Beslut 2008-06-13 (reg.nr 41-398-08)

En högskolans ställningstagande till en ansökan om tillgodoräknande av tidigare meriter från en deltagare i en pågående uppdragsutbildning har inte ansetts gå att överklaga till Överklagandenämnden.

Bakgrund

N N ansökte hos Högskolan i Gävle om att få tillgodoräkna sig kurserna Grundläggande psykologiska processer A, 7, 5 högskolepoäng och Utvecklings-, personlighets- och socialpsykologiska perspektiv samt sitt magisterarbete. Högskolan i Gävle avslog hennes ansökan.

Yrkande m.m.

N N har överklagat högskolans beslut. Hon har anfört bl.a. följande. Hon går på en uppdragsutbildning till förskollärare och har ansökt om att få tillgodoräkna sig tidigare genomgången utbildning i psykologi och utfört examensarbete. Hon har en komplett magisterutbildning i biblioteksvetenskap från sitt gamla hemland Polen.

Högskolan i Gävle har i yttrande närmare motiverat sitt ställningstagande.

Skäl

Enligt 12 kap. 2 § 6 högskoleförordningen (1993:100) får ett lärosätes beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet överklagas till Överklagandenämnden.

Enligt 1 kap. 4 § högskoleförordningen är den student som är antagen till och bedriver högskoleutbildning.

Enligt 6 kap. 8 § första stycket högskoleförordningen ska högskolan pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Enligt andra stycket samma paragraf kan den som är student komma i fråga för tillgodoräknande. Även den som har genomgått uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, kan komma i fråga för tillgodoräknande för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Enligt 6 § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor får de som deltar i uppdragsutbildning ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma krav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning.

Enligt 7 § samma förordning har den som gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 § rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Av N Ns överklagande framgår att hon läser på en uppdragsutbildning vid Högskolan i Gävle. Denna uppgift har bekräftats av högskolan. Hon är inte heller antagen till någon annan av högskolans utbildningar.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

N N vill tillgodoräkna sig tidigare studier inom den lärarutbildning hon går vid Högskolan i Gävle. Utbildningen är en uppdragsutbildning.

Bestämmelser om tillgodoräknande av utbildning finns i 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen. Det framgår av 6 kap. 8 § att för att komma i fråga för tillgodoräknande krävs att den sökande är student eller att han eller hon har genomgått en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ uppdragsutbildnings-förordningen. Av utredningen framgår att N N inte i högskoleförordningens mening är student vid Högskolan i Gävle, eftersom hon inte är antagen till någon utbildning utöver uppdragsutbildningen. Någon rätt till prövning om tillgodoräknande i egenskap av student föreligger således inte i N Ns fall. Vidare framgår av utredningen att det i ärendet inte heller är fråga om att hon har genomgått en uppdragsutbildning som hon önskar tillgodoräkna vid högskolan, varför 6 kap. 8 § andra stycket sista meningen högskoleförordningen inte heller är tillämplig. Sammantaget uppfyller N N inte kraven för att kunna tillgodoräkna sig tidigare utbildning med stöd av bestämmelsen i 6 kap. 8 § högskoleförordningen.

Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor saknar bestämmelser som ger den som genomgår en sådan utbildning rätt att tillgodoräkna sig tidigare studier inom uppdragsutbildningen. Överklagandenämnden finner att en högskola alltså inte med stöd av bestämmelser i högskoleförordningen eller i förordningen om uppdragsutbildning kan tillgodoräkna en deltagare i en uppdragsutbildning tidigare studier. N Ns överklagande kan därför inte prövas med stöd av 12 kap. 2 § 6 högskoleförordningen. Det torde dock inte finnas något hinder för en högskola att planera en uppdragsutbildning efter den enskilde deltagarens tidigare utbildning. Ett sådant ställningstagande kan dock inte överklagas till Överklagandenämnden med stöd av 12 kap. 2 § högskoleförordningen eller någon annan bestämmelse.

Överklagandet ska därför avvisas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.