Beslut 2019-04-12 (reg. nr 241-359-19)

Fråga om tillgodoräknande av examensarbete när den sökande hade skrivit arbetet tillsammans med en annan student.

Bakgrund

AA ansökte vid Göteborgs universitet om tillgodoräknande av kursen TP10EX Examensarbete i odontologi, 30 högskolepoäng (hp), läst vid Göteborgs universitet, som motsvarande kursen LÄA110 Examensarbete, 30 hp, inom Läkarprogrammet.

Göteborgs universitet avslog ansökan med följande motivering. AAs examensarbete från tandläkarprogrammet är inte skrivet individuellt. Detta är ett krav på läkarprogrammet. Universitetet kan inte urskilja AAs individuella prestation i det arbete han åberopar.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. På tandläkarprogrammet i Göteborg är det ett krav att man är två studenter som genomför examensarbetet då man vill hushålla med resurserna för att lärarna inte räcker till. Men trots att det är två studenter som skriver ett examensarbete så har båda studenterna separata frågeställningar som de beaktar och båda studenterna bedöms enskilt. Enligt utbildningsplanen för examensarbete i odontologi framgår det klart och tydligt att det är ett självständigt arbete som behöver göras för att få godkänd kurs. Vid jämförelse mellan utbildningsplanerna för examensarbetet i odontologi och medicin kan man se att kursmålen är identiska. Enligt studiehandledningen för examensarbetet i odontologi framgår det tydligt att man har bedömt studenterna enskilt. Trots detta så avslogs hans ansökan om tillgodoräknande med motiveringen att det var just två studenter som skrev examensarbetet.

Göteborgs universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. I kursplanen anges att studenten ska ha en godkänd skriftlig individuell projektplan och godkänd skriftlig rapport som redovisar det individuella examensarbetet. Det framgår även tydligt i studiehandledningen att det är ett individuellt arbete som åsyftas. Universitetet anser inte att man i AAs arbete kan urskilja vad han individuellt presterat. På läkarprogrammet vid Göteborgs universitet finns i likhet med samtliga övriga svenska lärosäten ett krav att examensarbetet är individuellt.
AA har inkommit med ett kompletterande yttrande.

Göteborgs universitet har ombetts yttra sig över vad AA anfört samt närmare motivera sitt ställningstagande i sak, men har uppgett att universitetet inte har något mer att tillföra.

Skäl

Enligt 6 kap. 6 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) har en student som vid en högskola i Sverige gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan hög-skola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen har en student rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

I 6 kap. 8 § högskoleförordningen anges att högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning.

Av utredningen i ärendet framgår att Göteborgs universitet har avslagit AAs ansökan på den grunden att hans examensarbete från tandläkarprogrammet inte är skrivet individuellt. Göteborgs universitet har uppgett att man i AAs arbete inte kan urskilja vad han presterat individuellt. AA har å sin sida uppgett att trots att det är två studenter som skriver ett examensarbete så har båda studenterna separata frågeställningar som de beaktar och båda studenterna bedöms enskilt.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar att AA har åberopat ett godkänt examensarbete i odontologi som han genomfört tillsammans med en annan student på tandläkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Göteborgs universitet har avslagit ansökan på formell grund eftersom examensarbetet inte är skrivet individuellt. Överklagandenämnden har tidigare konstaterat att det inte finns något som hindrar att ett examensarbete som genomförs tillsammans med en annan student kan utföras självständigt (se nämndens beslut den 23 maj 2017, reg.nr 241-244-17).
Enligt 6 kap. 8 § högskoleförordningen ska en högskola pröva om tidigare utbildning kan godtas för tillgodoräknande. Överklagandenämnden har bett Göteborgs universitet att närmare motivera sitt ställningstagande i sak, men universitetet har svarat att de inte har något mer att tillföra. Överklagandenämnden finner att Göteborgs universitet inte har gjort en prövning i sak av AAs ansökan om tillgodoräknande.

Överklagandenämnden kan inte som första instans pröva om AAs ansökan om tillgodoräknande av kursen TP10EX Examensarbete i odontologi, 30 högskolepoäng (hp), läst vid Göteborgs universitet, i sak motsvarar kraven i kursen LÄA110 Examensarbete, 30 hp, inom Läkarprogrammet. Göteborgs universitets beslut ska därför undanröjas och ärendet återlämnas till universitetet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.