Beslut 2005-09-16 (reg.nr 43-538-05)

En student ansökte vid ett universitet om magisterexamen med tyska som huvudämne och åberopade härvid bland annat studier vid en annan högskola. Universitetet avslog ansökan med motiveringen att denna högskola inte hade tyska som huvudämne i magisterexamen. Överklagandenämnden har undanröjt universitetets beslut då universitetet inte hade gjort någon individuell prövning av studentens ansökan.

Ärendets bakgrund

TH ansökte om examensbevis för filosofie magisterexamen, med tyska som huvudämne, vid Uppsala universitet. Universitetet avslog ansökan. Som skäl angav universitetet bl.a. följande. Studierna i tyska, 80 poäng, hade genomförts vid Högskolan i Gävle. Två självständiga arbeten på vardera 10 poäng ingick i hennes studier i tyska. Studierna vid högskolan i Gävle och vid Uppsala universitet tillsammans med kurser lästa vid Universität Gesamthochschule Kassel, Tyskland, som tillgodoräknats vid Högskolan i Gävle, omfattade sammanlagt 160 poäng. Då Högskolan i Gävle inte har tyska som huvudämne i magisterexamen, kunde Uppsala universitet inte utfärda magisterexamen med tyska som huvudämne.

Yrkande m.m.

TH överklagade universitetet beslut och anförde bl.a. följande. Enligt den information hon fick vid kontakt med examensenheten vid Uppsala universitet, om sin rätt att ta ut en magisterexamen via dem, var hon tvungen att läsa minst fem poäng vid Uppsala universitet. Det spelade ingen roll vilket ämne. Hon valde då att läsa Svenska som andraspråk, 20 poäng. Hon informerade universitetet om att hon läst 120 av 160 poäng vid ett universitet i Tyskland och att Högskolan i Gävle var den svenska högskola som hade tillgodoräknat henne hennes tyska betyg och som senare avslagit hennes ansökan om magisterexamen. Hon vill att Uppsala universitet skall utfärda en magisterexamen i tyska. Hon vill att de skall ha i åtanke att hon har studerat i många år vid ett respekterat universitetet i Tyskland, med goda studieresultat.

Uppsala universitet fann inte skäl att frångå det fattade beslutet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100) skall student som uppfyller fordringarna för examen på begäran få examensbevis av högskolan. Vidare framgår av 6 kap. 17 § samma förordning att, om beviset skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola där studenten senast har godkänts i prov eller har slutfört sin utbildning, om inte de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om annat.

I examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen) anges bl.a. följande.

Magisterexamen med ämnesdjup
Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat.

Mål
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer.

Övrigt
För att få magisterexamen med ämnesdjup skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Uppsala universitet har avslagit TH:s ansökan om examensbevis med hänvisning till att Högskolan i Gävle, där TH fullgjort sina studier i tyska, inte har tyska som huvudämne i magisterexamen. Att Högskolan i Gävle inte har inrättat tyska som huvudämne kan ha flera orsaker. Detta behöver dock inte säga något om kvaliteten på TH:s utbildning. Universitet har inte gjort en individuell prövning av TH:s ansökan. Det överklagade beslutet skall därför undanröjas.

Överklagandenämnden har inte som första instans att ta ställning till om TH uppfyller examensfordringarna. Med hänsyn till instansordningsprincipen skall därför ärendet återförvisas till Uppsala universitet för erforderlig handläggning.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Uppsala universitet för fortsatt handläggning.