Beslut 2001-09-19 (reg.nr 43-186-01)

Magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne. Äldre ekonomexamen. Fråga om bland annat uppsats om 6 poäng tillsammans med metodkurs om 4 poäng kunde anses motsvara 10 poängs självständigt arbete.

Ärendets bakgrund

M ansökte hos Lunds universitet om examensbevis för magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne. Universitetet avslog ansökan med hänvisning till att M saknade ett examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi om minst tio poäng.

Yrkande m.m.

M överklagade beslutet. Hon anförde att i "reklamen" för utbildningen stod "Behöriga deltagare kan erhålla magisterexamen...". Eftersom hon hade en ekonomexamen på 120 poäng som grund tog hon för givet att hon var behörig. Ingen påpekade att så inte var fallet. Hon begärde därför att hennes behörighet omprövades så att hon kunde få ut en examen.

Universitetet anförde bland annat följande i ett yttrande till överklagandenämnden. Den av M genomgånga kursen Internationalisering och strategisk omvandling utgjorde en uppdragsutbildning vid universitetet på uppdrag av Utvecklingsrådet för statliga sektorn. I avtalet mellan Utvecklingsrådet för den statliga sektorn och Lunds universitet sägs det att "utbildningen ger magisterexamen för godkända deltagare med särskild behörighet för detta och kunskaper motsvarande "Master of Public Administration" för alla som godkännes. M har en ekonomexamen enligt 1969 års studieordning och antogs därför till utbildningen. I hennes ekonomexamen ingår dock inte något examensarbete/någon uppsats om tio poäng och uppsatsen i "mastersutbildningen" är på endast tio poäng. Kravet på examensarbete om 20 poäng alternativt 10+10 poäng för erhållande av magisterexamen är inskrivet i den examensordning som utgör bilaga till högskoleförordningen. Universitetet har inte befogenhet att ge dispens från dessa grundläggande krav. Universitetet avstyrker överklagandet.

M inkom med slutligt yttrande i vilket hon bland annat anförde att hon anser att hennes uppsats om 6 poäng på kursen C1 tillsammans med metodkursen om 4 poäng motsvarar 10 poängs självständigt arbete.

Universitetet yttrade sig efter remiss om delkurserna metod 4 poäng och uppsats 6 poäng tillsammans kunde motsvara ett sådant självständigt arbete om tio poäng som avses i högskoleförordningens bestämmelser om magisterexamen, och framförde bland annat följande. Universitetet gör inga sådana sammanläggningar, utan den som har en uppsats med mindre poängomfång än 10 poäng får göra ett nytt examensarbete inom ramen för den nya studieordningen och därvid efter examinators prövning i sak få tillgodoräkna sig tidigare arbete, men examinationen sker på den sammanhållna 10-poängsutgiften. Därvid prövas till exempel metoden i uppsatsens innehållsliga sammanhang. De nytillkomna handlingarna ger inte anledning till annat ställningstagande än universitetets tidigare yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan, som inte finner skäl att frångå universitetets ställningstagande, avslår överklagandet.