Beslut 2022-02-18 (reg.nr 241-3101-21)

Fråga bl.a. om de åberopade kursernas nivå är tillräcklig för att avslå en ansökan om tillgodoräknande.

Bakgrund

AA ansökte om tillgodoräknande av kursen Hållbart HRM-arbete, B2VH01, 7,5 högskolepoäng, inom Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 högskolepoäng, vid Högskolan i Borås. Hon åberopade kurserna Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, PS059G, 7,5 högskolepoäng, läst vid Mittuniversitetet och Arbetsinriktad rehabilitering, HS153A, 15 högskolepoäng, läst vid Malmö universitet.

Lärosätet avslog hennes ansökan. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Åberopade kurser är på grundnivå och kan inte tillgodoräknas mot en programkurs på avancerad nivå. Åberopade kurser täcker inte heller in alla områden som programkursen tar upp.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Det har inte utförts en individuell prövning av hennes färdigheter och kunskaper i förhållande till innehållet i kursen Hållbart HRM-arbete, 7,5 högskolepoäng. Hänsyn ska tas till utbildningen som helhet och inte endast kurs för kurs. Högskolans motivering tar inte hänsyn till utbildningen som helhet i samband med magisterprogram. På Högskolan i Borås hemsida anges att 45 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå, dvs. 15 högskolepoäng på grundnivå är godkänt.

Avslag har getts med hänvisning till ett generellt ställningstagande. Att kurser på totalt 22,5 högskolepoäng med överensstämmande innehåll trots det inte får tillgodoräknas, eftersom det inte är på avancerad nivå, när kursen hon vill tillgodoräkna är på 7,5 högskolepoäng. Inom magisterprogrammet godkänns 15 högskolepoäng på grundnivå. Att kurserna är på grundnivå och inte på avancerad nivå är därmed inte skäl för att avslå ansökan om tillgodoräknande. Avslag har getts trots att hon har samma kunskaper, färdigheter och omfattning som den kurs hon ansökt om tillgodoräknande av.

Avslag på hennes ansökan om tillgodoräknande betyder att hon ska läsa motsvarande utbildning flera gånger trots att innehållet är detsamma. Det ankommer på högskolan att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna och detta har inte skett från Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Det huvudsakliga skälet till avslag på AAs ansökan om tillgodoräknande är att de kurser hon önskar tillgodoräkna är på grundnivå. Inom Magisterprogrammet i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg är samtliga kurser på avancerad nivå. Det finns dock möjlighet att ersätta den valbara kursen på termin 3 med en kurs på grundnivå, under förutsättning att kursen har relevans för programmet.

Hänsyn till programmet som helhet har tagits. För att kunna ta ut en magisterexamen inom ramen för programmet krävs att samtliga kurser enligt utbildningsplanen, med undantag för en valbar kurs, läses på avancerad nivå. Det finns möjlighet att ansöka om magisterexamen med 45 högskolepoäng på avancerad nivå och 15 högskolepoäng på grundnivå, men då utom programmet, en så kallad generell examen.

Utöver det huvudsakliga skälet till avslag på ansökan om tillgodoräknande har bedömningen gjorts att åberopade kursers innehåll inte tillräckligt motsvarar innehållet i kursen Hållbart HRM-arbete.

AA har inkommit med ett yttrande och anför bl.a. följande. Högskolan i Borås har i sitt avslagsbeslut inte bedömt om de anser att tillgodoräknande delvis kan beviljas gällande kursen Hållbart HRM-arbete, 7,5 högskolepoäng, utan hänvisar till ett generellt ställningstagande att åberopade kurser är på grundnivå.

Av bifogad bild från Högskolan i Borås avseende magisterexamens innehåll och krav gällande kurser på avancerad nivå och grundnivå, framgår det inte att samtliga magisterprogram ska innehålla kurser på avancerad nivå för att man ska få ta ut en magisterexamen.

Högskolan i Borås har, sedan Överklagandenämnden skickat en remiss till högskolan, i ett kompletterande yttrande anfört bl.a. följande. Magisterprogrammet i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg har i samtliga kurser, inklusive kursen Hållbart HRM-arbete en tydlig hållbarhet- och hälsofrämjandeprofil, vilket bedöms saknas utifrån kursmålen i åberopade kurser. I kursen Hållbart HRM-arbete ingår fördjupning i kvalitativ design, vilket saknas i åberopade kurser utifrån kursmålen. Vidare finns ingen överensstämmelse gällande kurslitteraturen mellan åberopade kurser och kursen Hållbart HRM-arbete. Då kursen Hållbart HRM-arbete ges på avancerad nivå tillkommer utanför litteraturlistan flertalet vetenskapliga publikationer utifrån aktuell forskning inom området.

AA har inkommit med ett yttrande och anför bl.a. följande. Högskolan i Borås vidhåller att det huvudsakliga skälet till avslag på ansökan om tillgodoräknande är grundat på ett generellt ställningstagande som bygger på att åberopade kurser är på grundnivå, oavsett innehåll i åberopade kurser och utan hänsyn till de kunskaper hon redan besitter.

Enligt nationella rekommendationer från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) anges att ett beslut om tillgodoräknande utgör ett erkännande av kunskaper och färdigheter som en individ redan har för att den sökande inte ska behöva studera något som studenten redan har motsvarande kunskaper och färdigheter i.

Högskolan i Borås yttrande att kurser på grundnivå inte kan tillgodoräknas mot avancerad nivå är felaktigt. Exempelvis har forskarstuderande över hela Sverige sedan 2007 kunnat korta ner tiden i utbildning på forskarnivå genom att tillgodoräkna sig högskolepoäng från studier på lägre nivå än forskarnivå, dvs. från grundnivå eller avancerad nivå.

Högskolan i Borås har i sin beslutsmotivering inte angett vilken del av den nationella regleringen i högskoleförordningen som ligger till grund för avslaget. Det är upp till högskolan att påvisa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. I yttrandet från Högskolan i Borås anges att hänsyn till programmet som helhet har tagits, men hon bedömer att det inte har skett.

Det framgår inte av kursplanen för Hållbart HRM-arbete att flertalet vetenskapliga publikationer utifrån aktuell forskning inom området tillkommer. Högskolan i Borås har inte påvisat en väsentlig skillnad i form av innehåll av vetenskapliga publikationer.

Högskolan i Borås har inte påvisat att det skett en individuell prövning av hennes kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som hon önskar få tillgodoräkna sig, utan Högskolan i Borås har snarare avslagit ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden och har inte låtit målet för utbildningen vara det avgörande kriteriet.

Överklagandenämnden för högskolan har i flera beslut pekat på att bestämmelserna om tillgodoräknande ska tillämpas generöst och att det ankommer på lärosätet att visa att det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Skäl

Enligt 6 kap. 6 § högskoleförordningen (1993:100) har en student vid en högskola i Sverige som har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Av 6 kap. 8 § högskoleförordningen framgår att högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar inledningsvis att reglerna om tillgodoräknande i högskoleförordningen innebär att lärosätet alltid ska pröva en ansökan från en student om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet. Något utrymme för att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden av lärosätet eller lokala regler finns inte i någon lagstiftning. En individuell prövning av en students kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som studenten önskar få tillgodoräkna sig ska således alltid göras.

Det är således inte möjligt för ett lärosäte att avslå en ansökan om tillgodoräknande enbart med en hänvisning till att kurserna är på olika nivå. Av Högskolan i Borås beslut och yttrande framgår emellertid att högskolan även gjort en bedömning utifrån de aktuella kursernas innehåll. Överklagandenämnden finner därför inte skäl att ifrågasätta Högskolan i Borås prövning, enligt 6 kap. 8 § högskoleförordningen, av ansökan om tillgodoräknande.

Vid en samlad bedömning finner Överklagandenämnden att det inte har framkommit någon omständighet som ger nämnden anledning att frångå Högskolan i Borås ställningstagande. Vad AA anfört i övrigt föranleder inte nämnden att göra en annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.