Beslut 2007-05-11 (Reg.nr 43-385-07)

En student antogs till ett magisterprogram. När det var dags att ansöka om examen fattade högskolan misstanke om att de betyg som låg till grund för antagningsbeslutet kan vara förfalskade. Hur påverkade misstanken om förfalskade betyg möjligheten för den sökande att få ut en examen?

Bakgrund

N N ansökte hos Högskolan Dalarna om Magisterexamen med ämnesbredd i vetenskapskommunikation.

Högskolan avslog hans ansökan med motiveringen att han antagits till kursen Vetenskapskommunikation på falska grunder.

Yrkande m.m.

N N har överklagat detta beslut och har anfört bland annat att hans tidigare insända handlingar hade av misstag blivit felaktiga. Han har till överklagandet bifogat korrekta handlingar.

Högskolan Dalarna har i yttrande till Överklagandenämnden bland annat anfört att de universitetsbetyg som N N uppvisade vid antagningen till högskolan har befunnits vara förfalskade. Högskolan har därmed bedömt att han inte uppfyller examensfordringarna för breddmagisterexamen (fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 40 poäng av den som avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen). Högskolan har den 24 mars 2007 kontaktat Université de Yauonde 1 för att få bekräftat, att till överklagandet bifogat diplom och transcripts är äkta. Om äktheten intygas, och N N inkommer med vidimerade kopior av nämnda handlingar, konstaterar högskolan att fordringarna för den aktuella examen är formellt uppfyllda.

Skäl

I 1 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) anges att med student avses den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning.

Högskolan Dalarna antog N N som student. Högskolan har senare fattat misstankar om att de handlingar, som han i samband med antagningen uppvisade till styrkande av sin behörighet är förfalskade.

Högskolans beslut att anta N N till sökt utbildning är ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut, som högskolan i regel inte kan återkalla. Om det kan slås fast att den sökande utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter kan dock även gynnande förvaltningsbeslut återkallas (se prop. 1985/86:80 s. 39). Av handlingarna i ärendet framgår dock inte att högskolan fattat något beslut om återkallande av beslutet att anta N N till kursen vetenskapskommunikation. Överklagandenämnden finner därför att N N i förevarande ärende är att betrakta som student i högskoleförordningens mening.

Eftersom N N är att betrakta som student vid Högskolan Dalarna är högskolan skyldig att pröva hans ansökan om examen. För att få magisterexamen krävs det att studenten uppfyller i examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen) uppställda fordringar. Högskolan har inte utfärdat sökt examen eftersom den inte har kunnat fastställa om de universitetsintyg som N N uppvisat, och som utgör en del av nämnda fordringar för examen är äkta. Överklagandenämnden gör i frågan om handlingarnas äkthet ingen annan bedömning än Högskolan Dalarna. Då N N inte visat att han uppfyller fordringarna för sökt examen skall överklagandet avslås.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.