Beslut 2008-01-18 (Reg.nr 43-1458-07)

N N ansökte om examensbevis avseende magisterexamen med ämnesbredd, inriktning synpedagogik/synnedsättning. Lärarhögskolan i Stockholm avslog ansökan med motiveringen att N N inte är antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Yrkande m.m.

N N har överklagat beslutet och yrkat bifall till sin ansökan.

Lärarhögskolan i Stockholm har vidhållit sitt beslut och har anfört bl.a. följande. N N är inte antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm. N N erhöll den 9 juni 1978 utbildningsbevis avseende speciallärarlinjen vid Högskolan för lärarutbildning. Hon har därefter inte varit student vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Skäl

Enligt 6 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) skall en student som uppfyller fordringarna för en examen på begäran få examensbevis av högskolan.

Av 1 kap. 4 § samma förordning framgår följande. Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning, och med doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte annat anges särskilt.

Enligt 12 kap. 2 § första stycket p. 9 samma förordning får till Överklagandenämnden för högskolan avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis överklagas.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

En förutsättning för att N N skall kunna erhålla sökt examensbevis är att hon i högskoleförordningens mening är att betrakta som student vid aktuellt lärosäte. Såvitt framkommit av handlingarna i ärendet tyder inget på att hon för närvarande uppfyller detta krav, varför hennes överklagande redan på denna grund inte kan vinna bifall.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.