Beslut 2021-01-22 (reg.nr 241-02466-20)

Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av kurser lästa vid samma lärosäte med hänvisning till kvalitetsnivån på kurserna.

Bakgrund

AA ansökte om att få tillgodoräkna sig kurserna Danska 1 och Praktisk danska, båda på 7,5 högskolepoäng och lästa vid Uppsala universitet, inom Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle. Uppsala universitet avslog ansökan med motiveringen att kurserna överlappar grundläggande och särskild behörighet.

Yrkande med mera

AA överklagar beslutet och anför bland annat att kurserna är på högskolenivå och kan inte jämställas med grundläggande behörighet.

Uppsala universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är beslutanderätten gällande civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram vidaredelegerad till utbildningsprogramansvarig. Vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten åligger det berörd utbildningsnämnd att säkerställa att de kurser som inrättas och läggs in i programmens utbildningsplaner har tillräcklig nivå utifrån programmens examenskrav. Kurser som inte finns med i programmens utbildningsplaner har därmed inte genomgått nämnda kontroll, utan genomgår istället en särskild prövning enligt ett fastställt förfarande om tillgodoräknande. Även om utbildningsplanen för Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle medger att ett begränsat antal kurser från områdena humaniora och samhällsvetenskap kan tas med i examen har programansvarig i detta fall gjort bedömningen att kurserna inte håller de högt ställda krav på nivå som krävs för att säkerställa kvaliteten på utbildningen.

AA har kommit in med ett yttrande, i vilket hon anför bland annat följande. Efter samtal med studievägledare har hon fått klart för sig att språk är ett exempel på kurser som utöver obligatoriska kurser kan väljas inom humaniora. Att vissa språk inte skulle anses leva upp till utbildningens nivå har inte framgått varken i samtal med studievägledare eller i examensbestämmelser. En kurs i humaniora måste, med den formulering som valts i examensbestämmelserna, vara värderad lika oavsett vilken fakultet som ger kursen. Vidare är hon inte, och har heller inte varit, bosatt i Danmark och har inte heller annat modersmål än svenska. Hon har svårt att se hur kurserna skulle kunna “överlappa” med den grundläggande behörigheten.

Skäl

Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) framgår att civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Vidare framgår bland annat att för civilingenjörsexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Av den aktuella utbildningsplanen under avsnittet Tillgodoräknande av kurser i ingenjörsexamen framgår bland annat det kan finnas programspecifika begränsningar när det gäller tillgodoräknande av kurser utanför studieplanen. I denna del hänvisas till avsnittet Preciserade krav för programmet, i vilket anges följande.

”90 högskolepoäng humaniora/samhällsvetenskap/industriell teknik, inklusive kursen Uppsats STS 15 hp, är obligatoriskt inom examenskravet. Kurser som kan klassas inom HUM/SAM eller INT kan inte utgöra mer än 110 hp inom examen på STS- programmet.

Utöver de obligatoriska kurserna gäller:
- Maximalt 30 hp inom humaniora/samhällsvetenskap/industriell teknik får ingå i examen.
- 10 hp humaniora/samhällsvetenskap/industriell teknik krävs för examen.
- 20 hp kan väljas inom valfritt huvudområde inom teknik och naturvetenskap, eller humaniora och samhällsvetenskap”

Av ärendet framgår att Uppsala universitet har bedömt att de åberopade kurserna inte kan tillgodoräknas inom programmet med hänvisning till kursernas kvalitetsnivå. Överklagandenämnden konstaterar dock att universitetet självt ger kurserna och att lärosätet har bedömt att kurserna utgör högskoleutbildning på grundnivå.

Mot denna bakgrund, och vad som framgår av utbildningsplanen, finner nämnden att vad universitetet anfört inte utgör skäl för att inte tillgodoräkna kurserna. AAs överklagande ska därför bifallas och hon ska få tillgodoräkna sig kurserna Danska 1 och Praktisk danska inom Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet.