Beslut 2001-09-05 (reg.nr 43-296-01)

Fråga om Överklagandenämnden kan bevilja dispens (undantag) från kravet på examensarbete.

Ärendets bakgrund

Stockholms universitet avslog E:s ansökan om examensbevis för filosofie magisterexamen med franska som huvudämne. Universitetets motivering var att hon inte uppfyllde behörighetskravet för denna examen, eftersom hon saknade två examensarbeten om 10 poäng vardera eller ett om 20 poäng.

Yrkande m.m.

E överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Då hon utbildade sig till lärare med franska och svenska som huvudämnen fanns inte, inom ramen för lärarutbildningen, möjligheten att fördjupa sig i ett uppsatsarbete. Hennes fortsatta yrkesutövning har i viss mån kompenserat dessa institutionella brister då hon under åren 1994 till 2000 arbetade som utlandslektor i Frankrike. Hon begär därför undantag från kravet på två 10-poängsuppsatser.

E bifogade till sitt överklagande ett intyg på att hon vid "Université Marc Bloch de Strasbourg" har arbetat som lärare i svenska.

Universitetet stod fast vid sitt tidigare ställningstagande.

E kom in med ett slutligt yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 6 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100) skall student som uppfyller fordringarna för examen på begäran få examensbevis av högskolan.

I examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen) framgår att magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvud-ämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat. Vidare skall studenten för att erhålla magisterexamen ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. Slutligen skall de allmänna målen i högskolelagen beaktas liksom de mål som respektive högskola bestämmer.

E har inte fullgjort ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Hon har inte heller fullgjort annan utbildning som kan tillgodoräknas henne motsvarande dessa moment. Överklagandenämnden har inte någon möjlighet att helt eller delvis bevilja dispens från kravet på examensarbete. Med hänsyn till dessa omständigheter saknas förutsättningar att bifalla överklagandet.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.