Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1312-18)

Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av en viss utbildning med hänvisning till att studenten inte är antagen till den aktuella utbildningen.

Bakgrund

AA ansökte om tillgodoräknande av tidigare studier och yrkesverksamhet som motsvarande programmet Bibliotekarie, distansutbildning, 120 högskolepoäng. Högskolan avslog ansökan med hänvisning till att AA inte är student på programmet.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har ansökt om tillgodoräknande tre gånger och fått avslag med olika motiveringar och dessutom har förutsättningarna ändrats. Första gången hon sökte fick hon avslag med hänvisning till att hon saknade kursen Biblioteks- och informationskunskap. Hon läste då kursen och sökte igen. Hon fick då avslag med motiveringen att man måste komma in på en utbildning vid Högskolan i Borås för att kunna bli validerad. Nu har hon kommit in på kursen Barn, unga, läsning och samhället vid högskolan. Hon sökte till bibliotekarieutbildningen, men kom inte in då hon saknade Engelska 6.

Hon vill att Överklagandenämnden omprövar detta ärende. Hon har 270 högskolepoäng och fyra års tjänstgöring som biblioteksassistent. Hon arbetar också som lärare i juridik på 50 procent. Hon har alltså kunskap förvärvad på annat sätt vilket framgår av de intyg hon har bifogat ansökan.

Högskolan i Borås vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Högskolan menar att ett tillgodoräknande inte kan genomföras om studenten inte är antagen till det program som ansökan avser. Ett beslut om tillgodoräknande av en utbildning som studenten inte är antagen till innebär att studenten antas till den aktuella utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven. AA är obehörig då hon saknar Engelska 6. Om hon vill överklaga detta görs det separat.

AA yttrar sig och bifogar ytterligare handlingar.

Skäl

Enligt 6 kap. 6 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) har en student som vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Av 6 kap. 7 § framgår att en student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även till-godoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Enligt 6 kap. 8 § ska högskolan pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning.

Överklagandenämnden för högskolan, som enbart prövar frågan om tillgodoräknande, konstaterar inledningsvis att reglerna om tillgodoräknande i högskoleförordningen innebär att lärosätet alltid ska pröva en ansökan från en student om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet. Något utrymme för att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden av lärosätet eller lokala regler finns inte i lagstiftningen. Inte heller framgår i bestämmelserna att studenten bara får tillgodoräkna sig utbildning inom ett program som studenten är antagen till.

Det finns således inte någon möjlighet för ett lärosäte att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till att studenten inte är antagen till den aktuella utbildningen. Mot denna bakgrund finner Överklagandenämnden att det överklagade beslutet ska undanröjas och ärendet visas åter till Högskolan i Borås för prövning i sak.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Högskolan i Borås för fortsatt handläggning.