Beslut 2005-09-16 (reg.nr 43-417-05)

En student var antagen till lärarutbildning vid Malmö högskola. Ämneskurserna inom lärarutbildningen genomfördes dock i stor utsträckning vid Lunds universitet. Hade lärarstudenten rätt till en filosofie magisterexamen från Lunds universitet?

Ärendets bakgrund

LS ansökte vid Lunds universitet om en filosofie magisterexamen.

Lunds universitet avslog hennes ansökan. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. LS har inte varit antagen eller slutfört någon kurs/utbildning vid Lunds universitet och är då inte heller student vid universitetet. Examensbevis skall utfärdas av den högskola där studenten senast har godkänts i prov eller slutfört sin utbildning. Av registerutdrag framgår att LS har studerat vid Malmö högskola.

Yrkande m.m.

LS överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. följande. Hon har ansökt om examensbevis avseende filosofie magisterexamen med engelska som huvudämne vid Lunds universitet. Hon har läst gymnasielärarprogrammet vid Malmö högskola och alla hennes poäng är därför registrerade där. Alla kurser i engelska har hon dock läst i Lund. Poängen registrerades dock ändå vid Malmö högskola. Malmö högskola har ingen behörighet att skriva ut detta examensbevis eftersom de inte håller några kurser i engelska.

Lunds universitet avstyrkte i ett yttrande bifall till överklagandet och anförde därvid bl.a. följande. Universitetet kan bara utfärda examensbevis som bygger på utbildning som har genomförts i universitetets regi. LS har inte registrerats för någon aktivitet vid universitetet. Ämnesstudier inom lärarutbildningen vid Malmö högskola ges i stor utsträckning av institutioner på Lunds universitet, men detta sker på uppdrag av Malmö högskola. Malmö högskola har generell rätt att utfärda magisterexamen.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 6 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att student som uppfyller fordringarna för examen på begäran skall få examensbevis av högskolan.

Enligt 1 kap. 4 § högskoleförordningen avses med student i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning och med doktorand en student som är antagen till och bedriver forskarutbildning, allt i den mån inte annat anges särskilt. Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att LS inte är eller har varit antagen vid Lunds universitet. Det framgår också att hon inte har några högskolepoäng registrerade vid Lunds universitet. Hon har däremot antagits till lärarutbildningen vid Malmö högskola. Ämneskurserna inom denna utbildning ges i stor utsträckning av institutioner vid Lunds universitet. Dessa kurser ges dock på uppdrag av Malmö högskola, vilket innebär att det är Malmö högskola som examinerar studenterna vid dessa kurser. De högskolepoäng som LS åberopar har också registrerats vid Malmö högskola. Med hänsyn till det anförda konstaterar Överklagandenämnden att LS inte är eller har varit student vid Lunds universitet. Hon har därmed ingen rätt att få examensbevis utfärdat från Lunds universitet. Hennes överklagande bör därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.