Beslut 2002-11-15 (reg.nr 43-336-02)

En person, som tidigare avlagt teologie doktorsexamen, begärde vid ett senare tillfälle att lärosätet skulle ändra förstavelsen på examen till "filosofie" (doktorsexamen). Lärosätet ansågs inte ha en skyldighet att bifalla denna begäran.

Ärendets bakgrund

Rektor vid Lunds universitet fattade den 4 april 2002 ett beslut med följande lydelse. KZ har i brev daterat den 14 januari 2002 frågat om det skulle vara möjligt att få den teologie doktorsexamen som utfärdades för henne den 12 april 2001 utbytt mot en filosofie doktorsexamen. Beslut om doktorsexamen - i detta fall teologie doktorsexamen - är ett myndighetsbeslut, som främst grundar sig på att en offentlig disputation ägt rum med en av fakulteten utsedd opponent och betygsnämnd. I kravet på offentlighet ligger att det i förväg skall vara känt vilken examen avhandlingen och disputationen skall vara grund för. KZ:s disputation den 30 mars 2000 annonserades som en disputation för teologie doktorsexamen. KZ har under forskarutbildningen varit registrerad som doktorand inom teologisk fakultet. Teologiska fakulteten fastslog senast den 8 december 1994 att det skulle vara överensstämmelse mellan fakultets- och examensbenämning. Möjligheten att bedriva forskarstudier i hennes ämne judaistik inom humanistisk fakultet har funnits. Mot denna bakgrund beslutar universitetet att inte ändra KZ:s teologie doktorsexamen till filosofie doktorsexamen.

Yrkande m.m.

KZ överklagade beslutet och yrkade att förledet på hennes examen ändrades från teologie till filosofie doktorsexamen. Hon anförde bland annat följande. Den nuvarande beteckningen är till nackdel för henne i hennes yrkesutövning. Valet av fakultet skulle enligt gällande regler inte påverka benämningen av hennes doktorsexamen. Skälen att avslå hennes begäran framstår inte som tvingande. Fakultetsrådet, som fattade beslutet den 8 december 1994, var möjligen inte fattat i rätt ordning och framför allt, universitetet fäster generellt inte den vikt vid offentliggörandet av en disputation som rektors beslut antyder. Från och med den 23 april 2002 är det ånyo möjligt att vid teologiska fakulteten avlägga filosofie doktorsexamen. Ett byte av examensbeteckningen skulle gagna hennes yrkesutövning men på intet sätt ha några som helst negativa konsekvenser för någon annan.

Universitetet avstyrkte i yttrande bifall till överklagandet och anförde bland annat följande. Enligt förvaltningslagen 27 § skall en myndighet - om den finner att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt - ändra beslutet. Universitetet kan dock inte finna att det beslut KZ önskar få ändrat var uppenbart oriktigt. Hon ansökte om teologie doktorsexamen den 11 april 2001. Den har hon också erhållit. Ytterligare en omständighet bör beaktas. Beslut om examina vid Lunds universitet fattas av rektor. Rektor fattade beslut om användningen av examensbenämningen filosofie doktorsexamen som alternativ inom teologisk fakultet den 23 april 2002. När examensbeviset för KZ utfärdades fanns inte filosofie doktorsexamen vid teologisk fakultet inrättad. Det går således inte att ändra förleden i hennes doktorsexamen från teologie till filosofie, eftersom en sådan examen inte var inrättad då.

KZ inkom med yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

KZ:s talan får förstås på så sätt att hon yrkar att få ett examensbevis över doktorsexamen med begärd förstavelse. Överklagandet tas därför upp till prövning av Överklagandenämnden.Enligt 8 kap. 24 § högskoleförordningen (1993:100) skall en doktorand som uppfyller fordringarna för doktorsexamen eller licentiatexamen på begäran få bevis om detta av högskolan. Av utredningen framgår att KZ ansökt om och fått ett examensbevis avseende teologie doktorsexamen. Det har inte gjorts gällande från KZ:s sida att beslutet att utfärda detta examensbevis varit felaktigt. Vad KZ anfört i ärendet kan inte anses grunda någon skyldighet för universitetet att nu bifalla hennes begäran om ändrad förstavelse på doktorsexamen. Vid angivna förhållande och då det i övrigt inte framkommit skäl för Överklagandenämnden att frångå universitetets ställningstagande skall överklagandet avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.