Beslut 2017-08-25 (reg.nr 241-559-17)

Fråga om en ansökan om tillgodoräknande bara kan prövas mot en examen.

Bakgrund

AA ansökte vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om tillgodoräknande av kursen Grundkurs i statistik, baskurs A, läst vid Uppsala universitet som motsvarande kursen Statistik för ekonomer vid SLU. Universitetet beslutade i ett beslut rubricerat ”Tillgodoräknande av studier i generell examen” att tillgodoräkna honom kursen Statistik A/grundkurs, 15 högskolepoäng. Av beslutet framgår bl.a. att tillgodoräknande görs mot examen.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Han ansökte om tillgodoräknande av kursen Grundkurs i statistik, baskurs, läst vid Uppsala universitet som motsvarande kursen Statistik för ekonomer vid SLU. Han anser att hans ansökan borde ha prövats och bifallits. Han vill antingen att SLU redogör för varför man bortsett från regler som tydligt anger att en ansökan om en kurs för en annan kurs ska prövas eller att Överklagandenämnden gör det tydligt att SLU borde ha prövat ansökan.

SLU vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Studenten råddes felaktigt att använda ansökningsblanketten som avsåg tillgodoräknande mot yrkesexamen och har velat tillgodoräkna sig en kurs som är obligatorisk i yrkesprogrammet agronomi-ekonomi, specialisering nationalekonomi. Studenten är dock inte registrerad på detta eller något annat yrkesprogram, utan har läst fristående kurser vid SLU. Det finns därför inga obligatoriska kurser att tillgodoräkna mot. Studenten har inte velat uppge hur de tillgodoräknade poängen är tänkta att användas i en examen. Han informerades om att tillgodoräknandet skulle ske mot en generell examen och att kursen kunde ingå i en generell examen vid SLU.

SLU hänvisar till e-postkorrespondens med studenten.

Skäl

Enligt 6 kap. 6 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) har en student som vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Av 6 kap. 7 § samma förordning framgår att en student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Av 6 kap. 8 § samma förordning framgår att högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar inledningsvis att reglerna om till-godoräknande i högskoleförordningen innebär att lärosätet alltid ska göra en individuell prövning av en students kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som studenten önskar få tillgodoräkna sig.

Av SLU:s beslut i ärendet framgår att SLU anser att ett tillgodoräknande görs mot en examen. Överklagandenämnden konstaterar att någon sådan begränsning inte finns i bestämmelserna. Av ärendet framgår att SLU inte har prövat om den åberopade kursen kan tillgodoräknas för kursen Statistik för ekonomer utan endast om den kan tillgodoräknas i en generell examen. Mot denna bakgrund finner Överklagandenämnden att det överklagade beslutet ska undanröjas och ärendet visas åter till SLU för prövning om kursen Grundkurs i statistik, baskurs A, läst vid Uppsala universitet kan tillgodoräknas för kursen Statistik för ekonomer vid SLU.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Sveriges lantbruksuniversitets beslut och återförvisar ärendet för prövning om kursen Grundkurs i statistik, baskurs A, läst vid Uppsala universitet, kan tillgodoräknas för kursen Statistik för ekonomer vid universitetet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.