Beslut 2001-05-16 (reg.nr 43-81-01)

Breddningsstudier i magisterexamen. Tillgodoräknande av förskollärarutbildning från 1979.

Ärendets bakgrund

EW ansökte hos Högskolan i Borås om examensbevis för magisterexamen med huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Högskolan fattade det beslut som framgår av bilaga 1. (I beslutet 2001-12-20 anförde högskolan bland annat att EWs åberopade förskollärarutbildning från 1979 fick tillgodoräknas som 40 poäng övrigt ämne inom magisterexamen och att hon därmed inte uppfyllde kraven för magisterexamen.)

Yrkande m.m.

EW överklagade beslutet och, som det fick förstås, yrkade bifall till sin ansökan. Hon anförde att beslutet var felaktigt och ifrågasatte varför hennes förskollärarutbildning från 1979 inte kunde ingå i examen.

Högskolan anförde i yttranden till överklagandenämnden bland annat följande. Den åberopade utbildningen inte är av den art att den till sin helhet kan ingå i en magisterexamen. Kontakt har tagits med Lärarhögskolan i Stockholm som ansåg att den motsvarade 40 poäng. Högskolan i Borås har följt denna bedömning. EW antogs till utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vårterminen 1996. Det särskilda behörighetskravet till utbildningen var minst fem års yrkeserfarenhet, vilket EW uppfyllde.

EW yttrade sig och anförde bland annat att i samband med antagningen till utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap värderades hennes förskollärarutbildning till 80 poäng.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning vid någon annan högskola. Enligt 13 § har en student även rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.

I examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen) anges bland annat att magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat. För examen gäller de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434) samt de mål som respektive högskola bestämmer. För att erhålla magisterexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas.

I förarbetena till högskolelagen uttalas att det är viktigt att universiteten och högskolorna i sin tillämpning av bestämmelserna om tillgodoräknande inte agerar alltför restriktivt (prop. 1992/93:1, sid. 36). Riksdagens utbildningsutskott uttalade i detta sammanhang att bestämmelsen om tillgodoräknande måste tillämpas generöst av högskolorna (UbU 1992/93:3 sid. 28).

Av utredningen framgår att EW fullgjort sammanlagt 80 poäng inom huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap, varav ett examensarbete om 20 poäng, vid Högskolan i Borås. Vidare har hon fullgjort förskollärarutbildning om 80 poäng vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLS). Examensbeviset för förskollärarutbildningen utfärdades år 1979.

Högskolans beslut får anses innebära att EWs ansökan avslagits på den grunden att hennes förskollärarutbildning från HLS inte kan tillgodoräknas för mer än 40 poäng inom ramen för breddningsstudierna i en magisterexamen.

Med hänsyn till det som förevarit i ärendet och med beaktande av att tillgodoräknande skall tillämpas generöst finner överklagandenämnden att den åberopade högskoleutbildningen får tillgodoräknas som motsvarande 80 poäng inom ramen för breddningsstudier i en magisterexamen. Vid angivna förhållande och då EW i övrigt uppfyller examensordningens krav för magisterexamen skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan förklarar, med bifall till överklagandet, att EW skall få begärt examensbevis.