Beslut 2002-03-15 (reg.nr 43-72-02)

Magisterexamen. Överlappande kurser.

Ärendets bakgrund

W ansökte hos Göteborgs universitet om bland annat examensbevis för ekonomie magisterexamen.

Universitetet beslutade att inte utfärda begärt examensbevis. I beslutet angavs i huvudsak följande. Vad avser magisterexamen visar utredningen av ansökan att kursen som W har läst vid Högskolan i Skövde innehållsmässigt överlappar kurser som W har läst vid Göteborgs universitet. Att kurserna har olika benämningar spelar i sammanhanget ingen roll. För examen krävs bland annat avslutade kurser om sammanlagt minst 160 poäng. Med detta avses kurser som är så olika varandra att man kan tala om att varje ny kurs är ett unikt kunskaps- eller färdighetstillägg till de övriga kurser man har godkänt resultat i. Två av W:s kurser i Skövde är emellertid alltför lika två av de kurser W läst vid Göteborgs universitet. Det gör att W har en sammanlagd poängsumma för examen om 150 poäng, inte 160.

Yrkande m.m.

W överklagade beslutet och yrkade att få examensbevis för magisterexamen. Hon anförde bland annat följande. Hon läste bland annat kurserna Allmän företagsekonomi, 10 poäng, samt Marknadsföring och lönsamhetsanalys, 10 poäng, vid Högskolan i Skövde. På grund av sjukdom avbröt hon sina studier i Skövde. Hösten 1995 när hon fortsatte sin utbildning på Handelshögskolan i Göteborg tog hon kontakt med studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen. Hon fick rådet att läsa hela 40-poängsblocket och inte de resterande 20 poäng som hon hade kvar att studera. Enligt bedömningen från institutionen har hon blivit vilseledd av studievägledningen. Därför har hon läst 20 poäng i onödan. Hon borde åtminstone få tillgodoräkna sig 10 poäng av dessa.

Universitetet avstyrkte bifall till överklagandet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av första punkten i examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen 1993:100) framgår att magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. Denna bestämmelse får tolkas så att den sammanlagda poängsumman som krävs för examen skall grundas på kurser som innehållsmässigt inte överlappar varandra.

W har åberopat kurser om sammanlagt 170 poäng från Högskolan i Skövde respektive Göteborgs universitet. Universitetet har bedömt att två tiopoängskurser från Högskolan i Skövde innehållsmässigt överlappar kurser fullgjorda vid universitetet och att hon därför inte uppnår det föreskrivna kravet på minst 160 poäng. Vad W anfört och vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder inte överklagandenämnden att göra annan bedömning än den universitetet gjort.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.