Beslut 2002-08-30 (reg.nr 43-346-02)

Magisterexamen (med ämnesdjup). Fråga om student med vissa äldre kurser i huvudämnet uppfyllde examensordningens krav på examensarbete/-n.

Ärendets bakgrund

AE ansökte hos Uppsala universitet om bevis över filosofie magisterexamen.

Uppsala universitet beslutade den 17 juni 2002 att avslå ansökan avseende examensbevis och anförde i sitt beslut bl.a. följande. Enligt högskoleförordningen krävs i en magisterexamen med ämnesdjup ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng i huvudämnet. AE har i huvudämnet engelska läst kurser om sammanlagt 80 poäng (A-D-nivå) vid Umeå universitet och Uppsala universitet. Vid Uppsala universitet har han skrivit ett examensarbete om 10 poäng inom kursen engelska, amerikansk litteraturvetenskaplig inriktning, D1A. Enligt uppgift från Umeå universitet omfattar specialarbetet inom kursen engelska C4, som han läst där, 4 poäng. För att engelska skall uppfylla kraven på ett huvudämne i en magistersexamen med ämnesdjup måste han komplettera med ett examensarbete om minst 10 poäng.

Yrkande m.m.

AE överklagade universitetets beslut och anförde därvid bl.a. följande. Han bedömdes som behörig av antagningsenheten vid Uppsala universitet för den kurs i engelska som ligger till grund för magisterexamen (D1A). Han förstår inte varför examensnämnden nu gör en annan bedömning. Han skrev ett examensarbete omfattande 4 poäng i Engelska C under vårterminen 1978. Sedan dess har kursbestämmelserna ändrats och numera skriver studenterna på C-nivån ett examensarbete om 10 poäng. Att detta får som direkt följd att en äldre utbildning eller examen inte ses som likvärdig med dagens är oacceptabelt då det leder till att äldre studenter diskrimineras. Det är inte rimligt att han skall tvingas skriva ytterligare en tiopoängsuppsats i engelska trots att han fullgjort 80 poäng.

Uppsala universitet fann i yttrande till Överklagandenämnden inte anledning att frångå det fattade beslutet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Det har inte framkommit någon omständighet som föranleder Överklagandenämnden att frångå universitetets ställningstagande. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.