat om den kurs hon fått tillgodoräknad, Medicin avancerad nivå, examensarbete, 30 högskolepoäng, kan ingå i en masterexamen om den redan ingått i en magisterexamen. Det finns inga hinder för det. Däremot får samma kurs inte ha ingått i en examen som ligger till grund för examen på avancerad nivå. Eftersom nämnda examensarbete tillgodoräknats från kursen Biomedicinsk laboratorievetenskap: examensarbete, som ingår i hennes biomedicinska analytikerexamen, kan den inte samtidigt ingå i examen på avancerad nivå.

Skäl

Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) framgår att masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Vidare framgår att för masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. För masterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Av Lokala krav för generella examina – föreskrifter (dnr ORU 1.2.1-0027/2015, senast ändrade 2015-02-03) framgår avseende masterexamen bl.a. följande. Minst 90 av de 120 högskolepoängen ska vara på avancerad nivå. Fördjupningen inom huvudområdet ska utgöras av kurser med beteckningen A1N/A1F/A1E och A2E. Det självständiga arbetet (examensarbetet) om minst 30 högskolepoäng ska ha beteckningen A2E.

Av rektorsbeslutet Klassifikation av kurser med avseende på bl.a. fördjupning inom huvudområde (dnr ORU 4.1.1-148/148) framgår bl.a. att med beteckningen A2E avses kurs på avancerad nivå som innehåller examensarbete för masterexamen.

Frågan Överklagandenämnden har att ta ställning till i detta ärende är om en kurs som ingått i en tidigare examen på grundnivå kan ingå i en examen på avancerad nivå. Överklagandenämnden kan konstatera att det i högskoleförordningen inte ställs upp något hinder för att en kurs som ingått i en examen på grundnivå även kan ingå i en examen på avancerad nivå. Inte heller har Örebro universitet i sina lokala föreskrifter ställt upp något sådant hinder. Örebro universitet har därför saknat rättsligt stöd för att avslå AAs ansökan om examen på denna grund. Då universitetet inte i övrigt ifrågasatt att AA uppfyller kraven för den sökta examen ska överklagandet bifallas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.