Utbildningsbevis

 • Beslut 2021-12-10, (reg.nr 243-03150-21)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om examen med hänvisning till att den sökande redan har fått samma examen vid ett annat lärosäte.
 • Beslut 2020-12-21 (reg.nr 243-2606-20)

  Högskolan avslog en ansökan om examen med hänvisning till att delkurser som enligt ansökan skulle ingå i examen, inte var tydligt definierbara och att det i kursplanen inte fanns tydligt avgränsade kursmål per delkurs. Överklagandenämnden ansåg att det inte finns stöd för att ställa krav på avgränsade kursmål per delkurs.
 • Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-3003-20)

  Fråga om det finns rättsligt stöd för att neka en student examensbevis på den grunden att studenten antagits till ett utbildningsprogram (juristprogrammet) med ett falskt högskoleprovsresultat. Nämnden bedömde att det inte finns något sådant rättsligt stöd. I stället var den avgörande omständigheten om studenten hade fått godkänt resultat på samtliga kurser som krävs för en juristexamen vid det aktuella lärosätet. Överklagandenämnden överlämnade en kopia av beslutet till regeringen.
 • Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-2579-20)

  Fråga om undantaget från kravet på en tidigare examen i examensordningen kan tillämpas för en utländsk student som felaktigt antagits till ett Erasmus Mundus masterprogram, utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. I ärendet hade universitetet senare antagit studenten till två kurser på avancerad nivå där behörighetskraven bl.a. var examen på grundnivå 180 högskolepoäng respektive kandidatexamen.
 • Beslut 2021-06-11 (reg.nr 243-734-21)

  En doktorand ansökte om en medicine doktorsexamen. Universitetet ansåg, att eftersom doktoranden antagits inom forskarutbildningsämnet odontologi kunde hon därmed inte få en doktorsexamen i ett annat ämne. Överklagandenämnden konstaterade att något krav på att man ska vara antagen till ett särskilt program eller ett visst ämne för att få ansöka om en viss examen inte finns i högskoleförfattningarna. Nämnden undanröjde universitetets beslut och återlämnade ärendet till universitetet för fortsatt handläggning.
 • Beslut 2021-11-12 (reg.nr 243-2406-21)

  Överklagandenämnden undanröjde universitetets beslut att inte utfärda en medicine doktorsexamen och återlämnade ärendet för fortsatt handläggning (se 243-734-21). Universitetet avslog efter en ny prövning ansökan igen. Överklagandenämnden konstaterade att det av universitetets yttrande framgick att doktoranden uppfyllde de utbildningsmässiga kraven för medicine doktorsexamen och biföll därför överklagandet.
 • Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1111-20)

  Beslut om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning, och den bedömning av behörigheten som gjorts i samband med antagningen, ger inte rätt att därefter få ett visst examensbevis för ämneslärarexamen om studenten inte uppfyller kraven för den sökta examen. Beslut om antagning och beslut om examensbevis är två självständiga beslut.
 • Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1171-20)

  Fråga om kurser från en underliggande utländsk examen kan räknas med i en examen på avancerad nivå.
 • Beslut 2020-05-15 (reg.nr 243-441-20)

  Fråga om vilka krav som ställs på undervisningsämnena för att examensbevis för ämneslärarexamen ska kunna utfärdas.
 • Beslut 2018-08-31 (reg.nr 243-433-18)

  Fråga om vilka krav en ansökan om examen skulle prövas mot.
 • Beslut 2018-03-16 (reg.nr 243-1186-17)

  Nämnden fann att bestämmelserna i examensordningen i dess lydelse före den 1 juli 2007 inte lagligen kan tillämpas av nämnden. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • Beslut 2018-01-26 (reg.nr 243-1063-17)

  Tillämpning av 6 kap. 11 § högskoleförordningen. Ett lärosäte ansåg att en sökande om examensbevis för högskoleexamen har slutfört utbildningen då den sökande redan hade fått en högskoleexamen med samma huvudområde vid ett annat lärosäte. Universitetet hänvisade till sina lokala examensföreskrifter. Fråga om universitetet hade bemyndigande att meddela föreskrifter med ett sådant innehåll. Även fråga om var studenten hade slutfört sin utbildning.
 • Beslut 2017-12-15 (reg. nr 243-1048-17)

  Fråga om ett universitet har kunnat ställa krav på genomgången egenterapi inom ramen för en kurs inom psykoterapeutprogrammet.
 • Beslut 2017-11-17 (reg. nr 243-1096-17)

  Fråga om ett lärosäte kunde avslå en ansökan om examen med hänvisning till att en kurs på grundnivå läst vid ett annat lärosäte, inte ansågs vara på grundläggande högskolenivå.
 • Beslut 2017-06-17 (reg.nr 243-300-17)

  Fråga om ett examensarbete som ingått i den behörighetsgivande examen kan ingå i en examen på avancerad nivå.
 • Beslut 2016-11-18 (reg.nr 243-769-16)

  Fråga om en student kan få kursbevis för en kurs som helt och hållet har tillgodoräknats.
 • Beslut 2015-08-21 (reg.nr. 243-583-15)

  En student ansökte om examensbevis för kandidatexamen. Lärosätet avslog ansökan med hänvisning till att hon endast hade 157,5 högskolepoäng. Studenten hänvisade bl.a. till nämndens beslut 2014-04-11 (reg.nr. 243-228-14) och åberopade till 22,5 avklarade poäng i en oavslutad kurs. Utifrån kursens utformning fann Överklagandenämnden att de åberopade momenten inte kunde utgöra sådana delar av en kurs som kan ingå i en kandidat­examen.
 • Beslut 2015-06-12, reg.nr 243-348-15

  Fråga om lärosätet haft stöd för att som krav för examen kräva att en student ska ha genomgått ett moment - i detta fall egenterapi - som inte ingått in en kurs inom utbildningen.
 • Beslut 2014-04-11 (reg.nr. 243-228-14)

  En student ansökte om examensbevis. Lärosätet avslog ansökan med motiveringen att endast hela och avslutade kurser kan ingå i en examen. Överklagandenämnden konstaterade att det inte är möjligt med en sådan generell begränsning, varken enligt högskoleförordningen eller i en lokal examensordning. Om en delkursen är tydligt definierbar kan den därför ingå i en examen. Beslutet undanröjdes därför och ärendet visades åter till lärosätet för prövning.
 • Beslut 2010-03-12 (reg.nr 43-2698-09)

  En student ansökte om lärarexamen. Hon åberopade ett beslut från en professor som stöd för att en uppsats om fem poäng motsvarade ett examensarbete om tio poäng i en lärarexamen. Fråga om handlingen som professor betecknat som beslut var att betrakta som ett gynnande förvaltningsbeslut.
 • Beslut 2008-01-18 (Reg.nr 43-1458-07)

  N N ansökte om examensbevis avseende magisterexamen med ämnesbredd, inriktning synpedagogik/synnedsättning. Lärarhögskolan i Stockholm avslog ansökan med motiveringen att N N inte är antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm.
 • Beslut 2007-05-11 (Reg.nr 43-385-07)

  En student antogs till ett magisterprogram. När det var dags att ansöka om examen fattade högskolan misstanke om att de betyg som låg till grund för antagningsbeslutet kan vara förfalskade. Hur påverkade misstanken om förfalskade betyg möjligheten för den sökande att få ut en examen?
 • Beslut 2005-09-16 (reg.nr 43-417-05)

  En student var antagen till lärarutbildning vid Malmö högskola. Ämneskurserna inom lärarutbildningen genomfördes dock i stor utsträckning vid Lunds universitet. Hade lärarstudenten rätt till en filosofie magisterexamen från Lunds universitet?
 • Beslut 2005-09-16 (reg.nr 43-538-05)

  En student ansökte vid ett universitet om magisterexamen med tyska som huvudämne och åberopade härvid bland annat studier vid en annan högskola. Universitetet avslog ansökan med motiveringen att denna högskola inte hade tyska som huvudämne i magisterexamen. Överklagandenämnden har undanröjt universitetets beslut då universitetet inte hade gjort någon individuell prövning av studentens ansökan.
 • Beslut 2005-05-13 (reg.nr 43-209-05)

  Ett universitet avslog en ansökan om magisterexamen med motiveringen att det inte var möjligt för en och samme student att erhålla två filosofie magisterexamina vid universitetet. Var detta förenligt med högskoleförordningen?
 • Beslut 2005-02-18 (reg.nr 43-35-05)

  Kunde utbildning till Pædagog vid Frøbelseminariet (Danmark) ligga till grund för socionomexamen och kandidatexamen i socialt arbete?
 • Beslut 2004-10-15 (reg.nr 43-307-04)

  En student, som fullgjort utbildning vid flera svenska universitet och högskolor, ansökte hos KTH om examensbevis. Hade KTH rätt att med stöd av en lokalt beslutad regel kräva att minst 40 poäng av de kurser som ingick i examen skulle vara examinerade av KTH för att examensbevis skulle utfärdas? Allmänt om högskolornas möjlighet att utfärda lokala regler i examensfrågor.
 • Beslut 2002-11-15 (reg.nr 43-336-02)

  En person, som tidigare avlagt teologie doktorsexamen, begärde vid ett senare tillfälle att lärosätet skulle ändra förstavelsen på examen till "filosofie" (doktorsexamen). Lärosätet ansågs inte ha en skyldighet att bifalla denna begäran.
 • Beslut 2002-09-20 (reg.nr 43-347-02)

  Fråga om bland annat social omsorgsexamen från 1996 och annan utbildning i social omsorg kunde ligga till grund för en socionomexamen med inriktning mot social omsorg.
 • Beslut 2002-08-30 (reg.nr 43-346-02)

  Magisterexamen (med ämnesdjup). Fråga om student med vissa äldre kurser i huvudämnet uppfyllde examensordningens krav på examensarbete/-n.
 • Beslut 2002-08-16 (reg.nr 43-135-02)

  Grundskollärarexamen årskurs 4-9, ämneskombinationen engelska och samhällskunskap. Ett universitet krävde viss komplettering i nationalekonomi av den klagande för att utfärda examensbevis gällande undervisningsämnet samhällskunskap. Då universitetet lokalt inte hade fastställt några mål/krav som skulle uppfyllas för examen i ämnet samhällskunskap kunde inte lärosätet fordra att den klagande skulle ha fullgjort begärd komplettering. Överklagandet bifölls.
 • Beslut 2002-03-15 (reg.nr 43-72-02)

  Magisterexamen. Överlappande kurser.
 • Beslut 2001-10-17 (reg.nr 43-290-01)

  Kandidatexamen. En sökande hade inte slutfört någon kurs efter den 1 juli 1993. Fråga om ett universitet varit skyldigt att pröva en ansökan om examen enligt 1993 års examensordning. Även fråga om den sökande hade rätt att avlägga examen (ekonomexamen) enligt äldre bestämmelser.
 • Beslut 2001-09-19 (reg.nr 43-186-01)

  Magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne. Äldre ekonomexamen. Fråga om bland annat uppsats om 6 poäng tillsammans med metodkurs om 4 poäng kunde anses motsvara 10 poängs självständigt arbete.
 • Beslut 2001-09-05 (reg.nr 43-296-01)

  Fråga om Överklagandenämnden kan bevilja dispens (undantag) från kravet på examensarbete.
 • Beslut 2001-06-13 (reg.nr 43-110-01)

  Om möjligheten att avlägga grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurs 1—7 enligt äldre bestämmelser.
 • Beslut 2001-05-16 (reg.nr 43-81-01)

  Breddningsstudier i magisterexamen. Tillgodoräknande av förskollärarutbildning från 1979.