Beslut 2018-08-31 (reg.nr 241-492-18)

Fråga om ett lärosäte har rätt att ställa krav på att studenter måste genomföra kompletterande prov eller andra uppgifter vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet.

Bakgrund

NN ansökte vid Mälardalens högskola om tillgodoräknande av yrkesverksamhet som motsvarande kursen Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7.5 högskolepoäng. I samband med ansökan lämnade NN in omdömen från arbetsgivare och tjänstgöringsintyg. Efter ansökan meddelades NN att hon hade möjlighet att genomföra en valideringsuppgift i syfte att eventuellt tillgodoräkna yrkesverksamhet.

Valideringsuppgiften som NN skrev bedömdes som icke godkänd av högskolan. Beslut om att avslå NNs ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet fattades därefter av högskolan.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har ansökt om att validera kursen Verksamhetsförlagd utbildning 2 genom att fylla i en blankett. Till sin ansökan bifogade hon omdöme från rektor på den skola hon arbetar på. Hon blev efter ansökan lämnats in informerad om att hon uppfyller kraven för att validera kursen Verksamhetsförlagd utbildning 2. Validerings­uppgiften bestod av tre skriftliga delar och en muntlig. Hon underkändes på en av tre skriftliga delar, analysdelen, och fick då inte göra den muntliga delen.

Mälardalens högskola vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Valideringsuppgiften som NN skrev bedömdes som icke godkänd och i ett samtal med henne meddelade VFU-samordnare detta. NN ville att ytterligare en lärare läste och bedömde uppgiften vilket genomfördes. Även denna lärare bedömde uppgiften som icke godkänd för validering. Det formella beslutet att avslå NN ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet fattades därefter av biträdande avdelningschef.

NN har inkommit med ett yttrande.

Skäl

Enligt 6 kap. 6 § högskoleförordningen (1993:100) har en student som vid en högskola i Sverige har gått igenom en viss högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen har en student rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats genom yrkesverksamhet.

Av 6 kap. 8 § högskoleförordningen framgår att högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Av information på högskolans hemsida framgår att det i ansökningsförfarandet för studenter som ansöker om tillgodoräknande av yrkesverksamhet som verksamhets­förlagd utbildning i lärarutbildningen ställs krav på att den sökande måste genom­föra en skriftlig och en muntlig valideringsuppgift. Mälardalens högskola har bekräftat att denna information stämmer.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Mälardalens högskola motiverar sitt beslut att avslå ansökan om tillgodoräknande med att den valideringsuppgift NN skrivit inte godkänts. Det framgår vidare av utredningen att Mälardalens högskola ställer krav på att studenter som ansöker om tillgodoräknande av yrkesverksamhet som verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen ska göra en skriftlig och en muntlig validerings­uppgift som måste godkännas för att ansökan om tillgodoräknande ska kunna beviljas.

Överklagandenämnden konstaterar att en skriftlig redogörelse där den sökande beskriver på vilket sätt kursens lärandemål uppfylls kan ses som en möjlighet för den sökande att visa vilka kunskaper och färdigheter som förvärvats genom yrkes­verksamhet. Det saknas dock stöd i högskoleförordningen eller annan författning för att ställa upp några former av krav på att den sökande måste genomföra kompletterande prov eller andra uppgifter för att kunna få sin ansökan om tillgodoräknande beviljad. Ett sådant förfarande kan närmast liknas vid en examination av kursen och inte en bedömning av om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffen­het och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.

Av utredningen framgår inte om Mälardalens högskola prövat NNs ansökan om tillgodoräknande utifrån det underlag hon lämnat in i sin ansökan. Detta underlag har, så vitt framgår av utredningen, endast prövats i ett första steg för att avgöra om NN skulle beredas möjlighet att skriva en valideringsuppgift. Någon prövning i enlighet med 6 kap. 8 § högskoleförordningen har enligt Överklagandenämnden inte gjorts. Bestämmelsen innebär att den sökande har rätt att få sin ansökan prövad utifrån det underlag som lämnats in.

Överklagande­nämnden kan inte som första instans ta ställning till om den av NN åberopade yrkesverksamheten är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att den i huvudsak svarar mot kursen Verksamhetsförlagd utbildning 2. Högskolans beslut ska därför undanröjas och ärendet återlämnas till Mälardalens högskola för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Mälardalens högskola för prövning av om NN:s yrkesverksamhet kan tillgodoräknas som kursen Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 högskolepoäng.