Beslut 2005-02-18 (reg.nr 43-35-05)

Kunde utbildning till Pædagog vid Frøbelseminariet (Danmark) ligga till grund för socionomexamen och kandidatexamen i socialt arbete?

Ärendets bakgrund

CBF ansökte vid Malmö högskola om en socionomexamen och en kandidatexamen i socialt arbete.

Högskolan avslog ansökan. Som skäl för beslutet angavs bland annat följande. Som underlag för ansökan åberopar CBF sin grundläggande utbildning vid Frøbelseminariet i Frederiksberg (Danmark), Högskoleverkets utlåtande om denna utbildning samt kurser i pedagogik och juridik vid Malmö högskola. Högskoleverket har i sitt utlåtande värderat utbildningen som i huvudsak motsvarande en svensk social omsorgsexamen. - När Malmö högskola erhöll rätten att utfärda socionomexamen inrättades särskilda kompletteringskurser med avsikt att erbjuda studenter med social omsorgsexamen en möjlighet att komplettera sin utbildning. För studenter med socialpedagogisk inriktning innebär detta att de måste komplettera med kurserna Grundläggande juridik med socialrätt, 20 poäng, respektive Pedagogik och socialpedagogik, 20 poäng. För de studenter som saknar en C-kurs i socialt arbete krävs dessutom komplettering motsvarande denna kurs. De studenter som uppfyller kraven för socionomexamen uppfyller även kraven för en kandidatexamen i socialt arbete. - CBF uppfyller kompletteringskraven när det gäller kurserna i pedagogik och juridik. Däremot uppfyller hon inte kraven på genomförda kurser i forskningsmetodik och fördjupning i ämnet socialt arbete på C-nivå. Det bifogade projektarbetet uppfyller inte heller, enligt bedömning av docenten i socialt arbete MEH, kravet på en C-uppsats.

Yrkande m.m.

CBF överklagade beslutet och yrkade bifall till sin ansökan. Hon anförde bland annat följande. Hon har läst till Pædagog vid Frøbelseminariet i Köpenhamn. Högskoleverket har i ett utlåtande värderat denna utbildning till att i huvudsak motsvara en social omsorgsexamen. Den skall alltså till nivå, längd och innehåll i stora delar överensstämma med motsvarande svenska examen. I den 3,5 år långa pædagogutbildningen ingår forskningsmetodik och ett examensarbete (speciale) på 10 veckor. DH vid Frøbelseminariet har i ett intyg till Malmö högskola tydliggjort att examensarbetet är av i stort sett samma omfång som ett "bachelorprojekt" (C-uppsats) och att det vid bedömningen ställs krav på kvantitativa och kvalitativa metoder (forskningsmetodik). - CBF har vidare anfört bland annat att Malmö högskola inte har gjort en bedömning av hennes danska utbildning som helhet och inte heller gjort bedömningen med generositet och flexibilitet som ledstjärna. De delar som högskolan vill att hon ska komplettera har hon läst i Danmark, bara inte på exakt samma sätt som man gör i Sverige. Därför anser hon att det inte är väsentlig skillnad mellan hennes utbildning och att bedömningen mellan utbildningarna borde ske till hennes fördel. Hon anser att Lissabonkonventionen är tillämplig, som betonar vikten av att främja den akademiska rörligheten mellan Sverige och Danmark samt respektera det värde som ligger i mångfalden av de olika utbildningssystemen. Hon anser vidare att Lissabonkonventionen tillsammans med Reykjavikdeklarationen stärker hennes rätt att få sin utbildning bedömd som likvärdig en social omsorgsexamen.

Malmö högskola genom Hälsa och Samhälle vidhöll sitt beslut och anförde att högskolan tagit del av den överklagandes handlingar och konstaterat att den nya informationen från den överklagande inte medger någon förändring i det beslut som tidigare fattats. Högskolan har i ytterligare ett yttrande anfört bland annat att det inte är styrkt att CBF läst forskningsmetodik som i omfattning eller nivå motsvarar deras C-kurs eller att hon läst en fördjupningskurs i socialt arbete på C-nivå. Vad gäller uppsatsen har Malmö högskola anfört att den inte uppfyller de form- eller kvalitetskrav som högskolan ställer på en C-uppsats.

Överklagandenämnden inhämtade yttrande från Högskoleverket.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

CBF har ansökt om examensbevis för socionomexamen och kandidatexamen i socialt arbete. För att Överklagandenämnden skall kunna pröva frågan om examensbevis måste först frågan om tillgodoräknande av den danska utbildningen prövas.

Tillgodoräknande
Enligt 6 kap. 12 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) har en student, som vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Av andra stycket andra punkten framgår vidare att detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark.

I förarbetena till högskolelagen (1992:1434) anges att bestämmelsen om tillgodoräknande måste tillämpas generöst (bet. 1992/93:UbU3 Ny högskolelag m.m. s. 28). Det ankommer på högskolan att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (se prop. 2001/02:15 s. 180).

Den huvudsakliga invändningen mot att utfärda begärda examensbevis synes vara att CBFs utbildning ej av Malmö högskola bedöms ligga på C-nivå. Högskolan har i huvudsak anfört att CBF inte uppfyller kraven på genomförda kurser i forskningsmetodik och fördjupning i ämnet socialt arbete på C-nivå och att projektarbetet inte uppfyller kravet på en C-uppsats.

CBF har som stöd för sin talan åberopat intyg från Frøbelseminariet. Av detta intyg framgår att hennes utbildning innehåller ett examensarbete (speciale) på tio veckor som avslutas med ett prov som bedöms individuellt. Det är krav på kunskap om forskningsmetodik på "professionsbachelornivå". Examensarbetet låg på den sjunde terminen och vid bedömningen förutsattes kunskaper om metodik.

Det utlåtande från Högskoleverket som CBF åberopar belyser ej närmare om examensarbetet, och därmed hennes utbildning, ligger på C-nivå. Högskoleverket har emellertid i yttrandet till Överklagandenämnden anfört följande.

Mot bakgrund av intyget av Frøbelseminariet och övrig information i ärendet bedömer Högskoleverket att CBFs examensarbete (speciale) till nivå och omfattning kan anses motsvara kraven för en C-uppsats. Mot bakgrund av vad som sålunda framkommit finner Överklagandenämnden att Malmö högskola inte har visat att det föreligger en väsentlig skillnad mellan den svenska och den danska utbildningen. CBFs utbildning från Frøbelseminariet skall därmed tillgodoräknas såsom innefattande föreskrivna studier och examensarbete motsvarande C-nivå.

Examensbevis
Enligt 6 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100) skall en student som uppfyller fordringarna för examen på begäran få examensbevis av högskolan.

Med hänsyn till vad Överklagandenämnden anfört i fråga om tillgodoräknandet och då CBF i övrigt får anses uppfylla kraven för socionomexamen och kandidatexamen i socialt arbete skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att CBF skall få begärda examensbevis.