Beslut 2005-05-13 (reg.nr 43-209-05)

Ett universitet avslog en ansökan om magisterexamen med motiveringen att det inte var möjligt för en och samme student att erhålla två filosofie magisterexamina vid universitetet. Var detta förenligt med högskoleförordningen?

Ärendets bakgrund

DH ansökte om examensbevis avseende filosofie magisterexamen med huvudämnet allmän språkvetenskap. Lunds universitet avslog ansökan med följande motivering. Universitetets lokala tillämpningsföreskrifter medger inte att två generella examina, på samma nivå och med samma bestämningsord t ex filosofie, utfärdas till en och samma individ. Då DH tidigare erhållit en filosofie magisterexamen från Lunds universitet avslås ansökan.

Yrkande m.m.

DH överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Han har vid Lunds universitet läst omkring 400 akademiska poäng i diverse ämnen. Därvidlag har han tvenne huvudämnen om vardera 80 poäng, vilket normalt berättigar till också tvenne examina, och därtill har han följt högskoleförordningens krav på minst 40 poäng i biämne, samt ytterligare minst 40 poäng i andra ämnen; sålunda inalles utgörande 160 poäng, vilket motsvarar minimikravet för avläggande av filosofie magisterexamen. Han har dessutom följt universitetets krav, att mellan examina på samma nivå skall det skilja minst 20 poäng, varför han i sin första magisterexamen avlade 180 poäng, vilket föranledde honom att taga ut 160 i hans andra. Han har inte "dubblerat" (tillgodoräknat) några poäng mellan sina begärda examina, utan består båda examina av var för sig inlästa och från varandra helt fristående kurser och ämnen, och båda till fullo följande kraven om huvud- och biämnen och övriga regler.

Lunds universitet vidhöll sitt beslut och anförde i yttrande den 8 februari 2005 följande. Lunds universitets lokala tillämpningsföreskrifter, tagna av universitetsstyrelsen den 24 juni 1993 med dnr I G49 2578/93, III:7, begränsar rätten att utfå två examina på samma nivå med samma bestämningsord (t ex filosofie eller ekonomie). Undantag medges för de examina som även har efterled (t ex filosofie kandidatexamen, inriktning systemvetenskap), där sådan kan utfärdas tillsammans med en tidigare examen, med eller utan efterled. Det sistnämnda enligt kompletterande rektorsbeslut den 17 juni 2003, dnr I G49 3419/2003.

Lunds universitet anförde i kompletterande yttrande den 21 april 2005 följande. DH har den 4 oktober 2004 ansökt om en filosofie magisterexamen. DH har redan tidigare, den 10 april 2002, erhållit en sådan examen. Universitetet beslutade därför, i enlighet med lokala regler, att avslå ansökan. Lunds universitet har, i likhet med andra universitet och högskolor, fastställt lokala tillämpningsregler för att säkerställa en konsekvent och likformig behandling av examensansökningar. Reglerna återfinns i "Lokala föreskrifter rörande examina, betyg samt utbildnings- och kursplaner m.m. inom den grundläggande högskoleutbildningen", som fastställdes av universitetets styrelse den 10 juni 1993 (Dnr I G 49 2578/93). Tillägg och ändringar har skett den 23 november 2000 och den 27 september 2002. Universitetet har inget bemyndigande att utfärda föreskrifter i de frågor som är aktuella i det här ärendet. Benämningen föreskrift är därför en olycklig beteckning på den av universitetet åberopade regeln. Men samtidigt menar universitetet att det är både möjligt och nödvändigt för högskolorna att tolka högskoleförordningens bestämmelser och göra tolkningen offentlig genom olika former av lokala regler. Föreliggande ärende, som rör under vilka förhållanden en sökande kan få ut mer än en examen på samma nivå, är ett typexempel på frågor inom examensområdet som universitetet behöver ta ställning till. Kan en student få ut flera examina med samma innehåll, t ex en filosofie kandidat och en ekonomie kandidat? Behöver innehållet i olika examina skilja sig åt och i så fall med hur mycket? Kan flera examina med samma bestämningsord, till exempel filosofie magister, utfärdas till samma student? Universitetets uppfattning är att dess tolkning av förordningen i detta fall inte åsidosätter studentens rätt att erhålla examen. DH uppfyller kraven för och har erhållit en filosofie magisterexamen. I det fall en studerande har genomgått ytterligare studier efter avlagd examen utan att kvalificera sig för en annan examen kan universitetet om den sökande så önskar utfärda ett bevis över kompletterande studier. Universitetet har lång erfarenhet av att hantera examensfrågor och en väl utvecklad praxis. Universitetsstyrelsens tidigare beslut innehåller universitetets tolkning av högskoleförordningen i ett antal konkreta frågor, baserad på erfarenhet och praktisk tillämpning. Universitetets tolkning och tillämpning av högskoleförordningen är i fall som det aktuella inte beroende av om en lokal regel fastställts. DH:s ansökan om ytterligare en filosofie magisterexamen skulle ha avslagits även om den åberopade lokala regeln inte funnits.

DH inkom med yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap 4 och 5 §§ högskoleförordningen (1993:100) får inom grundläggande högskoleutbildning endast avläggas de examina som anges i bilaga 2 till denna förordning (examensordningen). I examensordningen skall det anges vilka krav som skall uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Enligt 6 kap. 15 § högskoleförordningen skall en student som uppfyller fordringarna för examen på begäran få examensbevis av högskolan.

I examensordningen anges bl.a. följande.

Magisterexamen med ämnesdjup
Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat.

Mål
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer.

Övrigt
För att få magisterexamen med ämnesdjup skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.
Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Lunds universitets lokala tillämpningsföreskrifter medger inte att två generella examina, på samma nivå och med samma bestämningsord t ex filosofie, utfärdas till en och samma individ. Universitetet har i sitt yttrande den 21 april 2005 anfört att det inte har bemyndigande att utfärda föreskrifter i de frågor som är aktuella i det här ärendet. Överklagandenämnden delar denna bedömning (jfr Överklagandenämnden för högskolans beslut den 15 oktober 2004, reg.nr 43-307-04).

Frågan i ärendet är - oavsett vad som anges av Lunds universitetet i de lokala tillämpningsreglerna - om universitet haft rätt att avslå DH ansökan om filosofie magisterexamen på den grunden att han redan tidigare erhållit en sådan examen.
Enligt Överklagandenämndens mening saknas stöd för att tolka examensordningen på det sätt universitetet gjort, jfr Överklagandenämndens beslut den 12 december 2003, reg.nr 43-307-03. Det överklagade beslutet skall därför undanröjas.

Lunds universitet har inte bedömt DH ansökan i sak eftersom det tolkat högskoleförordningen på så sätt att det inte är möjligt för en och samme student att vid Lunds universitetet kunna erhålla två filosofie magisterexamina. Överklagandenämnden har inte som första instans att ta ställning till DH ansökan i sak. Med hänsyn till instansordningsprincipen skall därför ärendet återförvisas till Lunds universitet för erforderlig handläggning.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Lunds universitet för fortsatt handläggning.