Beslut 2001-10-17 (reg.nr 43-290-01)

Kandidatexamen. En sökande hade inte slutfört någon kurs efter den 1 juli 1993. Fråga om ett universitet varit skyldigt att pröva en ansökan om examen enligt 1993 års examensordning. Även fråga om den sökande hade rätt att avlägga examen (ekonomexamen) enligt äldre bestämmelser.

Ärendets bakgrund

T ansökte hos Göteborgs universitet om examensbevis för ekonomexamen alternativt ekonomie kandidatexamen.Göteborgs universitet beslutade den 25 maj 2001 att avslå ansökan avseende ekonomexamen och anförde i sitt beslut bland annat följande. Regeringen införde i samband med ikraftträdandet av den nya examensordningen 1993 övergångsbestämmelser för dem som påbörjat utbildningar före den 1 juli 1993, så att de skulle ges möjlighet att slutföra utbildningarna och få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av 1999. I november 1999 förlängde regeringen tiden till och med den 30 september 2000. Senast detta datum skulle alltså examen enligt äldre föreskrifter ha varit avlagd.

I beslut den 18 juni 2001 avslog universitetet ansökan avseende ekonomie kandidatexamen och anförde bland annat följande. Ekonomie kandidatexamen infördes den 1 juli 1993. Vid Göteborgs universitet gäller enligt lokala föreskrifter att man för denna examen måste ha minst en kurs avslutad efter detta datum, vilket T inte har. Det begärda beviset utfärdas inte. Frågan om han har minst 10 poäng självständigt arbete i huvudämnet utreds inte.

Yrkande m.m.

T överklagade universitetets beslut. Han yrkade att få examensbevis för ekonomexamen alternativt kandidatexamen och anförde därvid bland annat följande. Han har utfört arbete som krävs för såväl den gamla ekonomexamen som den nya kandidatexamen. Han anser att han har rätt till en examen.

Göteborgs universitet anförde i yttrande till överklagandenänden bland annat följande. Beslutet fattat den 25 maj 2001 angående T:s begäran att få bevis för ekonomexamen är grundat på övergångsbestämmelserna till högskoleförordningen. Universitetet kan inte medge undantag från regeringens föreskrifter. T har vidare ansökt om examensbevis avseende kandidatexamen med huvudämnet företagsekonomi. Beslut fattades den 18 juni 2001. Han uppfyller inte det villkor som vid Göteborgs universitet uppsatts som en lokal regel, att för examen enligt examensordningen 1993 måste minst en kurs vara slutförd efter 1 juli 1993. Regeln medger inget undantag. Universitetet finner inte skäl att ändra något av de båda tidigare besluten och hemställer att överklagandet ej bifalles.

T inkom med yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100) skall student som uppfyller fordringarna för examen på begäran få examensbevis av högskolan.Av övergångsbestämmelserna till högskoleförordningen (punkt 12, ändrad genom förordningen 1999:1037) framgår att de som påbörjat utbildning före den 1 juli 1993 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till och med den 30 september 2000.

Överklagandenämnden instämmer i Göteborgs universitets bedömning att T inte kan få examen enligt de bestämmelser som gällde före den 1 juli 1993. Överklagandet skall därför avslås i denna del.Vad gäller frågan om T kan få examensbevis enligt 1993 års examensordning gör överklagandenämnden följande överväganden.

I förarbetena till högskolelagen (prop. 1992/93:1, sid. 43) uttalade departementschefen följande: De nuvarande allmänna utbildningslinjerna kommer således att upphöra i och med utgången av budgetåret 1992/93. Jag anser, i enlighet med promemorian, att de som dessförinnan börjat studier på dessa linjer bör om möjligt få avsluta dessa med examen enligt den nya examensordningen.

Av ett tidigare avgörande i överklagandenämnden (beslut 1999-04-15, reg.nr 43-1114-98) framgår att ett universitet hade att pröva en ansökan om examensbevis enligt 1993 års examensordning även där den klagande avslutat sina studier före den 1 juli 1993.

Av utredningen framgår att T studerat enligt den studieordning som gällde före den 1 juli 1993. Han har inte redovisat några studier vid högskolan efter detta datum. Han har inte tagit ut någon examen enligt den gamla ordningen. Av handlingarna i ärendet framgår vidare att Göteborgs universitet har tillämpat en lokal bestämmelse som innebär att den sökande för att få ut ett examensbevis enligt 1993 års examensordning måste ha slutfört minst en kurs efter den 1 juli 1993. Något uttryckligt bemyndigande att utfärda en sådan lokal föreskrift finns emellertid inte. Göteborgs universitet är därför skyldigt att pröva T:s ansökan om examensbevis enligt 1993 års examensordning. Universitetets beslut den 18 juni 2001 skall undanröjas och ärendet återförvisas till universitet för förnyad prövning.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet i den del som avser universitetets beslut den 25 maj 2001.

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer universitets beslut den 18 juni 2001 och återförvisar ärendet till Göteborgs universitet för prövning om T uppfyller examensfordringarna för kandidatexamen enligt 1993 års examensordning.