Beslut 2002-08-16 (reg.nr 43-135-02)

Grundskollärarexamen årskurs 4-9, ämneskombinationen engelska och samhällskunskap. Ett universitet krävde viss komplettering i nationalekonomi av den klagande för att utfärda examensbevis gällande undervisningsämnet samhällskunskap. Då universitetet lokalt inte hade fastställt några mål/krav som skulle uppfyllas för examen i ämnet samhällskunskap kunde inte lärosätet fordra att den klagande skulle ha fullgjort begärd komplettering. Överklagandet bifölls.

Ärendets bakgrund

TL ansökte i januari 2002 hos Växjö universitet om grundskollärarexamen 4-9 med ämneskombinationen engelska och samhällskunskap.

Universitetet avslog TL:s ansökan med motivering att hon saknade nationalekonomi i den ämneskombination som krävs för behörighet i samhällskunskap och att hon för att kunna erhålla examen måste komplettera med 10 poäng nationalekonomi. Universitetet hänvisade i sitt beslut till en skrivelse från utbildningssamordnaren vid Institutionen för samhällskunskap.

Utbildningssamordnaren anförde i den nämnda skrivelsen bl.a. följande. För ämnesbehörighet i samhällskunskap för grundskollärare krävs 60 poäng i samhällskunskap omfattande en kombination av bl.a. politologi och nationalekonomi. Vid granskning av TL:s studiemeriter saknas ämneskunskaper i nationalekonomi om 20 poäng enligt nuvarande regelsystem. Efter samtal med representanter för lärarkansliet, ämnesföreträdare och examensenheten beslutas p.g.a. införande av ny lärarutbildning att kravet på nationalekonomi skall omfatta endast 10 poäng i ämnet samhällskunskap. TL skall alltså för att uppnå ämnesbehörighet i samhällskunskap 60 poäng komplettera med 10 poäng nationalekonomi.

Yrkande m.m.

TL överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Med hänsyn till att hon blev antagen till praktisk-pedagogisk utbildning till grundskollärare utan något krav på komplettering av nationalekonomi för att bli behörig anser hon, att hon borde få dispens från det aktuella kravet på 10 poäng nationalekonomi. När hon sökte till utbildningen fick hon ingen information om kravet på ett visst antal poäng i nationalekonomi för att uppnå behörighet i samhällskunskap. Hon har inom det samhällsvetenskapliga perspektivet läst: politologi 60 poäng, utredningsmetodik i ett mångkulturellt samhälle 20 poäng, case studies i diplomatic history 5 poäng och word studies - globalisering och postkolonialism 20 poäng. Hon har därutöver läst grundläggande kurser i både företagsekonomi, handelsrätt och EG-rätt. Hon har studerat 6 år med fullt studielån, vilket innebär att hon inte har någon möjlighet att återigen bedriva sådana studier.

Universitetet avstyrkte bifall till överklagandet och anförde följande. Det har skett en felaktig bedömning vid TL:s antagning till praktisk-pedagogisk lärarutbildning. Hon uppfyller kraven på behörighet avseende den praktiska pedagogiska delen och engelska men inte behörighetskravet i samhällskunskap. För att kunna utfärda grundskollärarexamen 4-9 med ämneskombinationen engelska och samhällskunskap skall enligt lokala föreskrifter följande krav på samhällskunskap 60 poäng uppfyllas.

  • Statskunskap 20 poäng, nationalekonomi 20 poäng och totalt i kulturgeografi och/eller sociologi 20 poäng eller
  • Statskunskap 40 poäng, nationalekonomi 20 poäng eller 20+40

Enligt universitetets bedömning saknar TL nationalekonomi.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100) skall student som uppfyller fordringarna för examen på begäran få examensbevis av högskolan.

I examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen, anges vilka examina som får avläggas inom grundläggande högskoleutbildning och vilka krav som skall uppfyllas för respektive examen.Av övergångsbestämmelserna till de ändringar i högskoleförordningen som gjordes genom förordningen 2001:23, punkt 2, framgår att den som påbörjat utbildning till grundskollärare före den 1 juli 2001 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2008.I examensordningen, i dess lydelse fram till den 1 juli 2001, anges om grundskollärarexamen bl.a. följande. Examen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 180 poäng. I huvudämnet ställs krav på minst 60 poäng ämnesstudier och i övrigt/övriga undervisningsämne/n minst 40 poäng. Den praktisk-pedagogiska delen av utbildningen omfattar alltid 40 poäng.Vidare framgår att studenten för att erhålla grundskollärarexamen skall uppfylla vissa i examensordningen angivna mål och att härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

Eftersom TL, enligt studiedokumentation, påbörjade sina studier till grundskollärare före den 1 juli 2001, prövar Överklagandenämnden om hon uppfyller kraven för att få en grundskollärarexamen.

I Lokal examensordning med tillämpningsregler för grundutbildningen vid Växjö universitet anges följande under rubriken yrkesexamen. Mål utöver vad som anges i högskoleförordningens examensordning och kursvis utformade krav för viss yrkesexamen fastställs av berörd institution. Universitetets lärarutbildningsnämnd fastställer mål för lärarutbildningarna.

De av Växjö universitet åberopade lokala föreskrifterna avser bestämmelser för antagning till grundskollärarutbildning och inte fordringar som uppställs för examen. Enligt uppgift från universitetet finns inte heller någon sådan lokal föreskrift.Universitetet har således inte fastställt några mål/krav som skall uppfyllas i ämnet samhällskunskap för utfärdande av en grundskollärarexamen med detta ämne. Universitetet kan därför inte fordra att TL för att få en sådan examen skall ha nationalekonomi 10 poäng inom ämnet samhällskunskap. På anförda grunder, och då hon i övrigt uppfyller kraven för grundskollärarexamen 4-9, skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan förklarar att TL skall få begärt examensbevis.