Beslut 2014-04-11 (reg.nr. 243-228-14)

En student ansökte om examensbevis. Lärosätet avslog ansökan med motiveringen att endast hela och avslutade kurser kan ingå i en examen. Överklagandenämnden konstaterade att det inte är möjligt med en sådan generell begränsning, varken enligt högskoleförordningen eller i en lokal examensordning. Om en delkursen är tydligt definierbar kan den därför ingå i en examen. Beslutet undanröjdes därför och ärendet visades åter till lärosätet för prövning.

Bakgrund

NN ansökte om examensbevis avseende filosofie kandidatexamen med huvudområde psykologi vid Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad avslog hans ansökan med motiveringen att eftersom endast hela och avslutade kurser kan ingå i en examen uppfyller han inte kravet på fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp).

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Han anser att hans av­klarade poäng i kursen Ledarskap och lärande inom det idrottsvetenskapliga fältet IV1002 ska kunna räknas med i hans examen. Om alla hans avklarade poäng räknas med uppfyller han kravet för en filosofie kandidatexamen med huvudområde psyko­logi.

Högskolan i Halmstad vidhåller sitt ställningstagande och anför bl.a. följande. Enligt högskoleförordningen uppnås kandidatexamen efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 hp. Endast hela och avslutade kurser kan således ingå i examen, inte delar av en oavslutad kurs. I högskolans lokala examensordning samt på ansöknings­blanketten för examensbevis framgår att endast avslutade kurser med slutbetyg kan ingå i examen. NN uppfyller inte kravet på 180 hp.

Skäl

Enligt 6 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) ska en student som uppfyller fordringarna för en examen på begäran få examensbevis av högskolan.

Av examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen) framgår att kandidatexa­men uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för ut­bildningen.

Av handlingarna i ärendet framgår att Högskolan i Halmstad har avslagit NN:s ansökan om examensbevis eftersom, enligt högskolans uppfattning, endast hela och avslutade kurser kan ingå i examen. Någon sådan generell begränsning är emellertid inte möjlig enligt högskoleförordningen. Det är heller inte möjligt att i en lokal examensord­ning föreskriva om sådana begränsningsregler. Del av kurs kan såle­des ingå i en exa­men om delkursen är tydligt definierbar. I förevarande fall är den kurs som NN vill ha medräknad i examen uppdelad i fyra ämnes­mässigt avgränsade delkurser med separata examin­ationer om vardera 7,5 hp. De olika del­kurserna är således tydligt definierbara. Det överklagade beslutet ska därför undan­röjas och ärendet visas åter till Högskolan i Halmstad för prövning av om NN uppfyller kraven för den sökta examen.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer beslutet och visar ärendet åter till Högskolan i Halmstad för prövning av om NN uppfyller kraven för fi­losofie kandidatexamen med huvudområde psykologi.