Beslut 2015-08-21 (reg.nr. 243-583-15)

En student ansökte om examensbevis för kandidatexamen. Lärosätet avslog ansökan med hänvisning till att hon endast hade 157,5 högskolepoäng. Studenten hänvisade bl.a. till nämndens beslut 2014-04-11 (reg.nr. 243-228-14) och åberopade till 22,5 avklarade poäng i en oavslutad kurs. Utifrån kursens utformning fann Överklagandenämnden att de åberopade momenten inte kunde utgöra sådana delar av en kurs som kan ingå i en kandidat­examen.

Bakgrund

NN ansökte hos Uppsala universitet om examensbevis för filosofie kandidatexamen. Universitetet avslog hennes ansökan med hänvisning till att hon inte uppfyllde kursfordringarna om 180 högskolepoäng då hon endast har 157,5 högskolepoäng.

Yrkande m.m.

NN överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Då hon har 90 högskolepoäng kulturantropologi med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng och ytterligare studier om 97,5 högskole­poäng anser hon att hon uppfyller kraven för kandidatexamen. Universitetet anför som motivering till beslutet att hon har en oavslutad kurs i idé- och lärdomshistoria A om 30 högskolepoäng. Kursen, där hon önskar ta med 22,5 högskolepoäng i examen, är uppbyggd med fyra kurser om vardera 7.5 högskolepoäng, där samtliga tenterats och poängsatts var för sig. De är därför enligt hennes mening tre tydligt definierbara kurser och hon önskar ta med dem i examen. Universitetet menar vidare att kursens delar bygger på varandra och anser inte att kursens delar kan anses vara avgränsade eller tydligt definierbara som egna kurser. Samtliga kurser går som sagt att utläsa med namn, betyg, poäng och datum i Ladok och då ska det vara möjligt att ta med dem i examen.

Uppsala universitet vidhöll sitt ställningstagande och anförde i yttrande bl.a. följande. NN har ansökt om en filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng och vill i sin examen räkna in 22,5 högskolepoäng från kursen Idé- och lärdomshistoria A, 30 högskolepoäng, där ett kursmoment om 7,5 högskolepoäng är underkänt. Kursens moment består av baskurs, ädre tiden och fördjupning äldre tiden samt baskurs nyare tiden och fördjupning nyare tiden där ett av kursmomenten, baskurs äldre tiden, är underkänt. Kursens samtliga delar ligger till grund för att uppfylla de läromål som man ska uppnå för att klara kursen som helhet, dvs. uppfylla kursfordringarna. Enligt bilaga 2, bilaga till högskole­förordningen (1993:100) uppnås kandidatexamen efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. De samlade kursfordringarna förväntas uppfylla de mål för kandidatexamen som ställs upp i examensordningen. Eftersom lärandemålen för kursen Idé- och lärdomshistoria inte uppfyllts i det aktuella fallet anser universitetet att poäng från delar av kursen inte kan tas med i examen.

Skäl

Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen framgår att kandidat­examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskole­poäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Av kursplanen för kursen Idé- och lärdomshistoria A, 30 högskolepoäng, framgår att den är uppdelad i fyra moment. Vidare framgår av NNs Ladok-utdrag att hon har godkänt resultat på tre av momenten.

Överklagandenämnden gör följande bedömning

Överklagandenämnden har tidigare uttalat att även en delkurs eller en del av en kurs kan ingå i en examen om den är tydligt definierbar (se reg.nr 243-228-15). En sådan definition skulle exempelvis kunna vara en ämnesmässig begränsning inom ämnet. De olika momenten i den aktuella kursen har namngetts, men någon närmare definition av innehållet i de olika momenten anges inte i kursplanen. Utifrån kursens utformning finner Överklagandenämnden att de åberopade momenten inte kan utgöra sådana delar av en kurs som kan ingå i en kandidat­examen. Då NN inte heller på annat sätt uppfyller kravet om 180 högskole­poäng fullgjorda kursfordringar för en kandidatexamen, ska överklagandet avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslog överklagandet.