Beslut 2016-11-18 (reg.nr 243-769-16)

Fråga om en student kan få kursbevis för en kurs som helt och hållet har tillgodoräknats.

Bakgrund

NN ansökte om kursbevis för kursen Internationell ekonomisk historia vid Umeå universitet. Universitetet avslog hans ansökan med hänvisning till att NN fått kursen tillgodoräknad den 21 januari 2016.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet.

Umeå universitet vidhöll sitt ställningstagande och anförde i huvudsak följande. Universitetet avslog NNs ansökan om kursbevis eftersom kursen är tillgodoräknad och inte examinerad. Av 6 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) följer att kursbevis ska utfärdas för godkänd kurs. Då kursen inte är godkänd vid Umeå universitet utan tillgodoräknad anser universitetet att beslutet är korrekt.

Skäl

Enligt 6 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) ska en student som har fått en kurs godkänd på begäran få kursbevis av högskolan. Om kursbeviset ska avse utbildning vid mer än en högskola, ska beviset utfärdas av den högskola där studenten har slutfört kursen. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat.

Överklagandenämnden har från Umeå universitet inhämtat beslutet i ärendet om tillgodoräknande. Av beslutet framgår att NN har fått kursen Grundkurs i ekonomisk historia, 30 högskolepoäng, läst vid Stockholms universitet, tillgodoräknad som motsvarande kursen Internationell ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Överklagandet konstaterar inledningsvis att det inte i ärendet är fråga om att kursbeviset ska avse utbildning vid mer än en högskola, eftersom NN har fått tillgodoräkna sig hela den aktuella kursen.

Vad gäller frågan om kursbevis har Umeå universitet anfört att NN inte har godkänts i kursen vid Umeå universitet, utan han har fått hela kursen tillgodoräknad. Under sådana omständigheter finner Överklagandenämnden att kursbevis inte kan utfärdas. Överklagandet ska därför avslås.

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.