Beslut 2002-09-20 (reg.nr 43-347-02)

Fråga om bland annat social omsorgsexamen från 1996 och annan utbildning i social omsorg kunde ligga till grund för en socionomexamen med inriktning mot social omsorg.

Ärendets bakgrund

MJ ansökte om att få ut en socionomexamen med inriktning mot social omsorg vid Umeå universitet. Universitetet avslog ansökan eftersom hon saknade kurser om 20 poäng på C-nivå.

Yrkande m.m.

MJ överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Hon har en examen om 100 poäng från sociala omsorgsprogrammet från Vårdhögskolan i Östersund och hon har läst C-kursen Social omsorg/socialpedagogik vid Hälsohögskolan i Umeå. Dessutom har hon åberopat flera fristående kurser vid Umeå universitet och andra lärosäten om sammanlagt 85 poäng som hon anser att hon borde få tillgodoräkna sig inom examen. Universitetets beslut uppfattade hon som ett krav att hon skulle läsa samma C-kurs igen. - MJ har meddelat att hon hösten 2002 har börjat läsa på sjunde terminen på socionomprogrammet kursen Fördjupning i social omsorg, 5 poäng. Terminen består av två 5 poängskurser och en uppsats om 10 poäng. Hon har fått uppgift från institutionen att hon efter att ha klarat av dessa kurser uppfyller kraven för en socionomexamen.

Umeå universitet anförde i huvudsak följande [i ett yttrande till Överklagandenämnden]. MJ har examen på Sociala omsorgslinjen, inriktning mot omsorger om äldre, handikappade och psykiskt utvecklingsstörda, 100 poäng (Vårdhögskolan i Östersund) 1995-01-20 och Social omsorgsexamen med inriktning mot äldre, handikappade och utvecklingsstörda, 120 poäng (Hälsohögskolan i Umeå) 1996-06-07. Kravet för socionomexamen är 140 poäng. För att socionomexamen skall kunna utfärdas krävs en C-kurs inom socionomprogrammet. De fristående kurser som MJ läst motsvar inte denna kurs. Universitetet har inte funnit grund för att ändra sitt beslut.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt examensordningen, bilaga till högskoleförordningen (1993:100), krävs för socionomexamen att man uppnått fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 140 poäng.I socionomutbildningen med inriktning mot social omsorg ingår 60 poäng i ämnet socialt arbete med inriktning social omsorg på A-, B- och C-nivå.

Av utredningen i ärendet framgår att MJ inte kan anses ha fullgjort C-kursen i socialt arbete eller motsvarande studier. Redan på den grunden skall hennes ansökan om socionomexamen med inriktning mot social omsorg avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.