Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1377-18)

Fråga om en ansökan om tillgodoräknande kan avslås med hänvisning till att den åberopade utbildningen ingått i den behörighetsgivande utbildningen.

Bakgrund

AA ansökte om tillgodoräknande av kurser lästa vid ett utländskt lärosäte som motsvarande fyra kurser inom Masterprogrammet husbyggnad och anläggningsteknik (Civil and architectural engineering) vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH). KTH avslog ansökan med hänvisning till att de åberopade kurserna ingår i den behörighetsgivande kandidatexamen.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Innehållet i utbildningarna är ungefär detsamma som i hans indiska utbildning.

Kungl. Tekniska högskolan vidhåller sitt ställningstagande.

Skäl

Enligt 6 kap. 6 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) har en student som vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen har en student rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak motsvarar den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Av 6 kap. 8 § högskoleförordningen framgår att högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar inledningsvis att reglerna om tillgodoräknande i högskoleförordningen innebär att lärosätet alltid ska pröva en ansökan från en student om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet. Något utrymme för att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden av lärosätet eller lokala regler finns inte i lagstiftningen. Att en kurs ingått i den behörighetsgivande utbildningen är i sig inte heller ett skäl för att avstå från att pröva ansökan om tillgodoräknande. En individuell prövning av en students kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som studenten önskar få tillgodoräkna sig ska således alltid göras.

Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till Kungl. Tekniska högskolan för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer beslutet och återförvisar det till Kungl. Tekniska högskolan för fortsatt handläggning.