Beslut 2016-09-23 (reg.nr 241-1434-16)

En student ansökte om tillgodoräknande av ett examensarbete inom Specialistsjuksköterskeprogrammet som motsvarande en kurs med en annan inriktning inom programmet som inkluderade ett examenarbete. Lärosätet hade stöd för att kräva att studenten för tillgodoräknande uppfyllde krav som hänför sig till den aktuella inriktningen på Specialistsjuksköterskeprogrammet.

Bakgrund

NN ansökte vid Karolinska institutet (KI) om tillgodoräknande av kursen Examensarbete i omvårdnad – intensivvård, 15 högskolepoäng (hp), som hon läst vid KI som motsvarande Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom, 15 hp. KI avslog ansökan och som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Examensarbetet som studenten åberopar är inte relevant inom ämnesområdet barn och ungdom och anses därför inte uppfylla kraven för att studenten ska uppnå kursens övergripande mål att visa färdighet i vetenskapsteori och metod för att kunna delta i forskningsarbete och leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad inom specialistområdet hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Detta gäller också lärandemålet att visa fördjupad kunskap inom specialistområdet hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och dess vetenskapliga grund.

Skäl

Enligt 6 kap. 6 § högskoleförordningen (1993:100) har en student som vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen har en student rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen, framgår bl.a. följande. Specialistsjuksköterskeexamen ges med elva olika inriktningar samt därutöver möjlighet till viss annan inriktning. För varje inriktning finns specificerat vilken kunskap och förmåga som krävs för att studenten ska uppfylla examensmålen. Studenten ska också inom ramen för kursfordringarna för specialistsjuksköterskeexamen fullgöra ett självständigt arbete (examensarbete). Vidare ska för en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning också de preciserade kraven gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i examensordningen.

Av kursplanen för kursen Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom framgår bl.a. följande. Studenten ska fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Målet är också att visa färdighet i vetenskapsteori och metod för att kunna delta i forskningsarbete och leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad inom specialistområdet hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Målet uppnås genom att studenten självständigt genomför, presenterar och försvarar ett examensarbete samt opponerar på ett annat examensarbete.

Mot bakgrund av att specialistsjuksköterskeexamen ges med olika inriktningar finner Överklagandenämnden för högskolan att det är rimligt att ett lärosäte inom ramen för kursfordringarna i kursplanen ställer krav som hänför sig till den aktuella inriktningen. KI har i kursplanen för kursen Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom ställt sådana krav. NN har i detta ärende åberopat ett examensarbete från en annan inriktning på specialistsjuksköterskeexamen.

Överklagandenämnden finner i sak att det inte framkommit några omständigheter som föranleder nämnden att frångå KI:s ställningstagande. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.