Beslut 2013-05-17 (reg.nr 241-331-13)

Fråga om Lunds universitet haft stöd för att ompröva ett betyg på en redan godkänd kurs i samband med en ansökan om tillgodoräknande.

Bakgrund

NN ansökte vid Lunds universitet om att i en ekonomie kandidatexamen få tillgodoräkna sig en kandidatuppsats som hon skrivit på kursen Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng (hp) från Mittuniversitetet som en kandidatuppsats på kursen Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, Företagsekonomi, Grundnivå, 15 hp. Lunds universitet avslog hennes ansökan med i huvudsak följande motivering. Uppsatsen visar bristande kvalitet vad gäller examensmålen 1, 2, 3 och 4.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och yrkar att hennes examensarbete ska tillgodoräknas i en ekonomie kandidatexamen och att det betyg som tillgodoräknas ska vara det betyg som hon tidigare fått av Mittuniversitetet. Hon anför bl.a. följande. Uppsatsen är författad vid Mittuniversitetet och har titeln "Konsument-beroende — En studie om hur barn utövar inflytande över föräldrars köpprocess i mataffärer". Betyget är satt till VG (B). Lunds universitet har under hanteringen av hennes ärende arbetat med att fastställa lokala tillämpningsregler med utgångspunkt i hennes fall och lärosätet har retroaktivt utgått från dessa regler när de omprövat sitt beslut. Hanteringen visar en påtaglig särbehandling och en fundamental rättsosäkerhet då det inte går att säkerställa en konsekvent och likformig behandling av examensansökningar. Hon anser vidare att det inte föreligger någon väsentlig skillnad mellan kurserna och har bett Lunds universitet att påvisa sådana skillnader. Eftersom Lunds universitet inte svarat på denna fråga får hon anta att universitetet inte anser att det föreligger någon väsentlig skillnad mellan kurserna. Detta innebär att det saknas laglig grund för beslutet, som enbart baseras på en omprövning av hennes redan satta betyg. Utöver hur hanteringen rent formellt gått till och att beslutet inte överensstämmer med lagen, ställer hon sig ytterst tveksam till om det ska vara möjligt att underkänna ett godkänt arbete där betyget redan är satt. Enligt förarbetena ska bestämmelsen om tillgodoräknande tillämpas generöst. I beslutet saknas helt den "positiva och tillåtande syn" som ska prägla beslutsfattandet i dessa ärenden. Ett svenskt universitet kan inte anses ha behörighet att besluta om lämpligheten eller kompetensen hos ett annat svenskt universitet. Det skulle äventyra trovärdighetens i Universitetskanslersämbetets kvalitetskontroll och rättssäkerheten inom det svenska universitetsväsendet.

Lunds universitet bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Uppsatsen granskades först av studierektor som sedan skickade uppsatsen på remiss till en lärare. Efter att studenten hört av sig granskades uppsatsen av ytterligare en lärare som kom fram till samma slutsats.

NN har yttrat sig i ärendet.

Överklagandenämnden för högskolan har tagit del av dokumentet Hantering av tillgodoräknanden inkomna till företagsekonomiska institutionen, daterat den 26 mars 2013. Där anges bl.a. följande.

Vid frågan om tillgodoräknande av kandidatuppsatser examineras/bedöms om kandidatuppsatsen uppfyller (samma krav som om uppsatsen var skriven här) nedanstående examensmål som anges i högskoleförordningen:

1. Underlaget visar att studenten har kunskap och förståelse inom valt område, inbegripet:
1.1. kunskap och fördjupning om det valda områdets vetenskapliga grund
1.2. kunskap om tillämpliga metoder
1.3. orientering om aktuella forskningsområden

2. Underlaget visar att studenten har förmåga att
2.1. söka relevant information i en problemställning
2.2. samla relevant information i en problemställning
2.3. kritiskt värdera relevant information i en problemställning
2.4. kritiskt tolka relevant information i en problemställning
2.5. kritiskt diskutera företeelser/frågeställningar/situationer

3. Underlaget visar att studenten har förmåga att
3.1. självständigt identifiera problem
3.2. självständigt formulera problem
3.3. självständigt lösa problem
3.4. genomföra uppgifter inom givna tidsramar

4. Underlaget visar att studenten har förmåga att
4.1 skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

Skäl

I 6 kap. 6 § första stycket högskoleförordningen anges att om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Av uttalandena i förarbetena framgår att syftet med bestämmelsen är att förbättre studenternas möjlighet att flytta mellan läroanstalter och att lärosätena bör göra en generös bedömning när det gäller tillgodoräknande (jfr prop. 1992/93:1 s. 36 och bet. 1992/93:UbU3 s. 28). Det ankommer vidare på högskolan att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (se prop. 2001/02:15 s. 180).

Bestämmelsen i högskoleförordningen ger studenten en uttrycklig rätt att få tillgodoräkna sig en godkänd högskoleutbildning vid en annan högskola så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Det är alltså innehållet i utbildningarna som ska prövas mot varandra. Lunds universitet har emellertid avslagit NNs ansökan om tillgodoräknande på den grunden att hennes vid Mittuniversitetet godkända kandidatuppsats inte uppfyller vissa examensmål. Syftet med bestämmelsen är dock inte att universitetet ska göra en omprövning av den sökandes betyg på en redan godkänd kurs.

Lunds universitet har inte anfört att det är någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna vid Lunds universitet och Mittuniversitetet. Mot denna bakgrund finner Överklagandenämnden att NNs överklagande ska bifallas och att hon ska få tillgodoräkna sig kandidatuppsatsen från kursen Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp som hon läst vid Mittuniversitetet som en kandidatuppsats på kursen Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, Företagsekonomi, Grundnivå, 15 hp, vid Lunds universitet.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och medger att NN ska få tillgodoräkna sig kandidatuppsatsen på kursen Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp som hon läst vid Mittuniversitetet som en kandidatuppsats på kursen Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, Företagsekonomi, Grundnivå, 15 hp, vid Lunds universitet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.