Beslut 2012-01-20 (Reg.nr 41-1115-11)

Universitetet kunde inte visa att en biträdande prefekt hade rätt att fatta beslut om tillgodoräknande i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning. Beslutet undanröjdes.

NN ansökte hos Stockholms universitet om tillgodoräknande av sitt examensarbete i civilrätt från juristprogrammet vid Stockholms universitet som motsvarande en magisteruppsats i företagsekonomi vid samma universitet. Lärosätet avslog ansökan med motiveringen att uppsatsen inte uppfyllde magisteruppsatskursens lärandemål.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Beslutet var fattat i fel ordning av en person som inte var behörig. Beslutet skulle fattas av studierektor på avancerad nivå. I beslutet gick inte att hitta något stöd för den "positiva och tillåtande syn" som ska prägla beslutsfattandet i dessa ärenden. Uppsatsen var författad enligt de anvisningar som gavs vid juridiska och företagsekonomiska institutionerna. Ansökan om tillgodoräknande borde ha beviljats.

Stockholms universitet vidhöll sitt tidigare ställningstagande och anförde bland annat följande. Beslutet om tillgodoräknande fattades av biträdande prefekt och utbildningschef som dessutom var ansvarig för institutionens uppsatsverksamhet. Enligt gällande delegationsordning för samhällsvetenskapliga fakulteten skulle institutionsstyrelsen besluta om tillgodoräknanden. Rätten att besluta om tillgodoräknanden hade delegerats till prefekten och från prefekten vidare till studierektor. Även om rätten att besluta om tillgodoräknande var vidaredelegerad från prefekt till studierektor så fråntog det inte prefekten rätten att fatta beslut i sådana ärenden.

Överklagandenämnden inhämtade samhällsvetenskapliga fakultetens beslut- och delegationsordning samt Stockholms universitets beslut- och delegationsordning.

I fråga om biträdande prefekts rätt att fatta beslut i frågor om tillgodoräknande anförde universitetet att befattningen tillsattes med uppdrag som omfattar ansvar för program-, kurs- och kvalitetsrelaterade frågor. Biträdande prefekt var även ordförande i institutionens utbildningsnämnd, som var underställd institutionsstyrelsen. Ställföreträdande respektive biträdande prefekter var underställda institutionens prefekt. Biträdande prefekt var överställd institutionens två studierektorer. Biträdande prefekt hade således befogenhet att fatta beslut i ärende gällande tillgodoräknande.

Skäl

Av utredningen i ärendet framgår att rektor vid Stockholms universitet har delegerat beslut om tillgodoräknanden till fakultetsnämnderna. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har delegerat vidare till institutionsstyrelserna som i enlighet med samhällsvetenskapliga fakultetens beslut- och delegationsordning äger rätt att delegera bl.a. beslut om tillgodoräknanden till prefekt eller särskilt utskott/organ. Eventuell vidaredelegering ska ske enligt reglerna i universitetets beslut- och delegationsordning.

Stockholms universitet har anmodats att redovisa hur biträdande prefekt har fått rätt att fatta beslut om tillgodoräknande. Enligt Överklagandenämndens mening har universitetet inte kunnat visa att rätten att besluta om tillgodoräknande har vidaredelegerats på sådant sätt att biträdande prefekt haft behörighet att fatta sådana beslut i enlighet med gällande delegations- och beslutsordningar.

Överklagandenämnden för högskolan finner att biträdande prefekt inte haft behörighet att fatta nu aktuellt beslut. Beslutet ska därför undanröjas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Stockholms universitets beslut om tillgodoräknande och återförvisar ärendet för förnyad handläggning.