Beslut 2001-06-13 (reg.nr 43-110-01)

Om möjligheten att avlägga grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurs 1—7 enligt äldre bestämmelser.

Ärendets bakgrund

E antogs till grundskollärarutbildning vid nuvarande Mitthögskolan höstterminen 1988. I november 2000 ansökte han hos Mitthögskolan om examensbevis för grundskollärarexamen, årskurs 1—7, svenska/samhällsorienterande ämnen.

Mitthögskolan beslutade den 29 november 2000 att avslå ansökan. Som skäl angavs bland annat att möjligheten att enligt högskoleförordningens övergångsbestämmelser avlägga examen enligt äldre bestämmelser upphört den 30 september 2000. Mitthögskolan hänvisade E till att göra vissa kompletteringar för att kunna avlägga examen enligt gällande examensordning.

Yrkande m.m.

E överklagade beslutet och yrkade bifall till sin ansökan. Om inte detta yrkande skulle bifallas begärde han att hans tentor omgranskades för bedömning. Han anförde bland annat att han är berättigad att få sitt examensbevis eftersom han fullgjort sin utbildning. Han anförde vidare att han inte fått upplysning om någon "deadline" för examensbevis. Begärt examensintyg gällde studierna som han avslutade den 21 november 2000. Han begärde inte examensbevis på studier som bedrivs i dag.

Mitthögskolan vidhöll i yttrande till överklagandenämnden sitt ställningstagande och anförde bland annat följande. E uppfyller inte längre examensfordringarna. Gällande examensfordringar (från och med den 1 juli 1993) skiljer sig från de krav som ställdes i den utbildningsplan som gällde hösten 1988. E slutförde sin utbildning den 21 november 2000. Om han hade slutfört sin utbildning före den 30 september 2000 och då också inkommit med sin examensansökan, hade han mycket riktigt uppfyllt examensfordringarna enligt 1988 års utbildningsplan och därmed erhållit examen.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Gällande bestämmelser om grundskollärarexamen finns i 17 punkten examensordningen (högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2). Dessa bestämmelser lyder:

Omfattning
Examen med inriktning mot undervisning i årskurserna 1—7 uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 140 poäng.

Examen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4—9 uppnås enligt följande alternativ efter fullgjorda kursfordringar.

Alternativ 1
om sammanlagt minst 180 poäng. I huvudämnet ställs krav på minst 60 poäng ämnesstudier och i övrigt/övriga undervisningsämne/n minst 40 poäng. När bild eller musik ingår ställs krav på minst 80 poäng i dessa ämnen. Om hemkunskap, idrott, slöjd eller svenska ingår ställs krav på minst 60 poäng i dessa ämnen.

Alternativ 2
om sammanlagt 140-180 poäng huvudsakligen enligt den utbildningsplan för grundskollärarutbildning som gällde den 30 juni 1993 (UHÄ 1988-05-31).

Som framgår av redovisningen innehåller inte bestämmelserna gällande grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurs 1—7, till skillnad från examen med inriktning mot undervisning i årskurs 4—9, någon möjlighet att avlägga examen efter fullgjorda kursfordringar enligt den utbildningsplan som gällde den 30 juni 1993 (UHÄ 1988-05-31). Då det gäller möjligheten att avlägga examen med inriktningen årskurs 1—7 enligt äldre utbildningsplaner får i stället högskoleförordningens allmänna övergångsbestämmelserna anses tillämpliga. Enligt 11 punkten övergångsbestämmelserna (ändrade 1999:1037) skulle den som hade påbörjat utbildning på linjer före den 1 juli 1993 ges möjlighet att slutföra den enligt äldre bestämmelser. Möjligheten kvarstod dock längst till och med den 30 september 2000. Den som hade påbörjat utbildning före den 1 juli 1993 hade rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till och med den 30 september 2000.

Den 1 juli 2001 träder nya bestämmelser i kraft som bland annat innebär att en ny examen införs, lärarexamen (se förordningen 2001:23). Dessa bestämmelser samt tillhörande övergångsbestämmelser innebär emellertid inte någon ändring av det sagda.

E antogs till grundskollärarlinjen årskurs 1—7 höstterminen 1988. Av redovisningen ovan följer att rätten att avlägga grundskollärarexamen med denna inriktning enligt äldre bestämmelser kvarstod till och med den 30 september 2000. Eftersom han ansökt om examen först efter detta datum finns det inte längre förutsättningar för honom att avlägga examen enligt äldre bestämmelser.

Mitthögskolans beslut får vidare anses innebära att E:s ansökan avslagits även på den grunden att han inte uppfyller bestämmelserna för nuvarande grundskollärarexamen. Det har inte framkommit omständigheter som föranleder överklagandenämnden att frångå detta ställningstagande.

På anförda grunder skall överklagandet avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.